Гарчиг Зохиогч Сонсох Татах

2017 оны нэгдүгээр сар

 
download
Гэр бүлийн үдшийн санаа

Тэргүүн Зөвлөлийн захиас бичиг

Байныхаа гол руу онилох нь
Dieter F. Uchtdorf

Айлчлагч багшийн захиас бичиг

Халамжийн нийгэмлэгийн зорилго

2016 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулганы тэмдэглэл

2016 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулганы тэмдэглэл

Бид юунд итгэдэг вэ?

Сүм дэлхийг дүүргэх болно гэдэгт бид итгэдэг

Бидний гэр орон, гэр бүл

Би Тантай үүрд хамт амьдармаар байна!
Leongina Adamés de Ubrí

Аврагчийн арга барилаар заах нь

Ярилцлагын ямар асуулт тавихаа бодож үзэх нь
Ted Barnes
Сургаал ба Гэрээн дэх Эцэг, Хүү хоёрын тухай ойлголт Norman W. Gardner
Гордон Б.Хинкли: Өөдрөг үзэлтэй, алсын хараатай бошиглогч Andrew D. Olsen
Аврагчийн тухай гэрчлэхдээ нэн хүчтэй байх нь Christoffel Golden Jr.
Олж авсан бүхнээрээ ухааныг олж ав Gary E. Stevenson

Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн дуу хоолой

Эмэгтэйчүүдийг нас харгалзахгүй хүндлэх нь
Owie Osaretin Friday

Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн дуу хоолой

Одоо хэн бэлэн байна вэ?
Leisa Wimpee

Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн дуу хоолой

Скаутын мастерын залбирал
Tony Rogerson

Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн дуу хоолой

Нэн тэргүүнд хийвэл зохих зүйлээ зохицуулах нь
Jinny Davis
Итгэлтэй байдлын тухай бошиглолын зарчмууд C. Scott Grow

2017 оны Мючелийн сэдэв

Асуу: Иаков 1:5–6
Bonnie L. Oscarson

Зурагт хуудас

Зурагт хуудас: Асуу
Залбирлын талаарх таван амлалт Carlisa Cramer
Залбирлын хариулт ирэхгүй байгаа юм шиг санагдах үед тавих таван асуулт Margaret Willden

Мючелийн уриа бүхий дуу

Бурханаас гуй
Nik Day

Шат шатаар

Иаков 1:5–6
Селестиел цаг мөч Hollie Megan Laura Hunter

Бидний орон зай

Бидний орон зай

Сүмийн удирдагчдын хариулт

Сайн мэдээг хэрхэн хуваалцах вэ?
M. Russell Ballard

Нүдээ олсон хариулт

Нүдээ олсон хариулт

Сүмийн түүхийн уншлагын хүснэгт

Сэргээлт

Төлөөлөгчийн хариулт

Тэнгэрлэг Эцэг миний залбиралд байнга хариулах уу?
Dallin H. Oaks

Бидний хуудас

Бидний хуудас
Номын тавиур дээрх ном Walter F. González
Мин Жун шалгуурт тэнцсэн нь Kelly Hunsaker
Эрикийн төлөө залбирахаа мартуузай Julie Cornelius-Huang

Есүсийн тухай түүхүүд

Есүс надад хайртай
Kim Webb Reid

Будах хуудас

Будах хуудас

Биднийг дахин уулзах хүртэл

Амьд бошиглогчийн орших шалтгаан
Hugh B. Brown