Ko e Tohi ʻa ʻĒpalahamé

Vahe 2

ʻOku tuku ʻe ʻĒpalahame ʻa ʻUa kae ʻalu ki Kēnani—ʻOku hā mai ʻa Sihova kiate ia ʻi Hālani—ʻOku talaʻofa ʻa e ngaahi tāpuaki kotoa ʻo e ongoongoleleí ki hono hakó pea mei hono hakó ki he kakai kotoa pē—ʻOkú ne ʻalu ki Kēnani pea mei ai ki ʻIsipite.

1 Ko ʻeni naʻe tuku ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá ke ʻāsili ʻo lahi ʻa e hongé ʻi he fonua ko ʻUá, pea tupu ai ʻa e mate ʻa hoku tokoua ko aHālaní; ka ko bTela, ko ʻeku tamaí, naʻe kei moʻui ia ʻi he fonua ko ʻUa, ʻo e kau Kalitiá.

2 Pea naʻe hoko ʻo pehē, ko au, ʻĒpalahame, ne u maʻu ʻa aSēlai ko hoku mali pea maʻu ʻe bNēhoa, ko hoku tokouá, ʻa Milika ko hono mali, ʻa ia ko e ongo ʻofefine ʻo Hālani.

3 Ko ʻeni kuo afolofola ʻa e ʻEikí kiate au: ʻE ʻĒpalahame, ke ke ʻalu mei ho fonuá, pea mei ho kāingá, pea mei he fale ʻo hoʻo tamaí, ki ha fonua ʻa ia te u fakahā kiate koe.

4 Ko ia, naʻá ku ʻalu ai mei he fonua ko aʻUa, ʻo e kau Kalitiá, ke ʻalu ki he fonua ko Kēnaní; pea naʻá ku ʻave ʻa Lote, ko e foha ʻo hoku tokuá, pea mo hono uaifí, pea mo Sēlai ko hoku uaifí; pea naʻe muimui foki ʻa ʻeku btamaí kiate au, ki he fonua ʻa ia naʻa mau fakahingoa ko Hālaní.

5 Pea naʻe fakaʻau ʻo siʻi ange ʻa e hongé; pea naʻe tatali ʻa ʻeku tamaí ʻi Hālani, ʻo ne nofo ai koeʻuhí he naʻe tokolahi ʻa e ngaahi takanga monumanu īkí ʻi Hālani; pea naʻe toe tafoki ʻa ʻeku tamaí ki heʻene atauhi tamapuá, ko ia naʻá ne nofo ai pē ʻi Hālani.

6 Ka ko au, ʻĒpalahame, mo aLote, ko e foha ʻo hoku tokouá, naʻá ma lotu ki he ʻEikí, pea naʻe b mai ʻa e ʻEikí kiate au, ʻo ne folofola mai kiate au ʻo pehē: Tuʻu hake, pea ʻave mo koe ʻa Lote; he kuó u tuʻutuʻuni ke ʻave koe mei Hālani, pea ngaohi koe ko e tamaioʻeiki ke toʻo ʻa hoku chingoá ʻi ha dfonua foʻou ʻa ia te u foaki ki ho hakó ki mui ʻiate koe ke hoko ko ha tofiʻa taʻengata, ʻo ka nau ka tokanga ki hoku leʻó.

7 He ko au ko e ʻEiki ko ho ʻOtuá; ʻoku ou nofo ʻi he langí; ko hoku atuʻunga vaʻé ʻa e māmaní; ʻoku mafao atu ʻa hoku nimá ʻi he tahí pea ʻoku talangofua ia ki hoku leʻó; ʻoku ou ngaohi ʻa e matangí mo e afí ko ʻeku bsaliote; ʻoku ou pehē ki he ngaahi moʻungá—ʻAlu mei heni—pea vakai, ʻoku ʻave atu ia ʻi ha ʻahiohio, ʻi he kemo ʻo e matá, pea fakafokifā.

