Õpetus ja Lepingud

76. osa

Nägemus antud prohvet Joseph Smithile ja Sidney Rigdonile Ohio osariigis Hiramis 16. veebruaril 1832 (History of the Church, kd 1, lk-d 245–252). Eessõnas selle ilmutuse ülestähendusele kirjutas prohvet: „Tulnud tagasi Amhersti konverentsilt, jätkasin ma pühakirjade tõlkimist. Mitmesuguste saadud ilmutuste põhjal sai selgeks, et palju tähtsaid üksikasju, mis puudutavad inimese päästet, oli Piiblist ära võetud või kaduma läinud enne, kui see kokku pandi. Nende tõdede põhjal, mis järele on jäänud, on ilmne, et kui Jumal tasub igaühele vastavalt kehas tehtud tegudele, peab väljend „taevas”, mis tähistab pühade igavest kodu, hõlmama rohkem kui ühte kuningriiki. Niisiis, … tõlkides Johannese evangeeliumi, nägime mina ja vanem Rigdon järgmist nägemust” (History of the Church, kd 1, lk 245). See nägemus anti pärast seda, kui prohvet oli tõlkinud Johannese 5:29.

1–4 Issand on Jumal. 5–10 Kuningriigi saladused ilmutatakse kõikidele ustavatele. 11–17 Kõik tulevad esile kas õiglaste või ebaõiglaste ülestõusmisel. 18–24 Paljude maailmade elanikud on Jeesuse Kristuse lepituse läbi Jumalale sündinud pojad ja tütred. 25–29 Jumala ingel langes ja temast sai kurat. 30–49 Hukatuse pojad vaevlevad igaveses needuses, kõik teised saavad osaks teatud pääste astme. 50–70 Kirjeldatakse selestilises kuningriigis elavate ülendatute hiilgust ja tasu. 71–80 Kirjeldatakse neid, kes pärivad terrestrilise kuningriigi. 81–113 Selgitatakse telestilises, terrestrilises ja selestilises hiilguses olijate seisundit. 114–119 Ustavad võivad näha ja mõista Jumala kuningriigi saladusi Püha Vaimu väe kaudu.

1 aKuulake, oo teie, taevad, ja ava oma kõrv, oo maa, ja rõõmustage teie, selle elanikud, sest Issand on bJumal, ja ei ole cteist dPäästjat tema kõrval.

2 aSuur on tema tarkus, bimepärased on tema teed ja tema tegude ulatust ei suuda ükski välja uurida.

3 Tema akavatsused ei lähe tühja ja pole kedagi, kes suudaks peatada tema kätt.

4 Igavesest ajast igavesti on ta asama ja tema aastad ei blõpe iialgi.

5 Sest nõnda ütleb Issand: Mina, Issand, olen ahalastav ja armuline nendele, kes mind bkardavad, ja mulle valmistab rõõmu austada neid, kes cteenivad mind õigemeelsuses ja tões lõpuni.

6 Suur saab olema nende tasu ja igavene nende ahiilgus!

7 Ja nendele ma ailmutan kõik bsaladused, jah, kõik minu kuningriigi peidetud saladused vanast ajast, ja tulevaste ajastuteni teen ma neile teatavaks oma heasoovliku tahte kõikide asjade suhtes, mis puutuvad minu kuningriiki.

8 Jah, isegi igaviku imesid saavad nad tundma ja tulevasi asju näitan ma neile, isegi paljude põlvede asju.

9 Ja nende atarkus saab olema suur ja nende barusaamine ulatub taevasse; ja tarkade tarkus ckaob nende ees ning mõistlike mõistmine muutub tühiseks.

10 Sest ma avalgustan neid oma bVaimuga, ja oma cväega teen ma neile teatavaks oma tahte saladused, jah, isegi need asjad, mida dsilm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis pole veel tõusnud inimese südamesse.

