Ko e Tohi ʻa ʻAlamā ko e Foha ʻo ʻAlamā

Vahe 18

ʻOku mahalo ʻa e Tuʻi ko Lamōnaí ko e Laumālie Lahi ʻa ʻĀmoni—ʻOku akoʻi ʻe ʻĀmoni ʻa e tuʻi ʻo e Fakatupú, mo e ngaahi ngāue mai ʻa e ʻOtuá ki he tangatá, mo e huhuʻi ʻoku makatuʻunga ʻia Kalaisí—ʻOku tui ʻa Lamōnai pea tō ia ki he kelekelé ʻo hangē kuo pekiá. Taʻu 90 K.M. nai.

1 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe tuʻutuʻuni ʻe he tuʻi ko Lamōnaí ke tutuʻu hake ʻa ʻene kau tamaioʻeikí ʻo fakamoʻoni ki he ngaahi meʻa kuo nau mamata ki ai ʻo kau ki he meʻa naʻe hokó.

2 Pea hili ʻenau fakamoʻoni kotoa pē ki he ngaahi meʻa kuo nau mamata ki aí, pea kuó ne ʻafioʻi ʻa e tui faivelenga ʻa ʻĀmoni ʻi he maluʻi ʻene ngaahi takanga monumanu īkí, kae ʻumaʻā foki hono mālohi lahi ʻi he tau mo kinautolu naʻe feinga ke tāmateʻi iá, naʻá ne fuʻu ofo ʻaupito, ʻo ne pehē: Kuo pau ko e tangata ʻeni ia ʻoku lahi ange ia ʻi he tangatá. Vakai, ʻikai koā ko e Laumālie Lahi ʻeni ʻa ia ʻokú ne fekauʻi ʻa e ngaahi fuʻu tautea lalahi pehē ki he kakaí ni, ko e meʻa ʻi heʻenau ngaahi fakapoó?

3 Pea naʻa nau tali ki he tuʻí ʻo pehē: Kapau ko e Laumālie Lahí ia pe ko e tangata ʻoku ʻikai ke mau ʻiloʻi; ka ko e meʻa ʻeni ʻoku mau ʻiloʻí, ʻoku aʻikai ke malava ke tāmateʻi ia ʻe he ngaahi fili ʻo e tuʻí; pea ʻikai foki te nau malava ʻo fakamoveteveteʻi ʻa e ngaahi takanga monumanu iiki ʻa e tuʻí ʻo ka ne ka ʻiate kimautolu, ko e meʻa ʻi hono poto ʻi he ngaahi mahafu taú mo hono fuʻu mālohí; ko ia ʻoku mau ʻiloʻi ai ko ha kaumeʻa ia ki he tuʻí. Pea ko ʻeni, ʻe tuʻi, ʻoku ʻikai te mau tui ʻoku maʻu ʻe ha tangata ha mālohi lahi pehē, he ʻoku mau ʻilo ʻoku ʻikai lava ke tāmateʻi ia.

4 Pea ko ʻeni, ʻi he fanongo ʻe he tuʻí ki he ngaahi lea ní, naʻá ne folofola ange kiate kinautolu: ʻOku ou ʻiloʻi ʻeni ko e Laumālie Lahí ia; pea kuó ne hāʻele hifo ʻi he taimí ni ke maluʻi hoʻomou moʻuí, ke ʻoua naʻá ku atāmateʻi ʻa kimoutolu ʻo hangē ko ʻeku fai ki homou ngaahi kāingá. Ko ʻeni ko e Laumālie Lahi ʻeni ʻa ia kuo lea ki ai ʻa ʻetau ngaahi kuí.

