Magtulungan

Magtulungan kayo at susulong kayo. (Tingnan sa Mosias 18:21.)

Paglalarawan ni Welden C. Andersen