11 Meie, Joseph Smith noorem ja Sidney Rigdon, olime aVaimus veebruarikuu kuueteistkümnendal päeval meie Issanda ühe tuhande kaheksasaja ja kolmekümne teisel aastal –

12 aVaimu väega avati meie bsilmad ja valgustati meie arusaamist, et me võiksime näha ja mõista Jumala asju,

13 isegi neid asju, mis olid algusest peale, enne maailma olemasolu, mis seati Isa poolt läbi tema Ainusündinud Poja, kes oli Isa rüpes juba aalgusest peale,

14 kellest me anname tunnistust; ja tunnistus, mille me anname, on Jeesuse Kristuse evangeeliumi täius, tema, kes on Poeg, keda me nägime ja kellega me taevases anägemuses bvestlesime.

15 Sest tehes atõlketööd, mille Issand oli meile määranud, jõudsime me Johannese viienda peatüki kahekümne üheksanda salmini, mis anti meile sellisena –

16 mis räägib surnute ülestõusmisest, neist, kes akuulevad bInimese Poja häält:

17 Ja tulevad esile: need, kes on teinud ahead, bõiglaste cülestõusmisel; ja need, kes on teinud kurja, ebaõiglaste ülestõusmisel.

18 Nüüd see pani meid imestama, sest see anti meile Vaimu poolt.

19 Ja kui me amõtisklesime nende asjade üle, puudutas Issand meie arusaamise silmi ja need avati ning ümberringi säras Issanda hiilgus.

20 Ja me nägime Poja ahiilgust bIsa cparemal käel ja saime osa tema täiusest;

21 ja me nägime tema trooni ees pühi aingleid ja neid, kes on bpühitsetud, kummardamas Jumalat ja Talle, ja nad ckummardavad teda igavesest ajast igavesti.

22 Ja nüüd, pärast paljusid tunnistusi, mis temast antud on, see on atunnistus, viimane kõikidest, mille meie temast anname: et ta belab!

23 Sest me anägime teda, nimelt bJumala paremal käel, ja me kuulsime häält tunnistamas, et tema on Isa cAinusündinu

24 et atema kaudu, tema läbi ja temast on ja on loodud bmaailmad, ja nende elanikud on Jumalale sündinud cpojad ja tütred.

25 Ja me nägime samuti ja anname tunnistust, et Jumala aingel, kes oli võimul Jumala juures, kes hakkas Ainusündinud Poja vastu, keda Isa armastas ja kes oli Isa rüpes, tõugati alla Jumala ja Poja juurest

26 ja nimetati Hukatuseks, sest taevad nutsid tema pärast – tema oli aLutsifer, hommiku poeg.

27 Ja me nägime, ja ennäe – ta on alangenud! On langenud, isegi hommiku poeg!

28 Ja kui me olime ikka veel Vaimus, käskis Issand meid, et meil tuleb see nägemus üles kirjutada; sest me nägime Saatanat, seda vana amadu, nimelt bkuradit, kes chakkas Jumalale vastu ja püüdis võtta meie Jumala ja tema Kristuse kuningriiki –

29 mispärast, ta asõdib Jumala pühadega ja piirab neid igast küljest.

30 Ja me nägime nägemust nende kannatustest, kellega ta sõdis ja kelle ta võitis, sest nõnda tuli meile Issanda hääl:

31 Nõnda ütleb Issand kõigi nende kohta, kes tunnevad minu väge ja on tehtud selle osaliseks ja on lasknud kuradi väel end avõita ja panna end eitama tõde ja hakkama vastu minu väele –

32 nemad on need, kes on ahukatuse bpojad, kelle kohta ma ütlen, et neile oleks olnud parem, kui nad poleks kunagi sündinud;

33 sest nemad on raevu astjad, mõistetud kannatama igavikus Jumala raevu koos kuradi ja tema inglitega;

34 kelle kohta ma olen öelnud, et neile ei ole aandestust ei selles maailmas ega tulevases;

35 kes on asalanud Püha Vaimu pärast selle vastuvõtmist ja on salanud Isa Ainusündinud Poja, on blöönud ta enda jaoks risti ja saatnud ta avalikku häbistusse.

36 Nemad on need, kes lähevad ära atule- ja väävli järve koos kuradi ja tema inglitega –

37 ja ainsad, kelle üle teisel asurmal on mingit võimu;

38 jah, tõesti, aainsad, keda ei lunastata Issanda poolt parajaks arvatud ajal pärast tema raevu kannatamist.