5 Pea ko e talatukufakaholo ʻeni ʻa Lamōnai, ʻa ia kuó ne maʻu mei heʻene tamaí, ʻa ia ʻoku ʻi ai ha aLaumālie Lahi. Neongo naʻa nau tui ki ha Laumālie Lahi ka naʻa nau mahalo ʻoku totonu ʻa e meʻa kotoa pē ʻoku nau faí; ka neongo iá, naʻe kamata ke fuʻu ilifia lahi ʻaupito ʻa Lamōnai, ʻi he manavahē telia kuó ne fai hala ʻi he tāmateʻi ʻo ʻene kau tamaioʻeikí;

6 He kuó ne tāmateʻi hanau tokolahi ko e meʻa ʻi he fakamovetevete ʻe honau kāingá ʻa ʻenau ngaahi takanga monumanu īkí ʻi he potu vaí; pea koeʻuhi kuo fakamoveteveteʻi ʻa ʻenau ngaahi takanga monumanu īkí ko ia naʻe tāmateʻi ai ʻa kinautolu.

7 Ko e anga foki ʻo e kau Leimaná ke tuʻu ʻi he veʻe vai ʻo Sēpusí ʻo fakamoveteveteʻi ʻa e ngaahi takanga monumanu iiki ʻa e kakaí, koeʻuhi ke nau lava ai ʻo fakateka atu ʻa e ngaahi takanga monumanu iiki tokolahi kuo fakamoveteveteá ki honau fonua ʻonautolú, he ko e anga ia ʻo ʻenau maʻu ʻi he fakamālohi ʻa e koloa vete ʻiate kinautolú.

8 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe ʻeke ʻe he tuʻi ko Lamōnaí ki heʻene kau tamaioʻeikí ʻo pehē: ʻOku ʻi fē ʻa e tangatá ni ʻa ia ʻoku ʻiate ia ha fuʻu mālohi lahi peheé?

9 Pea naʻa nau pehē ange kiate ia: Vakai, ʻokú ne lolotonga fafanga hoʻo fanga hōsí. Ko ʻeni, kuo muʻaki fekau ʻe he tuʻí ki heʻene kau tamaioʻeikí ʻi he teʻeki ai ke nau fakainu ʻenau ngaahi takanga monumanu īkí ke nau teuteu ʻa ʻene fanga hōsí mo e ngaahi salioté, pea fakafeʻao ia ki he fonua ko Nīfaí; he kuo tuʻutuʻuni ke fai ha fuʻu kātoanga ʻi he fonua ko Nīfaí ʻe he tamai ʻa Lamōnai, ʻa ia naʻe tuʻi ki he fonuá kotoa.

10 Pea ʻi he fanongo ʻe he tuʻi ko Lamōnaí ʻoku lolotonga teuteu ʻe ʻĀmoni ʻa ʻene fanga hōsí mo ʻene ngaahi salioté, naʻe ʻāsili ai ʻa ʻene ʻohovalé ko e meʻa ʻi he falalaʻanga ʻa ʻĀmoní, ʻo ne pehē: Ko e moʻoni kuo teʻeki ʻi ai ha tamaioʻeiki ʻi heʻeku kau tamaioʻeikí kotoa pē kuo alafalalaʻanga pehē ʻo hangē ko e tangatá ni; he ʻokú ne manatuʻi pea fai foki ʻa e ngaahi fekau kotoa pē kuó u fekau ke ne faí.

11 ʻOku ou ʻiloʻi pau ai ko e Laumālie Lahí ʻeni, pea ʻoku ou fie kole kiate ia ke ne hāʻele mai kiate au, ka ʻoku ʻikai te u lava ʻo kole kiate ia.

12 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he ʻosi teuteu ʻe ʻĀmoni ʻa e fanga hōsí mo e ngaahi salioté maʻá e tuʻí mo ʻene kau tamaioʻeikí, naʻá ne ʻalu atu ki he tuʻí, ʻo ne vakai kuo liliu ʻa e fofonga ʻo e tuʻí; ko ia naʻá ne meimei tafoki ai mei hono ʻaó.

13 Pea naʻe lea ange ha taha ʻo e kau tamaioʻeiki ʻa e tuʻí kiate ia: Lāpana, ʻa ia ko hono ʻuhingá, ko e tuʻi pe māfimafi lahi, he ʻoku nau lau foki ʻoku māfimafi lahi honau ngaahi tuʻí; pea ko ia naʻá ne pehē ange kiate ia: ʻE Lāpana, ko e finangalo ʻo e tuʻí ke ke nofo pē.

