Lohateny Mpanoratra Hihaino Hisintona

Mey 2013

 
Tonga soa ato amin’ny Fihaonambe Thomas S. Monson
Fantatro ireo Zavatra ireo Boyd K. Packer
Fototra azo antoka Dean M. Davies
Izahay dia Zanakavavin’ny Ray izay Any an–danitra Elaine S. Dalton
Manam-piniavana Hamela Heloka ny Mpamonjy Craig A. Cardon
“Izao no Asako sy Voninahitro” M. Russell Ballard
“Mankanesa aty Amiko” Henry B. Eyring
Fanohanana ireo Mpiandraikitra ao amin’ny Fiangonana Dieter F. Uchtdorf
Tatitry ny Departemantan’ny Fanamarinana ny Fampiasam-bolan’ny Fiangonana, taona 2012 Robert W. Cantwell
Tatitra momba ny Antontan’isa, taona 2012 Brook P. Hales
Mba Hahazo Fiadanana Ao An-tokantrano Richard G. Scott
Fiadanan’ny Tena Manokana: Valisoa avy amin’ny Fahamarinana Quentin L. Cook
Ny lalan’ny Tompo Stanley G. Ellis
Mitondra ny Filazantsara Manerana An’izao Tontolo Izao John B. Dickson
Mino Isika fa tokony ho Madio Fitondrantena David A. Bednar
Araraoty ilay Onja Russell M. Nelson
Mitsangàna sy miorena eo amin’ny toerana masina Robert D. Hales
Ny Herin’ny Fisoronana ao amin’ny Zatovolahy Tad R. Callister
Ny adidinareo masina dia ny hanompo David L. Beck
Fomba Efatra Iantsoana Antsika Dieter F. Uchtdorf
Iray Isika Henry B. Eyring
Avia, Ianareo Zanakalahin’Andriamanitra Rehetra Thomas S. Monson
Ny Fanantenana ny Fahazavan’Andriamanitra Dieter F. Uchtdorf
Fahagagana izany Neil L. Andersen
Ny Teny Lazaintsika Rosemary M. Wixom
Ny Fanambadiana: Mijere ary mianàra L. Whitney Clayton
Fahafahana ny Fankatoavana ny Lalàna L. Tom Perry
Mitondra Fitahiana ny Fankatoavana Thomas S. Monson
“Tompo ô, Mino aho” Jeffrey R. Holland
Ireo Mpanara-dia an’i Kristy Dallin H. Oaks
Ny Ray sy ny Zanaka Christoffel Golden Jr.
Ny Tokantrano: Ny Sekolin’ny Fiainana Enrique R. Falabella
Ankamamian’ny Tompo Erich W. Kopischke
Ireo maraina kanto Bruce D. Porter
Fanavotana D. Todd Christofferson
Mandra-pihaonantsika indray Thomas S. Monson
Ny Toerana Masinareo Ann M. Dibb
Mamonjy taranaka maro ianao rehefa mamonjy zazavavy iray Mary N. Cook
Aza Miala! Elaine S. Dalton
Ilay Dianao Mahafinaritra Mody any an-trano Dieter F. Uchtdorf
Manampahefana Ambony ato amin’ Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany

Niteny Tamintsika Izy ireo

Manome Anjara Toerana ny Fihaonamben’ny Fiangonana eo amin’ny Fiainantsika
Fanoroam-pejin’ireo Tantara nandritra ny Fihaonambe
Ny Fampianarana ho an’izao Androntsika izao
Fiadidian’ny Vondrona Fanampiny Maneran-tany
Ny Fihaonamben’ny Fiangonana Fanao Isan-taona faha-183 dia Nahitana ny Fanohanana ny Fiadidian’ny Zatovovavy Maneran-tany Vaovao
Mila ny Fahamatorana sy ny Traikefa Ananan’ireo Mpivady Zokiolona ny Fiangonana
Misy Fitaovana Vaovao Iray ao amin’ny Internet izay Manampy amin’ny Fitehirizana sy Fizarana Sarim-pianakaviana sy Fahatsiarovana
Nodimandry tamin’ny faha 106 taonany ny Loholona Eldred G. Smith Sarah Jane Weaver
Loholona Ulisses Soares
Loholona Edward Dube
Loholona S. Gifford Nielsen
Loholona Arnulfo Valenzuela
Loholona Timothy J. Dyches
Loholona Randy D. Funk
Loholona Kevin S. Hamilton
Loholona Adrián Ochoa
Loholona Terence M. Vinson
Bonnie L. Oscarson
Carol F. McConkie
Neill F. Marriott