39 Sest kõik ülejäänud atuuakse esile surnute bülestõusmises cTalle võidukäigu ja hiilguse kaudu, kes surmati, kes oli Isa rüpes enne, kui tehti maailmad.

40 Ja see on aevangeelium, rõõmusõnumid, mille kohta andis meile tunnistust taevast tulnud hääl –

41 et ta tuli maailma, nimelt Jeesus, et ta alöödaks risti maailma eest, bkandma cmaailma pattusid ja dpühitsema maailma ning epuhastama seda kõigest õigemeelsusetusest;

42 et tema kaudu saaksid apäästetud kõik, kelle Isa on andnud tema võimu alla ja valmistanud tema kaudu;

43 kes tõstab Isa ausse ja päästab kogu tema kätetöö, peale nende hukatuse poegade, kes salgavad Poja pärast seda, kui Isa on tema ilmutanud.

44 Mispärast, ta päästab kõik peale nende – neil tuleb minna aigavesti kestvasse bkaristusse, mis on lõputu karistus, mis on igavene karistus, valitsema igavikus koos ckuradi ja tema inglitega, kus nende duss ei sure ja tuli ei kustu, mis on nende piin –

45 ja selle alõppu ega selle paika ega nende piina ei tea ükski inimene;

46 ega pole seda ilmutatud enne ega praegu ega ilmutata tulevikus inimesele peale nende, kes selle osaliseks tehakse;

47 ometi, mina, Issand, näitan seda nägemuses paljudele, kuid otsekohe sulgen selle taas;

48 mispärast, selle lõppu, kestvust, kõrgust, asügavust ja selle viletsust nad ei mõista ega mõistagi ükski inimene peale nende, kes bseatakse selle csüüdimõistmise alla.

49 Ja me kuulsime häält ütlemas: Kirjutage nägemus üles, sest ennäe, sellega lõpeb nägemus jumalatute kannatustest.

50 Ja taas me anname tunnistust, sest me nägime ja kuulsime; ja see on atunnistus Kristuse evangeeliumist nende kohta, kes tulevad esile õiglaste bülestõusmisel

51 nemad on need, kes võtsid vastu tunnistuse Jeesusest ja auskusid tema nimesse ning bristiti tema matmise cviisil, saades dmaetud vette tema nimel ja seda vastavalt käsule, mis ta on andnud,

52 et käskudest kinnipidamise kaudu võidaks nad apesta ja bpuhastada kõikidest nende pattudest ning nad võiksid saada Püha Vaimu ckäte pealepanemise kaudu selle poolt, kes on dpühitsetud ja pitseeritud sellesse eväesse;

53 ja kes saavad jagu usuga ja on apitseeritud lubaduse bPüha Vaimuga, kelle Isa valab välja kõikide nende peale, kes on õiged ja tõesed.

54 Nemad on need, kes on aEsmasündinu kirik.

55 Nemad on need, kelle kätte Isa on andnud akõik asjad;

56 nemad on need, kes on apreestrid ja kuningad, kes on saanud osa tema täiusest ja tema auhiilgusest,

57 ja on Kõigekõrgema apreestrid Melkisedeki korra järgi, mis on bEenoki korra järgi, mis on Ainusündinud Poja ckorra järgi.

58 Mispärast, nagu on kirjutatud, nemad on ajumalad, nimelt bJumala cpojad

59 mispärast, akõik kuulub neile, olgu elu või surm, või praegune või tulevane, kõik kuulub neile ja nemad kuuluvad Kristusele ning Kristus Jumalale.

60 Ja nemad asaavad jagu kõigest.

61 Mispärast, ärgu ükski akiidelgu inimesega, vaid pigem bkiidelgu Jumalaga, kes calistab kõik vaenlased oma jalge alla.

62 Nemad saavad aelama Jumala ja tema Kristuse bjuures igavesest ajast igavesti.

63 Nemad on aneed, kelle ta toob endaga kaasa, kui ta btuleb taeva pilvedes cvalitsema maa peal oma rahva üle.

64 Nemad on need, kes saavad osa aesimesest ülestõusmisest.

65 Nemad on need, kes tulevad esile õiglaste aülestõusmisel.

66 Nemad on need, kes on tulnud aSiioni bmäe ja elava Jumala linna ligi, taevasesse paika, kõigist pühamasse.

67 Nemad on need, kes on tulnud lugematutesse inglihulkadesse, aEenoki ja bEsmasündinu üldkogusse ja kirikusse.

68 Nemad on need, kelle nimed on akirja pandud taevas, kus Jumal ja Kristus on bkohtumõistjaks kõigile.

69 Nemad on need, kes on aõigemeelsed inimesed, btäiuslikuks tehtud uue clepingu vahemehe Jeesuse kaudu, kes viis selle täiusliku dlepituse täide omaenda evere valamise läbi.

