Ko e Tohi ʻa ʻAlamā ko e Foha ʻo ʻAlamā

Vahe 57

ʻOku fakamatala ʻa Hilamani ki hono toe maʻu ʻo ʻAnitipalá mo e tukulolo pea mo hono maluʻi ki mui ʻo Kumenaí—ʻOku tau ʻi he loto-toʻa ʻa ʻene kau talavou ʻĀmoní; ʻoku nau kafo kotoa, ka naʻe ʻikai ha toko taha ʻe mate—ʻOku fakamatala ʻa Kiti ki he tāmate mo e hola ʻa e kau pōpula Leimaná. Taʻu 63 K.M. nai.

1 Pea ko ʻeni naʻe hoko ʻo pehē naʻá ku maʻu ha tohi meia ʻAmolone, ko e tuʻí, ʻo pehē kapau te u tukuange ʻa e kau pōpula ʻo e ta u ʻa ia kuo mau puké te ne tuku mai kiate kimautolu ʻa e kolo ko ʻAnitipalá.

2 Ka naʻá ku ʻoatu ha tohi ki he tuʻí, ʻoku mau ʻiloʻi fakapapau ʻoku feʻunga ʻemau kau taú ke faʻao ʻa e kolo ko ʻAnitipalá ʻaki homau mālohí pē; pea kapau te mau tukuange ʻa e kau pōpulá ke fetongi ʻaki ʻa e koló, te mau fai taʻe-fakapotopoto ai, pea te mau toki tukuange pē ʻemau kau pōpulá ʻi ha fakafetongi.

3 Pea naʻe ʻikai tali ʻe ʻAmolone ʻa ʻeku tohí, he naʻe ʻikai te ne fie fakafetongi ʻa e kau pōpulá; ko ia naʻa mau kamata ke fai ha ngaahi teuteu ke ʻalu ke tauʻi ʻa e kolo ko ʻAnitipalá.

4 Ka naʻe ʻalu ʻa e kakai ʻo ʻAnitipalá mei he koló, ʻo nau hola ki honau ngaahi kolo kehe, ʻa ia naʻa nau maʻú, ke ngaohi ke mālohi ia; pea ko ia naʻe pehē ʻa e tō ʻa e kolo ko ʻAnitipalá ki homau nimá.

5 Pea naʻe ʻosi pehē ʻa hono uofulu mā valu ʻo e taʻu ʻo e pule ʻa e kau fakamāú.

6 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he kamataʻanga hono uofulu mā hiva ʻo e taʻú, naʻa mau maʻu ha ngaahi meʻakai mo e nāunau, kae ʻumaʻā foki mo ha fakatokolahi ki heʻemau kau taú, pea mei he fonua ko Seilahemalá, mo e fonua ofi ki aí, ʻa ia ko e kau tangata ʻe toko ono afe, tuku kehe ʻa e toko onongofulu ʻo e ngaahi afoha ʻo e kau ʻĀmoní ʻa ia naʻa nau haʻu ke kau fakataha mo honau ngaahi tokouá, ʻa ia ko ʻeku kiʻi kau tau ʻo e toko ua afé. Pea ko ʻeni vakai, naʻa mau mālohi, ʻio, naʻe lahi foki mo e ngaahi meʻakai mo e nāunau feʻunga kiate kimautolu.

7 Pea naʻe hoko ʻo pehē ko homau lotó ke fai ha tau mo e kau tau ʻa ia naʻe tuku ke maluʻi ʻa e kolo ko Kumenaí.

8 Pea ko ʻeni vakai, te u fakahā kiate koe naʻe vave ʻemau fakahoko ʻemau fakaʻamú; ʻio, naʻa mau kāpui ʻaki ʻemau kau tau mālohí, pe ko ha konga ʻo ʻemau kau tau mālohí, ʻi he poʻulí, ʻa e kolo ko Kumenaí, ʻo fuofuoloa siʻi ki muʻa pea nau maʻu ha ngaahi meʻakai mo e nāunau.