14 Ko ia naʻe tafoki atu ʻa ʻĀmoni ki he tuʻí, ʻo ne pehē ange kiate ia: Ko e hā ha meʻa ʻokú ke finangalo ke u fai maʻá u, ʻe tuʻi? Pea naʻe ʻikai ke tali ia ʻe he tuʻí ʻi he feituʻulaʻā ʻe taha, ʻo fakatatau ki heʻenau lau feituʻulaʻaá, he naʻe ʻikai ke ne ʻafioʻi pe ko e hā ha meʻa ke ne folofola ʻaki kiate iá.

15 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe toe pehē ange kiate ia ʻe ʻĀmoni: Ko e hā ha meʻa ʻokú ke fie maʻu meiate aú? Ka naʻe ʻikai ke tali ia ʻe he tuʻí.

16 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe fonu ʻa ʻĀmoni ʻi he Laumālie ʻo e ʻOtuá, ko ia naʻá ne ʻiloʻi ai ʻa e ngaahi afakakaukau ʻa e tuʻí. Pea naʻá ne pehē ange kiate ia: Ko e meʻa nai ia ʻi hoʻo fanongo ne u maluʻi hoʻo kau tamaioʻeikí mo hoʻo ngaahi takanga monumanu īkí, peá u tāmateʻi ʻa e toko fitu ʻo honau kāingá ʻaki ʻa e maka-tā pea mo e heletā, peá u tuʻusi ʻa e nima ʻo ha niʻihi kehe, koeʻuhi ke maluʻi hoʻo ngaahi takanga monumanu īkí pea mo hoʻo kau tamaioʻeikí; vakai, ko e ʻuhinga nai ia ʻokú ke ofo aí?

17 ʻOku ou pehē kiate koe, ko e hā ʻa e meʻa ʻoku hulu pehē ai hoʻo ofó? Vakai, ko ha tangata pē au, pea ko hoʻo tamaioʻeiki; ko ia, ka ʻilonga ha meʻa ʻokú ke fie maʻu ʻa ia ʻoku totonu, te u fai ia.

18 Pea ko ʻeni ʻi he ʻafio ʻe he tuʻí ki he ngaahi lea ní, naʻá ne toe ofo, he naʻá ne ʻafioʻi ʻoku malava ʻe ʻĀmoni ʻo aʻiloʻi ʻa ʻene ngaahi fakakaukaú; ka neongo ʻení, naʻe fakaava ʻe he tuʻi ko Lamōnaí ʻa hono ngutú, ʻo ne folofola kiate ia: Ko hai koe? Ko e Laumālie Lahí koā koe, ʻa ia ʻoku bʻafioʻi ʻa e meʻa kotoa pē?

19 Naʻe tali ʻe ʻĀmoni ʻo ne pehē ange kiate ia: ʻOku ʻikai.

20 Pea naʻe folofola ange ʻa e tuʻí: ʻOkú ke ʻiloʻi fēfē ʻa e ngaahi fakakaukau ʻa hoku lotó? ʻOku ngofua ke ke lea taʻe-manavahē, ʻo fakamatala kiate au ʻi he ngaahi meʻá ni; peá ke fakamatala foki kiate au pe ko e mālohi fē naʻá ke tāmateʻi ai mo tuʻusi ʻa e nima ʻo hoku kāinga ʻa ia naʻe fakamoveteveteʻi ʻa ʻeku ngaahi takanga monumanu īkí—

21 Pea ko ʻeni, kapau te ke fakamatala mai kiate au ʻa e ngaahi meʻá ni, pea ʻilonga ha meʻa ʻokú ke fie maʻu te u ʻoatu ia maʻau; pea kapau ʻe ʻaonga, te u maluʻi koe ʻaki ʻeku kau taú; ka ʻoku ou ʻiloʻi ʻokú ke mālohi ange ʻiate kinautolu kotoa pē; ka foaki kiate koe ʻa ia kotoa pē ʻokú ke fie maʻu meiate aú.

