Ko e Tohi Hono Ua ʻa Nīfaí

Vahe 8

ʻE fakafiemālieʻi ʻe he ʻEikí ʻa Saione ʻi he ngaahi ʻaho fakaʻosí mo tānaki ʻa ʻIsileli—ʻE haʻu ʻa kinautolu kuo huhuʻí ki Saione ʻi he fiefia lahi—Fakafehoanaki mo e ʻĪsaia vahe 51 mo e 52:1–2. Taʻu 559–545 K.M. nai.

1 Tokanga kiate au, ʻa kimoutolu ʻoku muimui ki he māʻoniʻoní. Sio ki he amaka kuo tā ʻa kimoutolu mei aí, pea ki he luo ʻa ia kuo keli ʻa kimoutolu mei aí.

2 Sio kia ʻĒpalahame, ko hoʻomou atamaí, pea kia bSela, ʻa ia naʻá ne fanauʻi ʻa kimoutolú; he naʻá ku ui ia toko taha pē, pea tāpuakiʻi ia.

3 He ʻe fakafiemālieʻi ʻe he ʻEikí ʻa aSaione, te ne fakafiemālieʻi ʻa hono ngaahi potu lala kotoa pē; pea te ne ngaohi ʻa hono bfeituʻu maomaonganoá ke hangē ko ʻĪtení, pea mo hono toafá ke hangē ko e ngoue ʻa e ʻEikí. ʻE ʻilo ʻi ai ʻa e fiefiá mo e nēkeneká, ko e fakafetaʻí pea mo e leʻo ʻo e hivá.

4 Tokanga kiate au, ʻe hoku kakai; pea fakafanongo kiate au, ʻE hoku puleʻanga; he ʻe ʻalu atu ha afono meiate au, pea te u fokotuʻu ʻeku fakamāú ke hoko maʻu pē ko ha bmaama ki he kakaí.

5 ʻOku ofi mai ʻa ʻeku māʻoniʻoní; kuo ʻalu atu ʻa ʻeku afakamoʻuí, pea ʻe fakamāuʻi ʻe hoku nimá ʻa e kakaí. ʻE tatali ʻa e ngaahi bmotú kiate au, pea te nau falala ki hoku nimá.

6 Hanga hake homou matá ki he ngaahi langí, pea sio ki he māmani ʻi laló; koeʻuhi ʻe amole atu ʻa e ngaahi blangí ʻo hangē ko e ʻohuafi, pea ʻe cfakaʻau ʻo motuʻa ʻa e māmaní ʻo hangē ko ha kofu; pea ko kinautolu ʻoku nau nofo ʻi aí te nau mate ʻi he anga tatau. Kā ko ʻeku fakamoʻuí ʻe taʻengata ia, pea ʻe ʻikai fakangata ʻa ʻeku māʻoniʻoní.

7 Tokanga kiate au, ʻa kimoutolu ʻoku ʻiloʻi ʻa e māʻoniʻoní, ko e kakai kuó u tohi ʻi honau lotó ʻa ʻeku fonó, ʻoua te mou amanavahē ki he manuki ʻa e tangatá, pea ʻoua te mou ilifia ki heʻenau ngaahi lauʻikoví.

8 Koeʻuhi ʻe kai ʻe he ané ʻa kinautolu ʻo ʻosi ʻo hangē ko ha kofu, pea ʻe kai ʻa kinautolu ʻe he ʻuanga ʻo hangē ko e fulufuluʻi sipi. Kā ko ʻeku māʻoniʻoní ʻe tuʻu taʻengata ia, pea ko ʻeku fakamoʻuí mei he toʻu tangata ki he toʻu tangata.

9 ʻĀ hake, ʻĀ hake! ʻAi ho amālohí, ʻE toʻukupu ʻo e ʻEikí; ʻā hake ʻo hangē ko e ngaahi ʻaho ʻi muʻá. ʻIkai ko koe ia kuo tuʻusi ʻa Lēhapí, pea hokaʻi ʻa e fuʻu talākoné?

10 ʻIkai ko koe ia kuo fakamōmoa ʻa e tahí, ʻa e ngaahi vai ʻo e fuʻu moaná lolotó; pea kuó ke ngaohi ʻa e ngaahi potu loloto ʻo e tahí ko ha ahala ke ʻalu atu ai ʻa e kakai kuó ke fakahaofí?

11 Ko ia, ʻe toe foki mai ʻa e akakai kuo huhuʻi ʻe he ʻEikí, pea haʻu mo e bhiva ki Saione; pea ʻe ʻi honau ʻulú ʻa e fiefia taʻengata mo e māʻoniʻoni; pea te nau maʻu ʻa e fiefia mo e nēkeneka; ʻe hola meiate kinautolu ʻa e mamahí mo e ctangí.

