Football sa Araw ng Linggo

DJ W., edad 9, South Dakota, USA

I-print Ibahagi

  Nasa paligsahan ang football team ko sa araw ng Biyernes, Sabado at Linggo. Tinanong ako ni Inay kung ano ang gagawin ko tungkol sa laro sa araw ng Linggo. Sabi ko hindi ko alam. Hinikayat ako ni Itay na manalangin, kaya ipinagdasal ko ito. Nang gabing iyon, naisip ko ang kantang “Ang Katapangan ni Nephi”1. Alam kong sinagot ng Ama sa Langit ang aking mga dalangin sa pamamagitan ng kantang iyon para maalala kong maging matapang sa pagsunod sa Kanyang mga utos. Noong Linggo matapos magsimba, alam kong naglalaro ang team ko. Medyo nalungkot ako na hindi ko matulungan ang team ko, pero alam kong tama ang ginawa ko. Masaya ako na tinulungan ako ng Ama sa Langit na magpasiya nang tama, kahit mahirap itong gawin.

  Ipakita ang mga Reperensya

  Tala

  1. 1.

   “Ang Katapangan ni Nephi,” Aklat ng mga Awit Pambata, 64–65.