70 Nemad on need, kelle kehad on aselestilised, kelle bhiilgus on nagu cpäikesehiilgus, nimelt Jumala – kõigist kõrgema – hiilgus, kelle hiilgus, nagu on kirjutatud, on päikese sarnane taevavõlvil.

71 Ja taas, me nägime aterrestrilist maailma, ja vaata, ja ennäe – nemad on need, kes on terrestrilisest, kelle hiilgus erineb Esmasündinu kiriku omast, kellele on saanud osaks Isa täius, just nagu bkuu hiilgus erineb päikese omast taevavõlvil.

72 Vaata, nemad on need, kes surid ailma bseaduseta;

73 ja samuti need, kes on avangistuses hoitud inimeste bvaimud, keda Poeg külastas ja cjutlustas neile devangeeliumi, et nende üle võiks kohut mõista nagu inimeste üle lihas;

74 kes ei võtnud vastu atunnistust Jeesusest, kui nad olid lihas, kuid pärast võtsid selle vastu.

75 Nemad on need, kes on auväärsed inimesed maa peal, kes olid pimestatud inimeste salakavaluse tõttu.

76 Nemad on need, kes saavad osa tema hiilgusest, kuid mitte tema täiusest.

77 Nemad on need, kes saavad osa Poja juuresolekust, kuid mitte Isa täiusest.

78 Mispärast, nemad on terrestrilised akehad ja mitte selestilised kehad ja nad erinevad hiilguse poolest nagu kuu erineb päikesest.

79 Nemad on need, kes ei ole avaprad tunnistuses Jeesusest; mispärast, nad ei saa krooni meie Jumala kuningriigi üle.

80 Ja nüüd see on selle nägemuse lõpp, mida me nägime terrestrilisest maailmast, mille Issand käskis meil üles kirjutada, kui me olime veel Vaimus.

81 Ja taas, me nägime atelestilist hiilgust, milline hiilgus on vähesem, just nagu tähtede hiilgus erineb kuu omast taevavõlvil.

82 Nemad on need, kes ei võtnud vastu Kristuse evangeeliumi ega atunnistust Jeesusest.

83 Nemad on need, kes ei salga Püha Vaimu.

84 Nemad on need, kes on tõugatud alla apõrgusse.

85 Nemad on need, keda ei lunastata akuradi käest enne bviimast ülestõusmist, kuni Issand, nimelt Kristus, kes on cTall, on lõpetanud oma töö.

86 Nemad on need, kes ei saa igaveses maailmas osa tema täiusest, vaid terrestriliste teenimise kaudu osa Pühast Vaimust;

87 ja terrestrilised selestiliste ateenimise kaudu.

88 Ja telestilised saavad seda ka inglite teenimise kaudu, kes on määratud neid teenima ehk kes on määratud neile olema teenivateks vaimudeks, sest nad on pääste pärijad.

89 Ja nõnda me nägime taevases nägemuses telestilise maailma hiilgust, mis ületab kogu arusaamise;

90 ja seda ei tea ükski inimene peale selle, kellele Jumal seda ilmutanud on.

91 Ja nõnda me nägime terrestrilise maailma hiilgust, mis kõigis asjades ületab telestilise maailma hiilguse, nimelt hiilguses ja võimus ja väes ja valitsemises.

92 Ja nõnda me nägime selestilise maailma hiilgust, mis ületab kõik asjad – kus Jumal, nimelt Isa, valitseb oma troonil igavesest ajast igavesti;

93 kelle trooni ees kõik kummardavad alandlikus aaustuses ja annavad talle au igavesest ajast igavesti.