22 Ko ʻeni, neongo ʻa e olopoto ʻa ʻĀmoní, ka naʻe ʻikai ʻiate ia ha loto ʻoku kovi, ko ia naʻá ne pehē ange ai kia Lamōnai: Te ke tokanga muʻa ki heʻeku ngaahi leá, ʻo kapau te u fakahā kiate koe ʻa e mālohi ʻoku ou fai ai ʻa e ngaahi meʻa ní? Pea ko e meʻa ʻeni ʻoku ou fie maʻu meiate koé.

23 Pea naʻe folofola ange ʻa e tuʻí kiate ia, ʻo pehē: ʻIo, te u tui ki hoʻo ngaahi lea kotoa pē. pea naʻe tauheleʻi peheʻi ia ke ne fanongo.

24 Pea naʻe kamata ke lea kiate ia ʻe ʻĀmoni ʻi he aloto-toʻa, ʻo ne pehē kiate ia: ʻOkú ke tui koā ʻoku ʻi ai ha ʻOtua?

25 Pea naʻá ne folofola, ʻo pehē ange kiate ia: ʻOku ʻikai te u ʻiloʻi hono ʻuhinga ʻo e meʻa ko iá.

26 Pea naʻe toki pehē ange ʻe ʻĀmoni: ʻOkú ke tui ʻoku ʻi ai ha Laumālie Lahi?

27 Pea naʻá ne folofola ange: ʻIo.

28 Pea naʻe pehē ange ʻe ʻĀmoni: Ko e ʻOtuá ia. pea toe pehē ange ʻe ʻĀmoni kiate ia: ʻOkú ke tui koā naʻe fakatupu ʻe he Laumālie Lahi ko iá, ʻa ia ko e ʻOtuá, ʻa e meʻa kotoa pē ʻoku ʻi he langí pea mo māmaní?

29 Pea naʻá ne folofola ange: ʻIo, ʻoku ou tui naʻá ne fakatupu ʻa e meʻa kotoa pē ʻoku ʻi māmaní; ka ʻoku ʻikai te u ʻilo ki he langí.

30 Pea naʻe pehē ange ʻe ʻĀmoni kiate ia: Ko e langí ko ha potu ia ʻoku ʻafio ai ʻa e ʻOtuá pea mo ʻene kau ʻāngelo māʻoniʻoni kotoa pē.

31 Pea naʻe folofola ange ʻa e tuʻi ko Lamōnaí: ʻOku ʻi ʻolunga ia ʻi he māmaní?

32 Pea naʻe pehē ange ʻe ʻĀmoni: ʻIo, pea ʻokú ne ʻafio hifo ki he fānau kotoa pē ʻa e tangatá; pea ʻokú ne ʻafioʻi ʻa e ngaahi afakakaukau mo e ngaahi holi kotoa pē ʻo e lotó; he naʻe fakatupu ʻe hono toʻukupu ʻa e meʻa kotoa pē talu mei he kamataʻangá.

33 Pea naʻe folofola ange ʻe he tuʻi ko Lamōnaí: ʻOku ou tui ki he ngaahi meʻá ni kotoa ʻa ia kuó ke leaʻakí. Ko e fekauʻi mai koe mei he ʻOtuá?

34 Naʻe pehē ange ʻe ʻĀmoni kiate ia: Ko ha tangata au; pea naʻe ngaohi ʻa e atangatá ʻi he kamataʻangá ʻi he tatau ʻo e ʻOtuá, pea kuo uiuiʻi au ʻe hono Laumālie Māʻoniʻoní ke bakonaki ʻaki ʻa e ngaahi meʻá ni ki he kakaí ni, koeʻuhí ke lava nai ʻo fakatafoki ʻa kinautolu ki he ʻiloʻi ʻo e meʻa ʻoku totonu mo moʻoní;

35 Pea ʻoku ʻafio ʻiate au ha tufakanga ʻo e aLaumālie ko iá, ʻa ia ʻoku ʻomi kiate au ha bpoto kae ʻumaʻā foki ha mālohi ʻo fakatatau ki heʻeku tuí mo e ngaahi holi ʻa ia ʻoku tuʻunga ʻi he ʻOtuá.

