Nruam lub hauv paus taw kev
Plaub Hlis Ntuj 2013 | Lub Tsev: lub Tsev Kawm Ntawv ntawm lub Neej

Lub Tsev: lub Tsev Kawm Ntawv ntawm lub Neej

Plaub Hlis Ntuj 2013 Lub Tuam Rooj Sab Laj

Peb kawm tau nyob hauv ib lub tsev—qhov chaw uas yuav zoo li ntuj ceeb tsheej nyob hauv lub ntiaj teb no.

Tej tug niam tsev txiv tsev hais txog tej yam uas lawv ua yuam kev nyob hauv lawv tsev neeg hais tias, lawv ua yuam kev vim tsis muaj ib lub tsev kawm ntaw rau cov niam tsev txiv tsev.

Tiam sis muaj ib lub tsev kawm ntawv zoo li ntawd thiab nws yog ib lub tsev kawm ntawv zoo heev. Lub tsev kawm ntawv hu ua tsev neeg.

Thaum kuv xav txog yav tas los, kuv nco txog tej lub sij hawm uas kuv tau nrog kuv tus poj niam nyob. Thaum kuv qhia txog tej yam kuv nco txog no, tej zaum nej yuav nco txog tej lub sij hawm hauv nej lub neeg ib yam thiab---tsis hais tej yam zoo siab thiab tej yam tu siab; peb kawm los ntawm txhua yam no.

1. Lub Tuam Tsev Yog Qhov Chaw Tseem Ceeb

Thaum kuv ua tub txib rov qab los, kuv ntsib ib tug ntxhais hluas zoo nkauj uas muaj plaub hau dub ntev txog nws lub duav. Nws muaj qhov muag xim kafes loj thiab zoo nkauj thiab nws luag nyav ua rau yus zoo siab. Nws ntxim kuv siab txij thaum thawj zaug uas kuv pom nws.

Kuv tus poj niam muaj lub hom phiaj xav sib yuav hauv lub tuam tsev, tiam sis thaum ntawd, lub tuam tsev nyob ze tshaj tseem nyob deb li 4,000 mais (6,400 kilaumev).

Wb txoj kab ke sib yuav raws li tseem fwv tej kev cai ua rau wb zoo siab thiab tu siab, vim muaj ib hnub wb txoj kev sib yuav yuav tiav. Tus xib hwb hais tej lus no hais tias “Thiab tam sim no kuv tshaj hais tias neb yog ib khub niam txiv,” tiam sis tom qab kiag nws hais li ntawd, nws hais tias, “Mus txog thaum neb tuag thiab sib ncaim.”

Yog li ntawd wb tau sib zog ua hauj lwm kom yuav tau ob daim pib mus tib txoj kev rau lub Tuam Tsev hauv Mesa Arizona.

Nyob hauv lub tuam tsev, wb txhos caug ntawm lub thaj, Vajtswv ib tug tub qhe hais tej lus uas kuv xav hnov, uas tshaj hais tias wb yog ib khub niam txiv rau lub sij hawm no thiab nyob mus ib txhis.

Hnub Sunday ib tug phooj ywg coj wb mus kawm Hnub Caiv kev kawm vaj lug kub. Hauv kev sib ntsib ntawd nws sawv thiab hais tias wb yog leej twg rau cov neeg nyob hauv chav kawm. Thaum kev sib ntsib tiav lawm, ib tug txiv neej los rau kuv thiab tuav kuv tes, thiab tseg ib daim nyiaj 20 daulas hauv kuv sab tes. Tsis ntev tom qab, ib tug txiv neej ntxiv tuav kuv tes, thiab ua cas nws ho tseg nyiaj ntxiv hauv kuv sab tes. Kuv txawm nrhiav kuv tus poj niam, uas nyob hauv chav kawm sab tod thiab qw hais tias, “Blanguy, tuav tes nrog txhua leej txhua tus!”

Tsis ntev wb tau khaws nyiaj txaus rov qab mus rau Guatemala.

“Nyob hauv lub yeeb koob xilethi-aus muaj peb lub ceeb tsheej los yog peb theem;

“Thiab yuav kom txais tau lub siab tshaj plaws, ib tug neeg yuav tsum nkag mus rau tus txheej txheem ntawm lub pov thawj hwj no.”1

2. Yuav Tsum Muaj Ob tug Neeg Thiaj Sib Cav Sib Ceg Tau

Ib zaj lus uas kuv tus poj niam nyiam hais yog “Yuav tsum muaj ob tug neeg thiaj sib cav sib ceg tau, thiab kuv yeej yuav tsis ua ib tug zoo li ntawd.”