9 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻa mau nofo takatakai ʻi he koló ʻi he ngaahi pō lahi; ka naʻa mau mohe mo ʻemau ngaahi heletaá, mo fokotuʻu ʻa e kau leʻo, koeʻuhi ke ʻoua naʻa lava ʻe he kau Leimaná ʻo ʻohofi ʻa kimautolu ʻi he poʻulí, pea tāmateʻi ʻa kimautolu, he naʻa nau feinga tuʻo lahi ke fai pehē; ka ʻi heʻenau feinga kotoa pē ke fai peheé naʻe lilingi ai honau totó.

10 Naʻe faifai pea naʻe aʻu mai ʻenau ngaahi meʻakai mo e nāunaú, pea naʻa nau teu ke hū ki he koló ʻi he poʻulí. Pea ko kimautolu, naʻe ʻikai ko e kau Leimana ʻa kimautolu, ka ko e kau Nīfai; ko ia naʻa mau puke ai ʻa kinautolu mo ʻenau ngaahi meʻakai mo e nāunaú.

11 Pea neongo kuo motuhi ʻa e kau Leimaná mei heʻenau tokoni ʻi he founga ko ʻení, ka naʻa nau kei loto-fakapapau pē ke maʻu ʻa e koló; ka naʻe ʻaonga ke mau toʻo ʻa e ngaahi meʻakai mo e nāunau ko iá pea ʻave ia ki Siutea, pea mo ʻemau kau pōpulá ki he fonua ko Seilahemalá.

12 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe teʻeki ai ke ʻosi atu ha ngaahi ʻaho lahi naʻe kamata ke mole ʻa e ʻamanaki kotoa ʻa e kau Leimaná ki ha tokoni; ko ia naʻa nau tuku mai ʻa e koló ki homau nimá; pea ko ia kuo mau lavaʻi ʻemau ngaahi fakakaukau ke maʻu ʻa e kolo ko Kumenaí.

13 Ka naʻe hoko ʻo pehē naʻe fuʻu tokolahi fau ʻa ʻemau kau pōpulá, ko ia neongo homau tokolahi pehē fau, naʻe ʻaonga ai ke mau ngāue ʻaki ʻemau kau taú kotoa ke leʻohi ʻo kinautolu, pe tāmateʻi ʻa kinautolu.

14 He vakai, naʻe faʻa feinga ke hola hanau tokolahi, ʻo nau tau ʻaki ʻa e ngaahi maka, mo e ngaahi ʻakau, pe ko ha faʻahinga meʻa pē te nau lava ke ala maʻu ʻi honau nimá, ʻo tuʻunga ai haʻamau tāmateʻi hanau toko ua afe nai ʻi he hili ʻenau tukulolo ʻo hoko ko e kau pōpula ʻo e taú.

15 Ko ia naʻe ʻaonga ai kiate kimautolu, ke mau toʻo ʻenau moʻuí, pe leʻohi ʻa kinautolu, ʻaki ʻa e heletā ʻi homau nimá, ʻo ʻave ʻa kinautolu ki he fonua ko Seilahemalá; pea mo ʻemau ngaahi meʻakai mo e nāunaú foki naʻe ʻikai ke feʻunga ki homau kakai ʻomautolú, neongo ʻa e meʻa kuo mau faʻao mei he kau Leimaná.

16 Pea ko ʻeni, ʻi he ngaahi tuʻunga fakatuʻutāmaki ko iá, naʻe hoko ia ko ha meʻa mamafa hono fakakaukauʻi ʻo kau ki he kau pōpula ʻo e tau ko iá; ka neongo iá, naʻa mau pehē leva ke ʻave ʻa kinautolu ki he fonua ko Seilahemalá; ko ia naʻa mau fili ha konga ʻo ʻemau kau tangatá, ʻo fekau kiate kinautolu ke nau leʻohi ʻa e kau pōpulá ʻo ʻave ki he fonua ko Seilahemalá.

17 Ka naʻe hoko ʻo pehē ʻi he pongipongi haké, naʻa nau foki mai. Pea ko ʻeni vakai, naʻe ʻikai te mau ʻeke kiate kinautolu ʻo kau ki he kau pōpulá; he vakai, naʻe ʻoho mai kiate kimautolu ʻa e kau Leimaná, pea naʻa nau foki mai ʻi he taimi totonu ke fakahaofi ʻa kimautolu mei he tō ki honau nimá. He vakai, kuo fekau ʻe ʻAmolone ke ʻave ha tokoni kiate kinautolu ʻi he ngaahi meʻakai mo e nāunau foʻou kae ʻumaʻā foki mo e kau tau tokolahi.