8 Ko hoku hingoá ko aSihova, pea ʻoku ou bʻiloʻi ʻa e ngataʻangá mei he kamataʻangá; ko ia ʻe ʻiate koe ʻa hoku nimá.

9 Pea te u fakatupu ʻiate koe ha puleʻanga lahi, pea te u atāpuakiʻi koe ʻo taʻefaʻalaua, pea ngaohi ke lahi ʻa ho hingoá ʻi he lotolotonga ʻo e ngaahi puleʻanga kotoa pē, pea te ke hoko ko e monūʻiaʻanga ki ho hakó ki mui ʻiate koe, koeʻuhí ke nau ʻave ʻi honau nimá ʻa e ngāue mo e bLakanga Fakataulaʻeiki ko ʻení ki he ngaahi puleʻanga kotoa pē;

10 Pea te u tāpuakiʻi ʻa kinautolu ʻi ho hingoá; he ko kinautolu kotoa pē ʻe tali ʻa e aOngoongolelei ko ʻení ʻe ui ʻa kinautolu ʻaki ho hingoá, pea ʻe lau ʻa kinautolu ko ho bhako, pea te nau tuʻu hake ʻo fakamonūʻiaʻi koe, ko ʻenau ctamai;

11 Pea te u atāpuakiʻi ʻa kinautolu ʻe tāpuakiʻi koé, pea fakamalaʻiaʻi ʻa kinautolu ʻe kapeʻi koé; pea ʻe ʻiate koe (ʻa ia ko e pehē, ʻi ho Lakanga Fakataulaʻeikí), pea ʻi ho bhakó (ʻa ia ko e pehē, ko ho Lakanga Fakataulaʻeikí), he ʻoku ou fai kiate koe ha talaʻofa ʻe hokohoko atu ʻiate koe ʻa e ctotonu ko ʻení, pea ʻi ho hakó ki mui ʻiate koe (ʻa ia ko e pehē, ko e hako totonu, pe ko e fānau totonu ʻi he sino) ʻe tāpuekina ʻa e ngaahi faʻahinga kotoa pē ʻo e māmaní, ʻio ʻaki ʻa e ngaahi tāpuaki ʻo e Ongoongoleleí, ʻa ia ko e ngaahi tāpuaki ʻo e fakamoʻuí, ʻio ʻo e moʻui taʻengatá.

12 Ko ʻeni, hili ʻa e foki ʻa e ʻEikí mei heʻene folofola kiate aú, pea puli hono fofongá mei heʻene hā mai kiate aú, naʻá ku pehē ʻi hoku lotó: Kuo akumi fakamātoato ʻa hoʻo tamaioʻeikí kiate koe; ko ʻeni kuó u ʻilo koe;

13 Naʻá ke fekau mai hoʻo ʻāngeló ke afakahaofi au mei he ngaahi ʻotua ʻo ʻElikená, pea ʻe lelei ʻeku tokanga ki ho leʻó, ko ia tuku ke tuʻu hake ʻa hoʻo tamaioʻeikí ʻo ʻalu ʻi he melino.

14 Ko ia ko au, ʻĒpalahame, naʻá ku ʻalu ʻo hangē ko e folofola ʻa e ʻEikí kiate aú, pea ma ō mo Lote; pea ko au, ʻĒpalahame, naʻá ku taʻu aonongofulu mā ua ʻi heʻeku ʻalu atu mei Hālaní.

15 Pea naʻá ku ʻave ʻa aSēlai, ʻa ia naʻá ku maʻu ko hoku uaifi ʻi heʻeku ʻi bʻUa, ʻi Kalitiá, mo Lote, ko e foha ʻo hoku tokouá, mo ʻemau ngaahi meʻa kotoa pē kuo mau tānakí, pea mo e ngaahi laumālie ʻa ia kuo mau cikunaʻi ʻi Hālaní, pea mau ō mai ʻi he hala ki he fonua ko dKēnaní, ʻo nofo ai ʻi he ngaahi fale fehikitaki lolotonga ʻemau fononga ʻi homau halá;

16 Ko ia, ko e taʻengatá ʻa homau maluʻí mo homau amaká pea mo homau fakamoʻuí, ʻi heʻemau fononga mei Hālani ʻi he hala ki Sēsoní ke aʻu ki he fonua ko Kēnaní.