36 Pea hili ʻa e lea ʻaki ʻe ʻĀmoni ʻa e ngaahi lea ní, naʻá ne kamata mei he fakatupu ʻo māmaní kae ʻumaʻā foki hono fakatupu foki ʻo ʻĀtamá, ʻo ne fakamatala kiate ia ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē ʻoku kau ki he hinga ʻa e tangatá, peá ne afakamatalaʻi mo lau ʻi hono ʻaó ʻa e ngaahi bfolofola māʻoniʻoni ʻa e kakaí, ʻa ia kuo leaʻaki ʻe he kau cpalōfitá, ʻo aʻu mai ki he taimi naʻe mavahe ai ʻa e ʻenau tamai, ko Līhaí, mei Selūsalemá.

37 Pea naʻá ne fakamatalaʻi foki kiate kinautolu (he naʻe fai ia ki he tuʻi pe mo ʻene kau tamaioʻeikí) ʻa e ngaahi fefonongaʻaki kātoa ʻa ʻenau ngaahi tamaí ʻi he feituʻu maomaonganoá, pea mo ʻenau ngaahi mamahi kotoa ʻi he fiekaiá mo e fieinuá, pea mo ʻenau faingataʻaʻiá mo e ngaahi meʻa peheé.

38 Pea naʻá ne toe fakamatala foki kiate kinautolu ʻo kau ki he ngaahi angatuʻu ʻa Leimana mo Lēmiuelá, mo e ngaahi foha ʻo ʻIsimelí, ʻio, naʻá ne fakamatalaʻi kiate kinautolu ʻa ʻenau ngaahi angatuʻú kātoa; pea naʻá ne fakamatalaʻi kakato kiate kinautolu ʻa e ngaahi lekooti pea mo e ngaahi folofolá kotoa talu mei he taimi naʻe ʻalu ai ʻa Līhai mei Selūsalemá ʻo fai mai ki he taimi lolotongá.

39 Ka ʻoku ʻikai ia ko ia pē; ka naʻá ne fakamatalaʻi kakato kiate kinautolu ʻa e apalani ʻo e huhuʻi naʻe teuteu talu mei hono ʻai ʻa e tuʻunga ʻo e māmaní; pea naʻá ne fakahā foki kiate kinautolu ʻo kau ki he hāʻele mai ʻa Kalaisí, pea ko e ngaahi ngāue kātoa ʻa e ʻEikí naʻá ne fakahā kiate kinautolu.

40 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he hili ʻene lea ʻaki ʻa e ngaahi meʻa ní, pea naʻá ne fakamatalaʻi kakato ia ki he tuʻí, naʻe tui ʻa e tuʻí ki heʻene ngaahi lea kotoa pē.

41 Pea kamata ia ke tangi ki he ʻEikí, ʻo pehē: ʻE ʻEiki, ʻaloʻofa mai kiate au mo hoku kakaí ʻo hangē ko hoʻo aʻaloʻofa lahi kuó ke fai ki he kau Nīfaí.

42 Pea ko ʻeni, naʻe hili leva ʻene lea ʻaki ʻení, naʻá ne tō hifo ki he kelekelé, ʻo hangē kuó ne pekiá.

43 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe ʻave ia ʻe heʻene kau tamaioʻeiki ʻo nau fata ki hono uaifí, mo fakatoka ia ʻi ha tokaʻanga; peá ne toka ʻo hangē kuó ne pekiá ʻi he ʻaho ʻe ua pea mo e pō ʻe ua; pea naʻe tengihia ia ʻe hono uaifí mo hono ngaahi fohá pea mo hono ngaahi ʻofefiné he ko e anga ia ʻo e kau Leimaná, ʻo nau tangi lāulau koeʻuhi ko ʻene pekiá.