18 Pea naʻe hoko ʻo pehē ko e kau tangata ko ia ʻa ia naʻa mau fekau ke ʻalu mo e kau pōpulá naʻa nau aʻu mai ʻi he taimi totonu ke taʻofi ʻa kinautolu ʻi he ʻamanaki ke nau ikunaʻi ʻa kimautolú.

19 Kae vakai, naʻe tau ʻo fuʻu mālohi ʻaupito ʻa ʻeku kiʻi kau tau ʻe toko ua afe onongofulú; ʻio, naʻa nau tuʻu maʻu ʻi he ʻao ʻo e kau Leimaná, ʻo nau tāmateʻi ʻa kinautolu kotoa pē ʻa ia naʻe tau mo kinautolú.

20 Pea ʻi he fakaʻau ke vaivai ʻa hono toe ʻo ʻemau kau taú ki he kau Leimaná, vakai, naʻe tuʻu maʻu mo taʻe-manavahē ʻa e toko ua afe onongofulu ko iá.

21 ʻIo, pea naʻa nau talangofua mo tokanga ke fai pau matematē ki he fekau kotoa pē; ʻio, pea naʻe hoko kiate kinautolu ʻo fakatatau mo ʻenau tuí; pea naʻá ku manatuʻi ʻa e ngaahi lea ʻa ia naʻa nau fakahā mai kiate au kuo ako ʻaki kiate kinautolu ʻe heʻenau ngaahi afaʻeé.

22 Pea ko ʻeni vakai, ko hoku ngaahi foha ko ʻení, mo e kau tangata ʻa ia naʻe fili ke ʻave ʻa e kau pōpulá, ʻoku totonu ke mau fakamālō ki ai koeʻuhi ko e fuʻu ikuna lahí ni; he ko kinautolu ia naʻa nau ikunaʻi ʻa e kau Leimaná; ko ia naʻe tekeʻi fakaholomui ʻa kinautolu ki he kolo ko Manataí.

23 Pea naʻa mau kei maʻu pē homau kolo ko Kumenaí, pea naʻe ʻikai ke fakaʻauha kotoa ʻa kimautolu ke ʻosi ʻi he heletā; ka neongo iá, kuo mole homau tokolahi.

24 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he hili ʻa e hola ʻa e kau Leimaná, naʻá ku fai leva ha ngaahi tuʻutuʻuni ke ʻave ʻeku kau tangata kuo kafó mei he lotolotonga ʻo e kau maté, pea fekau ke faitoʻo mo nonoʻo honau ngaahi kafó.

25 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe ʻi ai ʻa e toko uangeau mei heʻeku toko ua afe onongofulú, ʻa ia naʻe pongia koeʻuhi ko e mole ʻa e totó; ka neongo iá, ko e meʻa ʻi he angalelei ʻa e ʻOtuá, naʻa mau fuʻu ofo lahi ʻaupito, pea fiefia foki mo ʻemau kau taú kotoa, naʻe aʻikai hanau toko taha ʻe mate, ʻio, pea naʻe ʻikai foki ke ʻi ai hanau toko taha naʻá ne maʻu ha ngaahi fuʻu lavea lahi.

26 Pea ko ʻeni, naʻe fakaofo honau fakahaofí ki heʻemau kau taú kotoa, ʻio, ke fakahaofi ʻa kinautolu ka naʻe ʻi ai ʻa e toko afe ʻo homau kāingá ʻa ia naʻe tō. Pea ʻoku totonu ʻemau pehē ko e tupu ia mei he amāfimafi fakaofo ʻo e ʻOtuá, koeʻuhi ko ʻenau fuʻu btui lahi ʻa ia kuo akonekina ai ʻa kinautolu ke tuí—ʻoku ʻi ai ha ʻOtua angatonu, pea ko kinautolu kotoa pē ʻoku ʻikai ke taʻetuí, ʻe fakahaofi ʻa kinautolu ʻi hono māfimafi fakaofó.

