Rida rea järel

1. Moosese 1:26–27

Prindi Jaga

  Mida tähendab olla loodud Jumala näo järgi?

  26 Ja Jumal ütles: „Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad!

  27 Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks!”

  Jumala nägu

  President Thomas S. Monson

  „Meist enesest kõrgema väe tunnistamine ei alanda, vaid ülendab meid. Kui me mõistame, et meid on loodud Jumala näo järgi, siis leiame, et Tema poole pole raske pöörduda. ‥ See usu kaudu saadud teadmine toob meile sisemist vaikust ja sügavat rahu.”

  President Thomas S. Monson. The Lighthouse of the Lord. – Ensign, nov 1990, lk 95–96.

  Tehkem

  See mitmuslik vorm jätab mulje, nagu räägiks Jumal kellegi teisega – seda sellepärast, et see nii ka on. Joseph Smith õpetas: „Alguses kutsus peajumal kokku jumalate nõukogu ja nad tulid kokku ja valmistasid plaani, et luua maailm ja see rahvastada” (History of the Church, 6:308). Sellesse nõukogusse kuulusid Issand Jeesus Kristus ja teised (vt Ms 2:26–27; Aabr 4:26–27).

  Meiesarnaseks

  „Jumal ise oli kunagi selline, nagu oleme meie praegu, ja on ülendatud inimene ja istub troonitult taamal taevastes! See ongi see suur saladus. Kui tänasest rebitaks eesriie ja ‥ kui te näeksite Teda täna, siis näeksite Teda inimese kujul nagu endid, kogu isikut, ilmet ja inimese kuju.”

  Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 40.

  „Inimene on Jumala laps, loodud Tema jumaliku näo järgi ja ülekülvatud jumalike omadustega ning nagu maise isa ja ema väikelaps on võimeline aja jooksul saama täiskasvanud inimeseks, nii on ka selestiliste vanemate arenemata järglane võimeline aegade ja miljardite aastate kogemuste kaudu Jumalaks arenema.”

  Esimene Presidentkond. The Origin of Man. – Improvement Era, nov 1909, lk 81; Ensign, veeb 2002, lk 30.

  Et nad valitseksid

  „Maa ja kõiki asju selle peal tuleks kasutada vastutustundlikult, et toetada inimperekonda. Kuid kõik on selle maa ja selle külluse majapidajad – mitte omanikud – ning vastutavad Jumala ees selle eest, mida nad Tema looduga teevad.”

  Environmental Stewardship and Conservation, mormonnewsroom.org; vt ka ÕL 104:13–15.

  Meheks ja naiseks

  „Kõik mehed ja naised on universaalse Isa ja Ema sarnased ning sõna otseses mõttes Jumaluse pojad ja tütred.”

  Esimene Presidentkond. The Origin of Man. – Improvement Era, nov 1909, lk 78; Ensign, veeb 2002, lk 29.

  „Sugu on isiku surelikkusele eelneva, sureliku ning igavese identiteedi oluline omadus ning suunitlus.”

  Perekond: läkitus maailmale. − Liahona, nov 2010, lk 129.