94 Need, kes elavad tema ajuures, on bEsmasündinu kirik; ja nemad näevad, nagu nähakse neid, ja cteavad, nagu teatakse neid, olles saanud osa tema täiusest ja tema darmust;

95 ja ta teeb nad avõrdseks võimus ja väes ja valitsemises.

96 Ja selestilise maailma hiilgus on isesugune, just nagu apäikese hiilgus on isesugune.

97 Ja terrestrilise maailma hiilgus on isesugune, just nagu kuu hiilgus on isesugune.

98 Ja telestilise maailma hiilgus on isesugune, just nagu tähtede hiilgus on isesugune; sest nagu üks täht erineb hiilguse poolest teisest, just nõnda erineb üks teisest hiilguse poolest telestilises maailmas;

99 sest nemad on need, kes on aPauluse ja Apollose ja Keefase poolt.

100 Nemad on need, kes ütlevad, et nad on osa ühe ja osa teise poolt – osa Kristuse ja osa Johannese ja osa Moosese ja osa Eelijase ja osa Esajase ja osa Jesaja ja osa Eenoki poolt;

101 kuid ei võtnud vastu evangeeliumi ega tunnistust Jeesusest, ega prohveteid, ega aigavikulist lepingut.

102 Kõige lõpuks – nemad on kõik need, keda ei koguta kokku koos pühadega, et atõmmata neid Esmasündinu bkirikusse ja võtta pilve sisse.

103 Nemad on aneed, kes on bvaletajad ja nõiad ja cabielurikkujad ja hoorajad ning kes iganes armastavad ja sepitsevad valet.

104 Nemad on need, kes kannatavad maa peal Jumala araevu.

105 Nemad on need, kes kannatavad igavese tule akättemaksu.

106 Nemad on need, kes on visatud alla apõrgusse ja kes bkannatavad cKõikvõimsa Jumala raevu kuni daeg saab täis, kui Kristus on ealistanud kõik vaenlased oma jalge alla ja on flõpule viinud oma töö;

107 kui ta loovutab kuningriigi ja annab selle Isale ühegi plekita, öeldes: Ma olen võitnud ja olen atallanud bsurutõrt üksinda, nimelt Kõikvõimsa Jumala raevu ägeduse surutõrt.

108 Siis saab ta kroonitud tema hiilguse krooniga, istumaks tema väe atroonile, et valitseda igavesest ajast igavesti.

109 Aga vaata, ja ennäe, – me nägime telestilise maailma hiilgust ja elanikke, et neid oli sama loendamatu hulk, kui on tähti taevavõlvil või nagu liiva mererannas;

110 ja kuulsime Issanda häält ütlemas: Nende kõikide põlved peavad nõtkuma ja iga keel peab atunnistama sellele, kes istub troonil igavesest ajast igavesti,

111 sest nende üle mõistetakse kohut nende tegude järgi, ja igaüks saab vastavalt omaenda ategudele omaenda võimkonna beluasemetes, mis on valmistatud;

112 ja neist saavad Kõigekõrgema teenijad; aga sinna, akus belavad Jumal ja Kristus, nad tulla ei saa ilmaski mitte.

113 Sellega lõpeb nägemus, mida me nägime, mis kästi meil üles kirjutada, kui me olime veel Vaimus.

114 Aga asuured ja imepärased on Issanda tööd ja tema kuningriigi bsaladused, mida ta meile näitas, mis ületavad kogu arusaamise hiilgusest ja väest ja valitsemisest,

115 mille kohta ta andis meile käsu, et me ei kirjutaks seda, kui me olime veel Vaimus, ja mida inimesel ei ole alubatud kuuldavale tuua;

116 ega olegi inimene avõimeline neid teatavaks tegema, sest neid saab näha ja bmõista ainult Püha Vaimu väe kaudu, mille Jumal annab nendele, kes teda armastavad ja kes puhastavad ennast tema ees;

117 kellele ta annab selle eesõiguse ise näha ja teada;

118 et Vaimu väe ja avaldumise kaudu, olles lihas, oleksid nad võimelised välja kannatama tema juuresolekut hiilguse maailmas.

119 Ja Jumalale ja Tallele olgu hiilgus ja au ja valitsus igavesest ajast igavesti. Aamen.