12 Ko aau ia; ʻio, ko au ia ʻoku fakafiemālieʻi koé. Vakai, ko hai koe, ke ke bmanavahē ki he tangata, ʻa ia ʻe maté, pea ki he foha ʻo e tangatá, ʻa ia ʻe ngaohi ke hangē ko e cmohukú.

13 Pea kuó ke afakangaloʻi ʻa e ʻEiki ko ho tupuʻangá, ʻa ia kuó ne fofola ʻa e ngaahi langí, pea fokotuʻu mo e ngaahi tuʻunga ʻo e māmaní, pea kuó ke manavahē maʻu ai pē ʻi he ʻaho kotoa pē, koeʻuhi ko e ʻita ʻa e tokotaha fakamālohí, ʻo hangē kuó ne teuteu ke fakaʻauha koé? Pea ko e fē ʻa e ʻita ʻa e tokotaha fakamālohi

14 ʻOku fakatoʻotoʻo ʻa e pōpula koeʻuhi ke tukuange vave ia, pea ʻikai te ne mate ʻi he luo, pea ʻoua naʻa ʻosi ʻene maá.

15 Ka ko au ko e ʻEiki ko ho ʻOtuá, ʻa ia naʻá ku ngaohi ʻa e ngaahi apeau ʻo e tahí ke ʻuʻulu; ko e ʻEiki ʻo e Ngaahi Kau Taú ʻa hoku hingoá.

16 Pea kuó u ʻai ʻa ʻeku ngaahi leá ki ho ngutú, pea kuó u ʻufiʻufi koe ʻi he malumalu ʻo hoku nimá, koeʻuhi ke u fokotuʻu ʻa e ngaahi langí pea fokotuʻu mo e ngaahi tuʻunga ʻo e māmaní, pea lea ki Saione: Vakai, ko hoku akakai koe.

17 ʻĀ hake, ʻā hake, tuʻu hake, ʻE Selūsalema, ʻa koe kuo inu mei he toʻukupu ʻo e ʻEikí ʻa e aipu ʻo hono bhouhaú—kuó ke inu ʻa e meʻa kuo toka ʻi he ipu ʻo e tautea fakamamahi ʻa ia kuo tatau.

18 Pea ʻoku ʻikai ha taha ke fakahinohinoʻi ia ʻi he ngaahi foha kotoa pē kuó ne fanauʻí; pea ʻoku ʻikai ha taha ke ne tataki ia ʻaki hono nimá, ʻi he ngaahi foha kotoa pe kuó ne tauhí.

19 ʻOku haʻu kiate koe ʻa e ongo afohá ni, ʻa ia ʻe ʻofa mamahi kiate koe—ko ho maumauʻí mo e fakaʻauhá mo e hongé pea mo e heletaá—pea te u fakafiemālieʻi koe ʻia hai?

20 Kuo pongia ʻa ho ngaahi fohá, tuku kehe pē ʻa kinauá ni; ʻokú na tokoto ʻi he kamataʻanga ʻo e ngaahi hala kotoa pē; ʻo hangē ko ha pulu tangata hehengi ʻi ha kupenga; ʻokú na fonu ʻi he houhau ʻo e ʻEikí, ʻa e valoki ʻa ho ʻOtuá.

21 Ko ia, fanongo ki he meʻá ni, ʻa koe kuo fakamamahiʻi mo akonā kae ʻikai ʻi he uainé.

22 ʻOku folofola peheni ʻa ho ʻEikí, ʻoku ataukapoʻi ʻe he ʻEiki mo ho ʻOtuá ʻa hono kakaí; vakai, kuó u toʻo atu mei ho nimá ʻa e ipu ʻo e tautea fakamamahí, ʻa e toka ʻi he ipu ʻo hoku houhaú; ʻe ʻikai te ke toe inu ia.

23 Kā te au ʻai ia ki he nima ʻo kinautolu ʻoku fakamamahiʻi koé; ʻa ia kuo nau pehē ki ho laumālié: Punou hifo, ka mau laka atu—pea kuó ke tuku ʻa ho sinó ʻo hangē ko e kelekele, pea hangē ko e hala kiate kinautolu naʻe ʻalu atu.

24 aʻĀ hake, ʻā hake, ʻai ho bmālohí, ʻE cSaione; ʻai ho ngaahi kofu matamataleleí, ʻE Selūsalema, ko e kolo māʻoniʻoní; koeʻuhi ʻe ngata mei heni ʻe dʻikai toe hū kiate koe ʻa e taʻekamú mo e taʻemaʻá.

25 Tupeʻi atu ʻa e efú meiate koe; atuʻu hake, nofo hifo, ʻE Selūsalema; vete koe mei he ngaahi bhaʻi ʻo ho kiá, ʻE ʻofefine pōpula ʻo Saione.