Titulli Autori Dëgjo Shkarko

Tetor 2013

 
download

Mesazhi i Presidencës së Parë

Përgjegjësia Jonë për t’i Shpëtuar
Thomas S. Monson

Mesazhi i Vizitave Mësimore

Misioni Hyjnor i Jezu Krishtit: Krijuesi

Bllok Shënimesh për Konferencën e Tetorit

Ide nga Konferenca e Përgjithshme
Tina Spencer

Mësimdhënie nga Për Forcën e Rinisë

Shëndeti Fizik dhe Emocional
Anëtarët Mund të Kërkojnë Hierarkinë e Autoritetit të Priftërisë Ryan Morgenegg

Rreth Kishës

Rreth Kishës
Luajeni Mirë Rolin Tuaj Quentin L. Cook
Adoleshentët dhe Besëlidhjet e Tempullit Gary and Susan Carter
Trashëgimia Jonë e Madhe Misionare LaRene Porter Gaunt and Linda Dekker Lopez
Gati për Ditën e Betejës Eduardo Gavarret
Përshpejtimi i Punës për Shpëtim
Të Bërit një Njeri i Paqes Matthew D. Flitton

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme
Si Mund të Jem një Misionare e Suksesshme? Lauren Bangerter Wilde
Të Bërit një Misionar për Predikimin e Ungjillit Tim David A. Bednar
Thjesht Buzëqeshni dhe Thoni “Jo” Hazel Marie Tibule

Për Forcën e Rinisë

Ji i Fortë, Ji i Shëndetshëm, Ji i Zgjuar
Adrián Ochoa
Shkoni Pas Gjurmëve të Tij Melissa Zenteno

Pyetje & Përgjigje

Pyetje e Përgjigje
Përse dhe Çfarë Duhet t’i Rrëfej Peshkopit Tim? C. Scott Grow
Ta Ftojmë Shpëtimtarin që të Hyjë Brenda O. Vincent Haleck
Dhjak Fringo i Ri Jane McBride Choate

Pas Gjurmëve

Duke Pritur në Lagjet Dimërore
Jennifer Maddy
Shenjtorët Ndalojnë te Lagjet Dimërore Arie Van De Graaff

Dëshmitar i Veçantë

Si i flet profetit Jezu Krishti?
D. Todd Christofferson
Ndihmë për Violetën Charlotte Mae Sheppard

Sjellja e Fillores në Shtëpi

Unë do ta Ndaj Ungjillin me të Gjithë Fëmijët e Perëndisë
Kamila nga Nju-Jork-Siti

Faqja Jonë

Faqja Jonë

Për Fëmijët e Vegjël

Jezusi i Bekon Fëmijët e Vegjël
Jan Pinborough

Kur Prapë të Takohemi

Unë Betohem …
R. Val Johnson

Portret Profeti

Portret Profeti: Dejvid O. Mek-Kei