Natatanging Saksi

Bakit mahalagang sundin ko si Jesucristo nang tapat, saanman ako naroon?

Mula sa “Mga Turo ni Jesus,” Liahona, Nob. 2011, 93.

Elder Dallin H. Oaks
I-print Ibahagi

  Nagbahagi si Elder Dallin H. Oaks ng Korum ng Labindalawang Apostol ng ilang ideya tungkol sa paksang ito.

  Si Jesucristo ang Bugtong at Pinakamamahal na Anak ng Diyos.

  Siya ang Lumikha sa atin. Siya ang Ilaw ng Sanlibutan. Siya ang ating Tagapagligtas mula sa kasalanan at kamatayan.

  Ito ang pinakamahalagang kaalaman sa lupa, at malalaman ninyo ito sa inyong sarili.

  Tayo ay mga alagad ni Jesucristo. Kailangan nating pumili.

  Mga paglalarawan ni Steve Kropp