27 Ko ʻeni ko e tui ʻeni ʻa e faʻahingá ni ʻa ia kuó u lau ki aí; ʻoku nau kei talavou, pea ʻoku ʻikai feliliuaki ʻenau fakakaukaú, pea ʻoku tuku ʻenau falalá ki he ʻOtuá maʻu ai pē.

28 Pea ko ʻeni naʻe hoko ʻo pehē ʻi he hili ʻemau tokanga pehē ki homau kau tangata naʻe kafó, pea mau tanu homau kakai maté kae ʻumaʻā foki ʻa e kakai mate ʻo e kau Leimaná, ʻa ia naʻa nau tokolahi, vakai, naʻa mau ʻeke kia Kiti ʻo kau ki he kau pōpula ʻa ia naʻa nau kamata ke ʻalu atu mo kinautolu ki he fonua ko Seilahemalá.

29 Ko ʻeni ko Kiti ko e ʻeikitau pule ki he konga ʻa ia naʻe tuʻutuʻuni ke leʻohi mo ʻave hifo ʻa kinautolu ki he fonuá.

30 Pea ko ʻeni, ko e ngaahi lea ʻeni ʻa ia naʻe lea ʻaki ʻe Kiti kiate aú; Vakai, naʻa mau kamata ke ʻalu hifo ki he fonua ko Seilahemalá mo ʻemau kau pōpulá. Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻa mau fetaulaki mo e kau tangata mataki ʻo ʻetau kau taú ʻa ia kuo fekauʻi atu ke nau fakaasiasi ʻa e ʻapitanga tau ʻo e kau Leimaná.

31 Pea naʻa nau kaila mai kiate kimautolu, ʻo pehē—Vakai, ʻoku lolotonga laka mai ʻa e tau ʻa e kau Leimaná ki he holo ko Kumenaí; pea vakai, te nau ʻohofi ʻa kinautolu, ʻio, pea fakaʻauha ʻa hotau kakaí.

32 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe fanongo ʻa e ʻemau kau pōpulá ki heʻenau kailá, ʻa ia naʻe tafunaki ʻenau loto-toʻa; pea naʻa nau tuʻu hake ʻo angatuʻu kiate kimautolu.

33 Pea naʻe hoko ʻo pehē ko e meʻa ʻi heʻenau angatuʻu ko iá, naʻa mau tā ai ʻa kinautolu ʻaki ʻemau ngaahi heletaá. Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻa nau feleleʻi fakataha mai ki heʻemau ngaahi heletaá, pea naʻe tupu ai ʻa e mate hanau tokolahi ʻaupito, pea naʻe hao hono toé mei he kau leʻó ʻo hola meiate kimautolu.

34 Pea vakai, hili ʻenau holá pea ʻikai te mau lava ʻo maʻu ʻa kinautolú, naʻa mau laka fakavavevave mai leva ki he kolo ko Kumenaí; pea vakai, naʻa mau aʻu mai ʻi he taimi totonu ʻo tokoni ki homau kāingá ʻi he fakahaofi ʻo e koló.

35 Pea vakai, naʻe toe fakahaofi ʻa kimautolu mei he nima ʻo homau ngaahi filí. Pea fakafetaʻi ki he huafa ʻo hotau ʻOtuá, he vakai, ko ia ia naʻá ne fakahaofi ʻa kimautolú; ʻio, ko ia ia kuó ne fai ʻa e fuʻu meʻa lahí ni maʻamautolú.

36 Ko ʻeni naʻe hoko ʻo pehē ko au, Hilamani, ʻi heʻeku fanongo ki he ngaahi leá ni ʻa Kití, naʻe fonu hoku lotó ʻi he fuʻu fiefia lahi, koeʻuhi ko e angalelei ʻa e ʻOtuá ʻi hono fakahaofi ʻa kimautolú; ke ʻoua te mau ʻauha kotoa pē; ʻio, pea ʻoku ou tui ko e laumālie ʻo kinautolu kotoa pē kuo maté kuo nau a ki he mālōlōʻanga ʻo honau ʻOtuá.