ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ນີ​ໄຟ​ສະ​ບັບທີ​ສອງ

ເລື່ອງ​ລາວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ມໍລະນະ​ກຳ​ຂອງ​ລີ​ໄຮ. ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ​ກະບົດ​ຕໍ່​ເພິ່ນ. ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຕືອນນີ​ໄຟ​ໃຫ້​ອອກ​ໄປ​ໃນ​ຖິ່ນ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ​ກັນດານ. ການ​ເດີນທາງ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ​ໃນ​ຖິ່ນ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ​ກັນດານ, ແລະ ອື່ນໆ.

ບົດ​ທີ 1

ລີ​ໄຮ​ທຳນາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜ່ນດິນ​ແຫ່ງ​ເສລີພາບ—ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ເພິ່ນຈະ​ກະຈັດກະຈາຍ​ໄປ ແລະ ຈະ​ຖືກ​ລົງ​ທັນ​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ປະຕິ​ເສດ​ພຣະຜູ້​ບໍລິສຸດ​ຂອງ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ—ເພິ່ນ​ຊັກ​ຊວນ​ພວກ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ ໃຫ້​ຖື​ອາວຸດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ. ປະມານ 588–570 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

1 ແລະ ບັດ​ນີ້​ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຫລັງ​ຈາກ​ຂ້າພະ​ເຈົ້ານີ​ໄຟ​ໄດ້​ສອນ​ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ, ລີ​ໄຮ ບິດາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ຫລາຍ​ເລື່ອງ​ອີກ ແລະ ໄດ້​ທວນຄືນ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກະທຳ​ສິ່ງ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ພຽງ​ໃດ​ສຳລັບ​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ການ​ນຳພວກ​ເຂົາ​ອອກ​ຈາກ​ແຜ່ນດິນ​ເຢຣູ​ຊາເລັມ.

2 ແລະ ເພິ່ນ​ໄດ້​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ເຖິງ​ການ​ຕໍ່ຕ້ານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເວລາ​ຢູ່​ໃນ​ແມ່ນ້ຳນັ້ນ ແລະ ພຣະ​ເມດ​ຕາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າທີ່​ໄວ້​ຊີວິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ກືນ​ລົງ​ໄປ​ໃນ​ທະ​ເລ.

3 ແລະ ເພິ່ນ​ໄດ້​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ອີກ​ເຖິງ​ແຜ່ນດິນ​ແຫ່ງ​ຄຳ​ສັນຍາ ຊຶ່ງພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ—ວ່າພຣະ​ເຈົ້າມີ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ພຽງ​ໃດ​ທີ່​ໄດ້​ເຕືອນ​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາໜີ​ອອກ​ຈາກ​ແຜ່ນດິນ​ເຢຣູ​ຊາເລັມ.

4 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ເພິ່ນ​ໄດ້​ເວົ້າວ່າ ພໍ່ໄດ້​ເຫັນ​ພາບນິມິດ​ພາບ​ໜຶ່ງ, ໃນ​ພາບ​ນັ້ນພໍ່ຮູ້ວ່າ​ເຢຣູ​ຊາເລັມ​ໄດ້​ຖືກ​ທຳລາຍ​ແລ້ວ ແລະ ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ເຢຣູຊາ​ເລັມ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ຕາຍ​ຄື​ກັນ.

5 ແຕ່​ເພິ່ນ​ໄດ້​ເວົ້າວ່າ ທັງ​ທີ່​ມີ​ຄວາມທຸກ​ທໍລະມານ, ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ແຜ່ນດິນ​ແຫ່ງ​ຄຳ​ສັນຍາ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ແຜ່ນດິນ​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ປະ​ເສີດ​ເລີດ​ລ້ຳ​ເໜືອ​ແຜ່ນດິນ​ອື່ນ​ໃດ​ທັງ​ສິ້ນ; ເປັນ​ແຜ່ນດິນ​ທີ່​ອົງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ກັບ​ພໍ່ວ່າ ຈະ​ເປັນ​ແຜ່ນດິນ​ມູນ​ມໍລະດົກ​ຂອງ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພໍ່. ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ແຜ່ນດິນ​ນີ້​ເປັນ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ກັບ​ພໍ່ ແລະ ກັບ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງພໍ່​ຕະຫລອດ​ໄປ, ແລະ ກັບ​ຄົນ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ພຣະຫັດ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ນຳ​ອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ອີກ.

6 ດັ່ງ​ນັ້ນ​ພໍ່, ລີ​ໄຮ, ຈຶ່ງ​ທຳນາຍ​ຕາມ​ການ​ກະທຳ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ ຊຶ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ພໍ່ວ່າ ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ເຂົ້າມາ​ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ນີ້​ໄດ້ ນອກ​ຈາກ​ຈະ​ເປັນ​ພຣະຫັດ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ນຳ​ເຂົາ​ມາ​ເທົ່ານັ້ນ.

