Huisbezoekboodschap

De verzoening van Christus is een teken van Gods liefde

Afdrukken Delen

  Bestudeer dit materiaal onder gebed en laat u inspireren zodat u weet wat u het beste kunt bespreken. Hoe bereidt een begrip van het doel van de ZHV de dochters van God op de zegeningen van het eeuwige leven voor?

  ZHV-embleem

  geloof, gezin, hulp

  Christ being taken down from the cross

  Als we begrijpen dat onze hemelse Vader zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, zodat wij onsterfelijk kunnen zijn en het eeuwige leven kunnen beërven, voelen we Gods oneindige en onbevattelijke liefde voor ons. Ook onze Heiland heeft ons lief.

  ‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? […]

  ‘Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,

  ‘noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere’ (Romeinen 8:35, 38–39).

  Ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft over de verzoening van Jezus Christus gezegd: ‘Jezus’ lijden in Gethsémané en zijn kwelling aan het kruis verlossen ons van zonde, doordat zij de eisen die de gerechtigheid aan ons stelt, inlossen. Hij schenkt genade en verleent gratie aan wie zich bekeren. De verzoening van Jezus Christus lost ook de schuld in die de gerechtigheid bij ons heeft door ons te genezen van en te compenseren voor alle leed dat we onschuldig ondergaan. “Want zie, Hij doorstaat de pijnen van alle mensen, ja, de pijnen van ieder levend schepsel, van zowel mannen als vrouwen als kinderen die behoren tot het geslacht van Adam” (2 Nephi 9:21; zie ook Alma 7:11–12).’1

  Christus heeft ons ‘in beide handpalmen gegraveerd’ (Jesaja 49:16). Linda K. Burton, algemeen ZHV-presidente, heeft gezegd: ‘Die allesoverstijgende liefde zou ieder van ons ertoe moeten brengen om in nederig gebed te knielen en onze Hemelse Vader te danken dat Hij zoveel van ons houdt dat Hij zijn eniggeboren en volmaakte Zoon voor onze zonden liet lijden, voor ons verdriet en voor alles dat oneerlijk lijkt in ons eigen leven.’2

  Aanvullende teksten en informatie

  Johannes 3:16; 2 Nephi 2:6–7, 9; reliefsociety.lds.org

  Verwijzingen tonen

  Noten

  1. 1.

   D. Todd Christofferson, ‘Verlossing’, Liahona, mei 2013, 110.

  2. 2.

   Linda K. Burton, ‘Is geloof in de verzoening van Jezus Christus in ons hart geschreven?’ Liahona, november 2012, 114.