17 Ko ʻeni ko au, ʻĒpalahame, naʻá ku langa ha aʻesi-feilaulau ʻi he fonua ko Sēsoní, peá u fai ha feilaulau ki he ʻEikí, mo lotu ke taʻofi ʻa e bhongé mei he fale ʻo ʻeku tamaí, koeʻuhí ke ʻoua naʻa nau mate.

18 Pea mau toki laka atu mei Sēsoni ʻo fou atu ʻi he fonuá ki he potu ko Sīkemí; naʻe tuʻu ia ʻi he ngaahi potu tokalelei ʻo Molé, pea kuo mau ʻosi aʻu mai ki he ngaahi ngataʻanga ʻo e fonua ʻo e kau aKēnaní, pea naʻá ku fai ha bfeilaulau ʻi ai ʻi he ngaahi potu tokalelei ʻo Molé, peá u ui fakamātoato ki he ʻEikí, koeʻuhí he kuo mau ʻosi aʻu mai ki he fonua ʻo e puleʻanga tauhi tamapua ko ʻení.

19 Pea naʻe hā mai ʻa e ʻEikí kiate au ko e tali ki heʻeku ngaahi lotú, ʻo ne folofola mai kiate au ʻo pehē: Te u foaki ki ho hakó ʻa e afonuá ni.

20 Pea ko au, ʻĒpalahame, naʻá ku tuʻu hake mei he potu ʻo e ʻesi-feilaulau ʻa ia kuó u fokotuʻu ki he ʻEikí, peá u ʻalu mei ai ki ha moʻunga ʻi he hahake ʻo aPētelí, peá u fokotuʻu ʻi ai ʻa hoku fale fehikitakí, pea tuʻu ʻa Pēteli ki he hihifó pea tuʻu ʻa bHai ki he hahaké; peá u fokotuʻu ʻi ai ha ʻesi-feilaulau ʻe taha ki he ʻEikí, peá u toe cui ki he huafa ʻo e ʻEikí.

21 Pea ko au, ʻĒpalahame, naʻá ku fononga, ʻo fai atu ai pē ki he tongá; pea naʻe hoko atu ai pē ʻa e hongé ʻi he fonuá: pea ko au, ʻĒpalahame, naʻá ku fakakaukau ke u ʻalu hifo ki ʻIsipite, ke ʻāunofo ai, he naʻe fakaʻau ʻo fuʻu faingataʻa ʻa e hongé.

22 Pea naʻe hoko ʻo pehē, ʻi heʻeku ofi mai ke hū ki ʻIsipité, naʻe folofola mai ʻa e ʻEikí kiate au ʻo pehē: Vakai, ko e fefine hoihoifua ʻaupito ʻa aSēlai ko ho uaifí ke mamata ki ai;

23 Ko ia ʻe hoko ʻo pehē, ʻo ka mamata kiate ia ʻa e kau ʻIsipité, te nau lea ʻo pehē—Ko hono uaifi ia; pea te nau tāmateʻi koe, ka te nau fakamoʻui ia; ko ia ke ke tokanga ke fai ʻo hangē ko ʻení:

24 Tuku ke ne tala ki he kau ʻIsipité, ko ho tuofefine ia, pea ʻe moʻui ʻa ho laumālié.

25 Pea naʻe hoko ʻo pehē ko au, ʻĒpalahame, naʻá ku fakahā kia Sēlai, ko hoku uaifí, ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē kuo folofola ʻaki ʻe he ʻEikí kiate aú—Ko ia ʻoku ou kole kiate koe ke ke fakahā kiate kinautolu, ko hoku tuofefine koe, koeʻuhí ke hoko ʻa e lelei kiate au koeʻuhi ko koe, pea ʻe moʻui ʻa hoku laumālié koeʻuhí ko koe.