7 ດັ່ງນັ້ນ ແຜ່ນດິນ​ນີ້​ຈຶ່ງ​ຖືກຕັ້ງ​ໄວ້​ເພື່ອ​ຄົນ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ນຳ​ມາ. ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ເປັນ​ໄປ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຮັບ​ໃຊ້​ພຣະ​ອົງ​ຕາມ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ທີ່​ປະທານ​ໄວ້, ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ແຜ່ນດິນ​ແຫ່ງ​ເສລີພາບ​ສຳລັບ​ພວກ​ເຂົາ; ດັ່ງນັ້ນ, ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ນຳ​ລົງ​ໄປ​ເປັນ​ຊະ​ເລີຍ; ຖ້າ​ຫາກ​ເປັນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ, ກໍ​ເປັນ​ເພາະ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ເພາະ​ຖ້າ​ຫາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ມີ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໄປ ແຜ່ນດິນ​ນີ້​ຈະ​ຖືກ​ສາບ​ແຊ່ງ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ, ແຕ່​ສຳລັບ​ຄົນ​ຊອບ​ທຳ ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ພອນ​ຕະຫລອດ​ການ.

8 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ມັນ​ເປັນຄວາມ​ສະ​ຫລຽວ​ສະຫລາດ​ທີ່​ແຜ່ນດິນ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ຮັກສາ​ໄວ້ ທີ່​ບໍ່​ໃຫ້​ປະຊາ​ຊາດ​ອື່ນ​ຮູ້ ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ​ຫລາຍ​ປະຊາ​ຊາດ​ຈະ​ເຂົ້າມາ​ຢຽບ​ຍ່ຳ​ແຜ່ນດິນ​ນີ້ ຈົນ​ວ່າ​ມັນ​ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ເປັນ​ມູນ​ມໍລະດົກ​ເລີຍ.

9 ດັ່ງນັ້ນພໍ່, ລີ​ໄຮ, ໃຫ້​ສັນຍາ​ວ່າ ຕາບ​ໃດ​ຜູ້​ທີ່​ອົງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຊົງ​ນຳ​ອອກ​ຈາກ​ແຜ່ນດິນ​ເຢຣູ​ຊາເລັມ ຈະ​ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ​ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ນີ້; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ໃຫ້​ພົ້ນຈາກ​ປະຊາ​ຊາດ​ອື່ນໆ​ທັງ​ສິ້ນ, ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ແຜ່ນດິນ​ນີ້​ເປັນ​ຂອງ​ຕົນ ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ເປັນ​ໄປ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັ​ດຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ພອນ​ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ນີ້, ແລະ ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ບຽດບຽນ​ພວກ​ເຂົາ ຫລື ຈະ​ເອົາ​ແຜ່ນດິນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ມູນ​ມໍລະດົກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄປ ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຢູ່​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ​ຕະຫລອດ​ໄປ.

10 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເມື່ອ​ເວລາ​ນັ້ນ​ມາ​ເຖິງ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເສື່ອມ​ໂຊມ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຖື, ຫລັງ​ຈາກ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ພອນ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຈາກ​ພຣະຫັດ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ—ໂດຍ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ເຖິງ​ການ​ສ້າງ​ໂລກ ແລະ ມະນຸດ​ທັງ​ປວງ​ຮູ້​ເຖິງ​ວຽກ​ງານ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ໜ້າ​ອັດສະຈັນ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ສ້າງ​ໂລກ, ມີ​ອຳນາດ​ທີ່​ປະທານ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ດ້ວຍ​ສັດທາ; ມີ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ທຸກ​ປະການ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຕົ້ນ, ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ນຳ​ມາ​ໂດຍ​ພຣະ​ກະລຸນາ​ທິຄຸນອັນ​ຫາ​ທີ່​ປຽບ​ບໍ່​ໄດ້ ເຂົ້າມາສູ່​ແຜ່ນດິນ​ແຫ່ງ​ຄຳ​ສັນຍາ​ອັນ​ມີ​ຄຸນຄ່າ​ນີ້—ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພໍ່​ຂໍ​ເວົ້າວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ວັນນັ້ນ​ມາ​ເຖິງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ປະຕິ​ເສດ​ພຣະຜູ້​ບໍລິສຸດ​ຂອງ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ, ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ​ອົງ​ແທ້​ຈິງ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ພຣະຜູ້​ໄຖ່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ການ​ພິພາກສາ​ອັນ​ທ່ຽງ​ທຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຢູ່​ເທິງ​ພວກ​ເຂົາ.

11 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຊົງ​ນຳ​ປະຊາ​ຊາດ​ອື່ນໆ​ມາ​ຫາ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ປະທານ​ອຳນາດ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ນັ້ນ, ແລະ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ເອົາ​ແຜ່ນດິນ​ທີ່​ເປັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄປ​ຈາກ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ກະຈັດກະຈາຍ​ໄປ ແລະ ຖືກ​ລົງ​ທັນ.