Tus Tswv tau piav meej txog tej cwj pwm uas peb yuav tsum muaj kom sib raug zoo nrog lwm tus. Tej no yog kev yaum, ua siab ntev, muaj siab mos thiab siab muag, thiab hlub tiag tiag.2

Kev sib ntaus hauv tsev neeg yog ib qho uas muaj tsawg zuj zus nyob hauv tej lub sawm fem, thiab peb zoo siab vim muaj li ntawd. Tiam sis, peb tseem muaj qhov teeb meem los ntawm kev thuam thiab kev cem tib neeg. Qhov mob uas los ntawm kev phem no nyob hauv peb lub siab, ua rau peb tus xeeb ceem raug mob, ua rau peb muaj kev ntxub ntxaug hauv peb lub siab, ua rau peb xav tsis zoo txog peb tus kheej, thiab ua rau peb ntshai heev.

Kev koom ua txoj kab ke sib yuav xilethi-aus yeej tsis txaus. Peb kuj yuav tsum ua neej xilethi-aus.

3. Ib tug Me Nyuam uas Hu Nkuaj Yog Ib tug Me Nyuam Zoo Siab

Nov yog ib zaj uas kuv tus poj niam hais ntau zaus.

Tus Cawm Seej to taub tias cov nkauj dawb ceev tseem ceeb npaum li cas. Tom qab Nws ua Kev Cai Hla Dhau nrog Nws cov thwj tim, vaj lug kub qhia hais tias, “Thaum lawv hu ib zaj nkauj tas, lawv txawm tawm mus rau pem Roob Txiv Ntoo Roj lawm.”3

Thiab hais txog tus Yaj Saub Yauxej Xamiv, Nws hais tias, “Vim kuv tus ntsuj plig zoo siab rau zaj nkauj uas tawm hauv nruab siab los; muaj tseeb tiag, zaj nkauj ntawm cov ncaj ncees yog ib txoj kev thov rau kuv, thiab kuv yuav teb nrog ib txoj koob hmoov los rau saum lawv taub hau.”4

Qhov uas yus hnov ib tug me nyuam yaus hu nkauj ib zaj uas nws niam nws txiv qhia nws lawm hais tias, “kuv yog Vajtswv me nyuam,” yeej tshoov yus lub siab.5

4. Kuv Xav Kom Koj Puag Kuv

Cov lus no “Kuv hlub koj,” “Ua koj tsaug ntau,” thiab “Zam txim rau kuv” yeej zoo ib yam li cov tshuaj rau yus tus ntsuj plig. Tej lus no ua rau cov kua muag hloov ua kev zoo siab. Tej lus no nplij tus uas nyuaj siab, thiab pom zoo rau tej kev muaj siab mos siab muag. Ib yam li cov nroj tsuag qhuav thaum tsis muaj dej txaus, peb txoj kev hlub ploj mus thaum peb tsis siv tej lus los ntawm txoj kev hlub.

Kuv nco txog tej hnub thaum peb xa tsab ntawv sib hlub los sis peb khaws ob peb npib nyiaj khaws cia kom peb thiaj hu tau cov uas peb hlub hauv ib lub qhov chaw hu xov tooj los sis peb yuav kos duab los sis sau tej paj lug sib hlub.

Niaj hnub no, zoo nkaus li yuav tsum tso tej no hauv ib lub tsev khaws khoom qub!

Tej txuj ci techology niaj hnub no cia peb ua tej yam zoo kawg nkaus. Yooj yim rau peb xa kev ntaus ntawv qhia tias peb hlub thiab ris txiaj! Cov tub hluas ntxhais hluas ua li no txhua lub sij hawm. Kuv xav paub seb tib neeg puas ua tej yam zoo li no tom qab lawv muaj lawv tsev neeg lawm. Ib txoj kev ntaus ntawv uas kuv tus poj niam xa rau kuv hais tias: “Kev puag zoo li ntuj ceeb tsheej, sib hnia zoo li lub hnub, thiab ib hmo zoo li lub hlis. Hnub zoo siab, kuv hlub koj.”

Yeej zoo nkaus li kuv nyob saum ntuj ceeb tsheej thaum kuv txais ib zaj zoo li no.

Peb Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej coj yam ntxwv zoo tag nrho txog kev hlub. Thaum Nws hais txog Nws Leej Tub, Nws siv tej lus no hais tias “Nov yog kuv tus tub uas kuv hlub, kuv txaus siab rau nws.”6

5. Kuv Nyiam Phau Ntawv Maumoos thiab Kuv tus Cawm Seej, Yexus Khetos

Kuv zoo siab kawg thaum kuv pom kuv tus poj niam nyeem Phau Ntawv Maumoos txhua hnub. Thaum nws ua li ntawd, kuv paub tias nws muaj ib zaj lus tim khawv vim kuv pom kev xyiv fab ntawm nws lub ntsej muag thaum nws nyeem tej nqe vaj lug kuv uas ua tim khawv txog tus Cawm Seej txoj hauj lwm.

