Lohateny Mpanoratra Hihaino Hisintona

Mey 2013

 
Tonga soa ato amin’ny Fihaonambe Nataon’ny Filoha Thomas S. Monson
Fantatro ireo Zavatra ireo Nataon’ny Filoha Boyd K. Packer
Fototra azo antoka Nataon’ny Eveka Dean M. Davies
Izahay dia Zanakavavin’ny Ray izay Any an–danitra Nataon’i Elaine S. Dalton
Manam-piniavana Hamela Heloka ny Mpamonjy Nataon’ny Loholona Craig A. Cardon
“Izao no Asako sy Voninahitro” Nataon’ny Loholona M. Russell Ballard
“Mankanesa aty Amiko” Nataon’ny Filoha Henry B. Eyring
Fanohanana ireo Mpiandraikitra ao amin’ny Fiangonana Atolotry ny Filoha Dieter F. Uchtdorf
Tatitry ny Departemantan’ny Fanamarinana ny Fampiasam-bolan’ny Fiangonana, taona 2012 Atolotr’ i Robert W. Cantwell
Tatitra momba ny Antontan’isa, taona 2012 Atolotr’i Brook P. Hales
Mba Hahazo Fiadanana Ao An-tokantrano Nataon’ny Loholona Richard G. Scott
Fiadanan’ny Tena Manokana: Valisoa avy amin’ny Fahamarinana Nataon’ny Loholona Quentin L. Cook
Ny lalan’ny Tompo Nataon’ny Loholona Stanley G. Ellis
Mitondra ny Filazantsara Manerana An’izao Tontolo Izao Nataon’ny Loholona John B. Dickson
Mino Isika fa tokony ho Madio Fitondrantena Nataon’ny Loholona David A. Bednar
Araraoty ilay Onja Nataon’ny Loholona Russell M. Nelson
Mitsangàna sy miorena eo amin’ny toerana masina Nataon’ny Loholona Robert D. Hales
Ny Herin’ny Fisoronana ao amin’ny Zatovolahy Nataon’ny Loholona Tad R. Callister
Ny adidinareo masina dia ny hanompo Nataon’i David L. Beck
Fomba Efatra Iantsoana Antsika Nataon’ny Filoha Dieter F. Uchtdorf
Iray Isika Nataon’ny Filoha Henry B. Eyring
Avia, Ianareo Zanakalahin’Andriamanitra Rehetra Nataon’ny Filoha Thomas S. Monson
Ny Fanantenana ny Fahazavan’Andriamanitra Nataon’ny Filoha Dieter F. Uchtdorf
Fahagagana izany Nataon’ny Loholona Neil L. Andersen
Ny Teny Lazaintsika Nataon’i Rosemary M. Wixom
Ny Fanambadiana: Mijere ary mianàra Nataon’ny Loholona L. Whitney Clayton
Fahafahana ny Fankatoavana ny Lalàna Nataon’ny Loholona L. Tom Perry
Mitondra Fitahiana ny Fankatoavana Nataon’ny Filoha Thomas S. Monson
“Tompo ô, Mino aho” Nataon’ny Loholona Jeffrey R. Holland
Ireo Mpanara-dia an’i Kristy Nataon’ny Loholona Dallin H. Oaks
Ny Ray sy ny Zanaka Nataon’ny Loholona Christoffel Golden Jr.
Ny Tokantrano: Ny Sekolin’ny Fiainana Nataon’i Loholona Enrique R. Falabella
Ankamamian’ny Tompo Nataon’ny Loholona Erich W. Kopischke
Ireo maraina kanto Nataon’ny Loholona Bruce D. Porter
Fanavotana Nataon’ny Loholona D. Todd Christofferson
Mandra-pihaonantsika indray Nataon’ny Filoha Thomas S. Monson
Ny Toerana Masinareo Nataon’i Ann M. Dibb
Mamonjy taranaka maro ianao rehefa mamonjy zazavavy iray Nataon’i Mary N. Cook
Aza Miala! Nataon’i Elaine S. Dalton
Ilay Dianao Mahafinaritra Mody any an-trano Nataon’ny Filoha Dieter F. Uchtdorf
Manampahefana Ambony ato amin’ Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany

Niteny Tamintsika Izy ireo

Manome Anjara Toerana ny Fihaonamben’ny Fiangonana eo amin’ny Fiainantsika
Fanoroam-pejin’ireo Tantara nandritra ny Fihaonambe
Ny Fampianarana ho an’izao Androntsika izao
Fiadidian’ny Vondrona Fanampiny Maneran-tany
Ny Fihaonamben’ny Fiangonana Fanao Isan-taona faha-183 dia Nahitana ny Fanohanana ny Fiadidian’ny Zatovovavy Maneran-tany Vaovao
Mila ny Fahamatorana sy ny Traikefa Ananan’ireo Mpivady Zokiolona ny Fiangonana
Misy Fitaovana Vaovao Iray ao amin’ny Internet izay Manampy amin’ny Fitehirizana sy Fizarana Sarim-pianakaviana sy Fahatsiarovana
Nodimandry tamin’ny faha 106 taonany ny Loholona Eldred G. Smith Nataon’i Sarah Jane Weaver
Loholona Ulisses Soares
Loholona Edward Dube
Loholona S. Gifford Nielsen
Loholona Arnulfo Valenzuela
Loholona Timothy J. Dyches
Loholona Randy D. Funk
Loholona Kevin S. Hamilton
Loholona Adrián Ochoa
Loholona Terence M. Vinson
Bonnie L. Oscarson
Carol F. McConkie
Neill F. Marriott