Гарчиг Зохиогч Сонсох Татах

2017 оны нэгдүгээр сар

 
download
Гэр бүлийн үдшийн санаа

Тэргүүн Зөвлөлийн захиас бичиг

Байныхаа гол руу онилох нь
Тэргүүн Зөвлөлийн хоёрдугаар зөвлөх

Айлчлагч багшийн захиас бичиг

Халамжийн нийгэмлэгийн зорилго

2016 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулганы тэмдэглэл

2016 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулганы тэмдэглэл

Бид юунд итгэдэг вэ?

Сүм дэлхийг дүүргэх болно гэдэгт бид итгэдэг

Бидний гэр орон, гэр бүл

Би Тантай үүрд хамт амьдармаар байна!
Леонжина Адамэс де Убри

Аврагчийн арга барилаар заах нь

Ярилцлагын ямар асуулт тавихаа бодож үзэх нь
Тэд Барнэс
Сургаал ба Гэрээн дэх Эцэг, Хүү хоёрын тухай ойлголт Институт ба семинар
Гордон Б.Хинкли: Өөдрөг үзэлтэй, алсын хараатай бошиглогч Сүмийн хэвлэлийн алба
Аврагчийн тухай гэрчлэхдээ нэн хүчтэй байх нь Далын
Олж авсан бүхнээрээ ухааныг олж ав Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын

Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн дуу хоолой

Эмэгтэйчүүдийг нас харгалзахгүй хүндлэх нь
Өүи Осарэтин Фрайдэй

Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн дуу хоолой

Одоо хэн бэлэн байна вэ?
Лэйза Вимпий

Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн дуу хоолой

Скаутын мастерын залбирал
Тони Рожэрсон

Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн дуу хоолой

Нэн тэргүүнд хийвэл зохих зүйлээ зохицуулах нь
Жинни Дэвис
Итгэлтэй байдлын тухай бошиглолын зарчмууд Далын

2017 оны Мючелийн сэдэв

Асуу: Иаков 1:5–6
Стэфэн В.ӨүэнБонни Л.Оскарсон

Зурагт хуудас

Зурагт хуудас: Асуу
Залбирлын талаарх таван амлалт Карлиса Крамэр
Залбирлын хариулт ирэхгүй байгаа юм шиг санагдах үед тавих таван асуулт Маргарэт Виллдэн

Мючелийн уриа бүхий дуу

Бурханаас гуй
Үг, аяыг Никлаус Дэй

Шат шатаар

Иаков 1:5–6
Селестиел цаг мөч Холли Мэган Лора Хантэр

Бидний орон зай

Бидний орон зай

Сүмийн удирдагчдын хариулт

Сайн мэдээг хэрхэн хуваалцах вэ?
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын

Нүдээ олсон хариулт

Нүдээ олсон хариулт

Сүмийн түүхийн уншлагын хүснэгт

Сэргээлт

Төлөөлөгчийн хариулт

Тэнгэрлэг Эцэг миний залбиралд байнга хариулах уу?
Арванхоёр Төлөөлөгчийн Чуулгын

Бидний хуудас

Бидний хуудас
Номын тавиур дээрх ном Далын ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн
Мин Жун шалгуурт тэнцсэн нь Кэлли Хансакэр
Эрикийн төлөө залбирахаа мартуузай Жюли Корнэлиус Хуанг

Есүсийн тухай түүхүүд

Есүс надад хайртай
Ким Вэбб Рэйд

Будах хуудас

Будах хуудас

Биднийг дахин уулзах хүртэл

Амьд бошиглогчийн орших шалтгаан
Тэргүүн Зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх