Lohateny Mpanoratra Hihaino Hisintona

Mey 2013

 

Fivoriana Asabotsy Maraina

Tonga soa ato amin’ny Fihaonambe
Thomas S. Monson 

Fivoriana Asabotsy Maraina

Fantatro ireo Zavatra ireo
Boyd K. Packer 

Fivoriana Asabotsy Maraina

Fototra azo antoka
Dean M. Davies 

Fivoriana Asabotsy Maraina

Izahay dia Zanakavavin’ny Ray izay Any an–danitra
Elaine S. Dalton 

Fivoriana Asabotsy Maraina

Manam-piniavana Hamela Heloka ny Mpamonjy
Craig A. Cardon 

Fivoriana Asabotsy Maraina

“Izao no Asako sy Voninahitro”
M. Russell Ballard 

Fivoriana Asabotsy Maraina

“Mankanesa aty Amiko”
Henry B. Eyring 

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

Fanohanana ireo Mpiandraikitra ao amin’ny Fiangonana
Filoha Dieter F. Uchtdorf 

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

Tatitry ny Departemantan’ny Fanamarinana ny Fampiasam-bolan’ny Fiangonana, taona 2012
Robert W. Cantwell 

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

Tatitra momba ny Antontan’isa, taona 2012
Brook P. Hales 

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

Mba Hahazo Fiadanana Ao An-tokantrano
Richard G. Scott 

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

Fiadanan’ny Tena Manokana: Valisoa avy amin’ny Fahamarinana
Quentin L. Cook 

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

Ny lalan’ny Tompo
Stanley G. Ellis 

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

Mitondra ny Filazantsara Manerana An’izao Tontolo Izao
John B. Dickson 

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

Mino Isika fa tokony ho Madio Fitondrantena
David A. Bednar 

Fivoriana Asabotsy Tolakandro

Araraoty ilay Onja
Russell M. Nelson 

Fivoriamben’ny Fisoronana

Mitsangàna sy miorena eo amin’ny toerana masina
Robert D. Hales 

Fivoriamben’ny Fisoronana

Ny Herin’ny Fisoronana ao amin’ny Zatovolahy
Tad R. Callister 

Fivoriamben’ny Fisoronana

Ny adidinareo masina dia ny hanompo
David L. Beck 

Fivoriamben’ny Fisoronana

Fomba Efatra Iantsoana Antsika
Dieter F. Uchtdorf 

Fivoriamben’ny Fisoronana

Iray Isika
Henry B. Eyring 

Fivoriamben’ny Fisoronana

Avia, Ianareo Zanakalahin’Andriamanitra Rehetra
Thomas S. Monson 

Fivoriana Alahady Maraina

Ny Fanantenana ny Fahazavan’Andriamanitra
Dieter F. Uchtdorf 

Fivoriana Alahady Maraina

Fahagagana izany
Neil L. Andersen 

Fivoriana Alahady Maraina

Ny Teny Lazaintsika
Rosemary M. Wixom 

Fivoriana Alahady Maraina

Ny Fanambadiana: Mijere ary mianàra
L. Whitney Clayton 

Fivoriana Alahady Maraina

Fahafahana ny Fankatoavana ny Lalàna
L. Tom Perry 

Fivoriana Alahady Maraina

Mitondra Fitahiana ny Fankatoavana
Thomas S. Monson 

Fivoriana Alahady Tolakandro

“Tompo ô, Mino aho”
Jeffrey R. Holland 

Fivoriana Alahady Tolakandro

Ireo Mpanara-dia an’i Kristy
Dallin H. Oaks 

Fivoriana Alahady Tolakandro

Ny Ray sy ny Zanaka
Christoffel Golden Jr. 

Fivoriana Alahady Tolakandro

Ny Tokantrano: Ny Sekolin’ny Fiainana
Enrique R. Falabella 

Fivoriana Alahady Tolakandro

Ankamamian’ny Tompo
Erich W. Kopischke 

Fivoriana Alahady Tolakandro

Ireo maraina kanto
Bruce D. Porter 

Fivoriana Alahady Tolakandro

Fanavotana
D. Todd Christofferson 

Fivoriana Alahady Tolakandro

Mandra-pihaonantsika indray
Thomas S. Monson 

Fivoriamben’ny Zatovovavy Maneran-tany

Ny Toerana Masinareo
Ann M. Dibb 

Fivoriamben’ny Zatovovavy Maneran-tany

Mamonjy taranaka maro ianao rehefa mamonjy zazavavy iray
Mary N. Cook 

Fivoriamben’ny Zatovovavy Maneran-tany

Aza Miala!
Elaine S. Dalton 

Fivoriamben’ny Zatovovavy Maneran-tany

Ilay Dianao Mahafinaritra Mody any an-trano
Dieter F. Uchtdorf 
Manampahefana Ambony ato amin’ Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany  

Niteny Tamintsika Izy ireo

Manome Anjara Toerana ny Fihaonamben’ny Fiangonana eo amin’ny Fiainantsika
 
Fanoroam-pejin’ireo Tantara nandritra ny Fihaonambe 
Ny Fampianarana ho an’izao Androntsika izao  
Fiadidian’ny Vondrona Fanampiny Maneran-tany 

Vaovaom-piangonana

Ny Fihaonamben’ny Fiangonana Fanao Isan-taona faha-183 dia Nahitana ny Fanohanana ny Fiadidian’ny Zatovovavy Maneran-tany Vaovao
 

Vaovaom-piangonana

Mila ny Fahamatorana sy ny Traikefa Ananan’ireo Mpivady Zokiolona ny Fiangonana
 

Vaovaom-piangonana

Misy Fitaovana Vaovao Iray ao amin’ny Internet izay Manampy amin’ny Fitehirizana sy Fizarana Sarim-pianakaviana sy Fahatsiarovana
 
Manova Fo ny Tantaram-pianakavianaR. Scott Lloyd 

Vaovaom-piangonana

Nodimandry tamin’ny faha 106 taonany ny Loholona Eldred G. Smith
Sarah Jane Weaver 

Vaovaom-piangonana

Loholona Ulisses Soares
 

Vaovaom-piangonana

Loholona Edward Dube
 

Vaovaom-piangonana

Loholona S. Gifford Nielsen
 

Vaovaom-piangonana

Loholona Arnulfo Valenzuela
 

Vaovaom-piangonana

Loholona Timothy J. Dyches
 

Vaovaom-piangonana

Loholona Randy D. Funk
 

Vaovaom-piangonana

Loholona Kevin S. Hamilton
 

Vaovaom-piangonana

Loholona Adrián Ochoa
 

Vaovaom-piangonana

Loholona Terence M. Vinson
 

Vaovaom-piangonana

Bonnie L. Oscarson
 

Vaovaom-piangonana

Carol F. McConkie
 

Vaovaom-piangonana

Neill F. Marriott