Ang Aaronic Priesthood—Paglilingkod sa Iba para sa Tagapagligtas

Pagpapasa ng sakramento

Pangongolekta ng mga fast offering

Pagpapalakas sa inyong pamilya

Tungkulin sa Diyos

Pagkatuto at paggawa ng mga bagong bagay

Pagbabahagi sa iba

Pagkakaroon ng mas malapit na kaugnayan sa Ama sa Langit

Para sa Lakas ng mga Kabataan

Mga pamantayang magpapalakas sa inyo

Paghahanda ng Iyong Sarili

Para sa misyon

Para sa pag-aasawa at pagiging ama

Pagpunta sa Templo

Pagpapabinyag para sa mga pumanaw na

Paghahandang makipagtipan

Pagkadama sa Espiritu Santo

Mga Aktibidad

Paglilingkod sa inyong korum

Kasiyahan ng lahat!