Pamagat Awtor Pakinggan I-download

Marso 2009

 

Mensahe ng Unang Panguluhan

Lumapit sa Kanya sa Panalangin at Pananampalataya
Thomas S. Monson 
Nang PerpektoAmanda Dierenfeldt 
Pag-iimbak ng Pagkain ng Pamilya sa Tahanan: Isang Bagong Mensahe 

Mga Klasikong Ebanghelyo

Ang Katangiang Selestiyal ng Pag-asa sa Sarili
Marion G. Romney 
Ang Talinghaga ng Sampung Dalaga 
Paglakad sa pamamagitan ng Pananampalataya, Hindi sa pamamagitan ng PaninginAdam C. Olson 

Mensahe sa Visiting Teaching

Suportahan, Pangalagaan, at Protektahan ang Pamilya
 
Pagtuon sa Gawaing Pang-kaligtasan ng PanginoonJulie B. Beck 
Pansariling Pag-unlad nang May PanalanginYésica Anabelle Benavidez 
Bakit Tayo Nagbibinyag para sa mga Patay?D. Todd Christofferson 
Ang Una Kong PakikibakaColin Slingsby 
Hanapin at SagipinRichard M. Romney 

Poster

Poster: Maikling Mensahe
 

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw
 
Nakasumpong Ako ng Kapayapaan at Pag-asa sa EbanghelyoBryan Chatima 
Ang Mismong Kailangan KoSarah Cutler 
Ang Panalangin Ko sa KuralConnie Crookston Forsgren 
Pagsasalansan ng mga Kahoy sa KuopioBriant Jenson 

Paggamit ng Isyung Ito

Paggamit ng Isyung Ito
 
Mga Ideya para sa Family Home Evening 
Mga Family Home AfternoonIrma de Mackenna 
Ang Kaibigan 

Halina’t Pakinggan ang Tinig ng Isang Propeta

Ang Totoong Simbahan
Henry B. Eyring 

Oras ng Pagbabahagi

“Ang Aking Bahay ay Isang Bahay ng Kaayusan”
Cheryl Esplin 

Mula sa Buhay ni Propetang Joseph Smith

Isang Buhay na Puspos ng Kabaitan
 
Pagtatanggol kay CalebAmy S. Tate 

Pakikipagkaibigan

Pinasigla ng Panalangin
 

Pagdarasal para kay Itay

Pagdarasal para kay Itay
Rebecca C. 

Kaibigan sa Kaibigan

Tapang na Ipamuhay ang Ebanghelyo
Erich W. Kopischke 

Pahinang Kukulayan

Pahinang Kukulayan