Vanim-potoana, sarintany, ary sarin’ny tantaran’ ny Fiangonana

Sarintany sy Fanondroana Anaran-toerana

Ireto sarintany manaraka ireto dia mety hanampy anao hahalala bebe kokoa ny tantaran’ ny Fiangonan’ i Jesoa Kristy ho an’ ny Olomasin’ ny Andro Farany tany am-piandohany, ary koa ireo soratra masina nambara tamin’ ny alalan’ ny Mpaminany Joseph Smith sy ireo mpandimby azy. Amin’ ny fahafantarana ny jeôgrafian’ ireo tany resahina ao amin’ ny soratra masina, dia hahatakatra bebe kokoa ireo zava-mitranga ao amin’ ny soratra masina ianao.

  1. Etazonia Avaratra Atsinanana

  2. Palmyra-Manchester, 1820–1831

  3. Ny Faritr’ i New York, Pennsylvania, ary Ohio any Etazonia

  4. Kirtland, Ohio, 1830–1838

  5. Ny Faritr’ i Missouri, Illinois, ary Iowa any Etazonia

  6. Ny Dian’ ny Fiangonana Miankandrefana

  7. SariNtanin’ Izao Tontolo Izao

Fanondroana anaran-toerana

Ny fanondroana araka ny abidia ny anaran-toerana dia hanampy anao hahita ny toerana manokana iray eo amin’ ny sarintany. Ny lohateny tsirairay dia ahitana ny laharan’ ny sarintany, arahin’ ny fomba fandaharana izay mampifanaraka tarehi marika sy tarehintsoratra. Ohatra: ny toerana misy ny Fort Hall dia nomena ny laharana 6:B1; izany hoe sarintany faha-6, efamira B1. Azonao atao ny mitady ny efamira eo amin’ ny sarintany iray amin’ ny alalan’ ny fijerena tarehi ny marika sy ny tarehintsoratra izay eo ambony sy eo amin’ ny sisin’ ilay sarintany. Ny anarana hafa entin’ ny toerana iray dia voasoratra ao anaty fononteny; ohatra: Council Bluffs (Kanesville).

Izao manaraka izao no fanalahidy hahatakarana ireo marika sy tarehintsotratra izay ampiasaina eo amin’ ny sarintany. Anampy izany, ny sarintany tsirairay dia mety hirakitra fanalahidy miaraka amin’ ny fanazavana ireo fanampin-tarehi marika izay an’ izany sarintany izany manokana.

Ny teboka mena dia maneho tanàn-dehibe na tanàna. Mety hisy tsipika miala avy eo amin’ ny teboka, ka manondro ny anaran’ ilay tanàna na toerana.

Ranomasimbe Atlantika

Io tarehintsotratra io dia ampiasaina ho famantarana ny toerana ara-jeôgrafia toy ny ranomasimbe, ny ranomasina, ny farihy, ny renirano, ny tendrombohitra, ny tany foana, ny lohasaha, ny efitra, ary ny nosy.

Palmyra

Io tarehintsoratra io dia ampiasaina ho an’ ny tanàn-dehibe sy ny tanàna rehetra.

New York

Io tarehintsoratra io dia ampiasaina ho an’ ireo fitsinjarazarana ara-pôlitika, toy ireo faritra sy faritany ary faritanin’ any Amerika.

Kanada

Io tarehintsoratra io dia ampiasaina ho an’ ireo fitsinjarazarana ara-pôlitika, toy ireo firenena sy ireo Kaontinanta.