Tus Cawm Seej tej lus yeej muaj tswv yim hais tias: “Tshawb nrhiav tej vaj lug kub; rau qhov nej xav hais tias tej vaj lug kub ntawd yuav cawm tau nej txoj sia mus ib txhis; thiab tej no yog ua tim khawv txog kuv ntag!”7

Qhov no tshoov kuv lub siab, ces kuv nug kuv tus xeeb ntxwv Raquel, uas nyuam qhuav tau kawm nyeem ntawv hais tias, “Koj yuav hais li cas txog kev cuab hom phiaj nyeem Phau Ntawv Maumoos?”

Nws teb hais tias, “Yawm txiv, nws nyuaj heev. Yog ib phau loj heev.”

Ces kuv hais kom nws nyeem ib phab ntawv rau kuv. Kuv siv kuv lub moos saib nws nyeem ntev li cas. Kuv hais tias, “Koj siv peb feeb xwb, thiab Phau Ntawv Maumoos Lus Mev muaj 642 phab, koj thiaj yuav tsum siv 1,926 feeb.”

Tej zaum qhov no yuav ua rau nws ntshai heev, kuv thiaj li muab tus naj npawb ntawd faib ntawm 60 feeb thiab qhia nws hais tias nws yuav siv 32 teev xwb nyeem tiav—tsuas yog ib hnub thiab ib nrab xwb!

Ces nws hais rau kuv tias, “Li ntawd yeej yooj yim heev 'os, yawm txiv.”

Raquel, nws tus nus Esteban, thiab wb cov xeeb leej xeeb ntxwv twb siv sij hawm ntev dua vim nov yog ib phau uas yus yuav tsum thov Vajtswv thiab xav txog thaum yus nyeem.

Thaum lub sij hawm dhau mus, thaum peb kawm kev muaj siab zoo siab thaum peb nyeem ntawd vaj lug kub, peb yuav qw ib yam li tus uas sau Phau Nkauj hais tias: “Koj tej lus qab zib heev! muaj tseeb tiag, qab zib tshaj zib ntab rau kuv lub qhov ncauj!”8

6. Qhov uas Peb Paub cov Vaj Lug Kub Tsis Txaus; Peb Yuav Tsum Ua Raws Li cov Vaj Lug Kub

Kuv nco qab tias thaum kuv twb ua tub txib tas lawm, thiab kuv twb rau siab kawm vaj lug kub, kuv xav tias kuv twb paub tag nrho. Thaum wb tseem sib tham, Blanquy thiab kuv wb yuav nyeem vaj lug kub ua ke. Kuv twb siv cov ntawv uas kuv sau lawm qhia nws txog tej yam uas kuv paub txog txoj moo zoo. Tom qab wb sib yuav kuv twb paub tias kuv tau kawm ib zaj tseem ceeb los ntawm nws: Tej zaum kuv tau sim qhia txoj moo zoo rau nws, tiam sis nws qhia kuv paub ua raws li txoj moo zoo.

Thaum tus Cawm Seej xaus zaj Lus Qhia Nyob Pem Roob, Nws hais lus ntuas zoo li no hais tias: “Yog li ntawd tus uas hnov kuv tej lus thiab ua raws li tej lus ntawd, tus ntawd zoo ib yam li tus uas muaj tswv yim, nws ua nws lub tsev rau saum pob zeb.”9

Cov uas ua neej raws li cov ntsiab cai xilethi-aus nyob hauv vaj lug kub nplij siab rau cov uas raug txom nyem. Cov no ua rau cov nyuaj siab muaj kev xyiv fab, coj cov uas poob zoo, muab kev kaj siab lug rau cov uas ntxhov siab, thiab coj cov uas nrhiav qhov tseeb.

Kuv zaj ntsiab lus yog li no:

  1. Lub tuam tsev yog qhov chaw tseem ceeb tshaj plaws.

  2. Yuav tsum muaj ob tug neeg thiaj sib cav sib ceg tau, thiab kuv yeej yuav tsis ua ib tug zoo li ntawd.

  3. Ib tug me nyuam uas hu nkauj yog ib tug me nyuam zoo siab.

  4. Kuv xav kom koj puag kuv.

  5. Kuv nyiam Phau Ntawv Maumoos thiab hlub kuv tus Cawm Seej, Yexus Khetos.

  6. Qhov uas peb paub cov vaj lug kub tsis txaus; peb yuav tsum ua raws li cov vaj lug kub.

Peb kawm tau tej zaj no thiab lwm yam nyob hauv ib lub tsev---qhov chaw uas yuav zoo li ntuj ceeb tsheej nyob hauv lub ntiaj teb no.10 Kuv ua tim khawv tias Yexus Khetos txoj moo zoo thiab peb Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej txoj hau kev ua rau peb paub peb mus qhov twg hauv lub neej no thiab cog lus tias peb yuav nyob mus ib txhis, los ntawm Yexus Khetos lub npe, amees.

Pub Pom tej Kev Qhia TxogTsis Pub Pom tej Kev Qhia Txog