Гарчиг Зохиогч Сонсох Татах

2017 оны нэгдүгээр сар

 
download
Гэр бүлийн үдшийн санаа  

Тэргүүн Зөвлөлийн захиас бичиг

Байныхаа гол руу онилох нь
Dieter F. Uchtdorf 

Өсвөр үеийнхэн

Инээмсэглэл байдлыг өөр болгодог
 

Хүүхдүүд

Байны төв!
 

Айлчлагч багшийн захиас бичиг

Халамжийн нийгэмлэгийн зорилго
 

2016 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулганы тэмдэглэл

2016 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулганы тэмдэглэл
 

Бошиглогдсон амлалт

Авралын төлөвлөгөө
 

Сургаалын чухал хэсэг

Наманчлал нь Бурханы бидэнд өгсөн бэлэг
 
Христийн хязгааргүй Цагаатгал 

Бид юунд итгэдэг вэ?

Сүм дэлхийг дүүргэх болно гэдэгт бид итгэдэг
 

Бидний гэр орон, гэр бүл

Би Тантай үүрд хамт амьдармаар байна!
Leongina Adamés de Ubrí 

Аврагчийн арга барилаар заах нь

Ярилцлагын ямар асуулт тавихаа бодож үзэх нь
Ted Barnes 
Сургаал ба Гэрээн дэх Эцэг, Хүү хоёрын тухай ойлголтNorman W. Gardner 
Гордон Б.Хинкли: Өөдрөг үзэлтэй, алсын хараатай бошиглогчAndrew D. Olsen 
Аврагчийн тухай гэрчлэхдээ нэн хүчтэй байх ньChristoffel Golden 
Олж авсан бүхнээрээ ухааныг олж авGary E. Stevenson 

Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн дуу хоолой

Эмэгтэйчүүдийг нас харгалзахгүй хүндлэх нь
Owie Osaretin Friday 

Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн дуу хоолой

Одоо хэн бэлэн байна вэ?
Leisa Wimpee 

Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн дуу хоолой

Скаутын мастерын залбирал
Tony Rogerson 

Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн дуу хоолой

Нэн тэргүүнд хийвэл зохих зүйлээ зохицуулах нь
Jinny Davis 

Залуучуудад зориулав

Итгэлтэй байдлын тухай бошиглолын зарчмууд
C. Scott Grow 

2017 оны Мючелийн сэдэв

Асуу: Иаков 1:5–6
Stephen W. Owen and Bonnie L. Oscarson 

Зурагт хуудас

Зурагт хуудас: Асуу
 

Өсвөр үеийнхэнд зориулав

Залбирлын талаарх таван амлалт
Carlisa Cramer 

Өсвөр үеийнхэнд зориулав

Залбирлын хариулт ирэхгүй байгаа юм шиг санагдах үед тавих таван асуулт
Margaret Willden 

Мючелийн уриа бүхий дуу

Бурханаас гуй
Nik Day 

Шат шатаар

Иаков 1:5–6
 

Өсвөр үеийнхэнд зориулав

Селестиел цаг мөч
Hollie Megan Laura Hunter 

Бидний орон зай

Бидний орон зай
 

Сүмийн удирдагчдын хариулт

Сайн мэдээг хэрхэн хуваалцах вэ?
M. Russell Ballard 

Нүдээ олсон хариулт

Нүдээ олсон хариулт
 
Яагаад үл уучилдаг хүнд илүү их нүгэл үлддэг вэ? 
Сэтгэл гутралын талаарх Сүмийн байр суурь юу вэ? Би сэтгэл гутралын талаарх асуудалд хэрхэн хандах вэ? 

Сүмийн түүхийн уншлагын хүснэгт

Сэргээлт
 

Төлөөлөгчийн хариулт

Тэнгэрлэг Эцэг миний залбиралд байнга хариулах уу?
Dallin H. Oaks 

Бидний хуудас

Бидний хуудас
 

Хүүхдүүдэд зориулав

Номын тавиур дээрх ном
Walter F. González 

Хүүхдүүдэд зориулав

Мин Жун шалгуурт тэнцсэн нь
Kelly Hunsaker 

Хүүхдүүдэд зориулав

Эрикийн төлөө залбирахаа мартуузай
Julie Cornelius-Huang 

Есүсийн тухай түүхүүд

Есүс надад хайртай
Kim Webb Reid 

Будах хуудас

Будах хуудас
 

Биднийг дахин уулзах хүртэл

Амьд бошиглогчийн орших шалтгаан
Hugh B. Brown