12 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເມື່ອ​ຄົນ​ລຸ້ນໜຶ່ງ​ຜ່ານ​ໄປ​ເຖິງ​ຄົນ​ອີກ​ລຸ້ນໜຶ່ງ, ມັນ​ຈະ​ເກີດ​ມີ​ການ​ນອງ​ເລືອດ ແລະ ຈະ​ມີ​ການ​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ​ຄັ້ງຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຂົາ; ດັ່ງນັ້ນ, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ພໍ່ຢາກ​ໃຫ້​ລູກ​ຈື່​ຈຳ​ໄວ້; ແທ້ຈິງ​ແລ້ວ, ພໍ່​ຢາກ​ໃຫ້​ລູກ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ພໍ່.

13 ໂອ້, ໃຫ້​ລູກ​ຕື່ນ; ຕື່ນ​ຈາກ​ການ​ນອນ​ຫລັບ​ຢ່າງ​ແຈບ​ຈົມ​ນັ້ນ​ເຖີດ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ຈາກ​ການ​ນອນ​ຫລັບ​ຂອງ​ນະລົກ ແລະ ສັ່ນ​ສາຍ​ໂສ້​ອັນ​ເປັນ​ຕາ​ຢ້ານ​ຊຶ່ງ​ຜູກ​ມັດ​ລູກ​ໃຫ້​ຫລຸດ​ອອກ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສາຍ​ໂສ້​ທີ່​ຜູກ​ມັດ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ, ຊຶ່ງ​ນຳ​ພວກ​ເຂົາ​ລົງ​ໄປ​ເປັນ​ຊະ​ເລີຍ​ໃນ​ເຫວ​ເລິກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ທຸກ​ທໍລະ​ມານ ແລະ ວິ​ບັດ​ຊົ່ວ​ນິລັນ​ດອນ.

14 ຈົ່ງ​ຕື່ນ​ເຖີດ ແລະ ຈົ່ງ​ລຸກຂຶ້ນຈາກ​ພື້ນ​ດິນ, ແລະ ຟັງ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ພໍ່​ທີ່​ກຳລັງ​ສັ່ນ​ຢູ່ ຊຶ່ງ​ໃນ​ບໍ່​ຊ້າ​ລູກ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເອົາ​ແຂນ​ຂາ​ໄປ​ວາງ​ໄວ້​ໃນ​ຫລຸມ​ສົບ​ອັນ​ເຢັນ ແລະ ງຽບ​ສະຫງັດ ຊຶ່ງຈາກ​ບ່ອນ​ນັ້ນບໍ່​ມີ​ຜູ້​ເດີນທາງ​ຄົນ​ໃດ​ກັບ​ມາ​ໄດ້; ແລະ ອີກ​ບໍ່ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ​ມື້​ພໍ່​ກໍ​ຈະ​ໄປ​ຕາມ​ທາງ​ຂອງ​ມວນ​ໂລກ​ທັງ​ປວງ​ແລ້ວ.

15 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໄຖ່​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພໍ່​ຈາກ​ນະລົກ; ພໍ່​ໄດ້​ເຫັນ​ລັດສະໝີ​ພາບ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ພໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ລ້ອມ​ໄວ້​ໃນ​ອ້ອມ​ແຂນ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຮັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຊົ່ວ​ນິລັນດອນ.

16 ແລະ ພໍ່​ປາ​ຖະໜາຢາກ​ໃຫ້​ລູກ​ຈື່​ຈຳ​ທີ່​ຈະ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ການ​ພິພາກສາ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ; ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ນີ້​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຫ່ວງ​ໄຍຂອງ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພໍ່​ມາຕັ້ງ​ແຕ່​ຕົ້ນ.

17 ໃຈ​ຂອງ​ພໍ່​ຖືກ​ຖ່ວງ​ລົງ​ເພາະ​ຄວາມ​ເສົ້າສະຫລົດ​ໃຈ​ເປັນ​ບາງ​ຄັ້ງ, ເພາະ​ພໍ່​ຢ້ານ​ກົວ​ຄວາມ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ເພາະ​ໃຈ​ຂອງ​ລູກ, ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າອົງ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ລູກ​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສົມບູນ​ແຫ່ງ​ພຣະ​ພິ​ໂລດໃຫ້​ລູກ​ ຈົນ​ວ່າ​ລູກ​ຖືກ​ຕັດ​ອອກ ແລະ ຖືກ​ທຳລາຍ​ຕະຫລອດ​ການ;

18 ຫລືວ່າ, ຄຳ​ສາບ​ແຊ່ງ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ລູກ​ເປັນ​ເວລາ​ຫລາຍ​ລຸ້ນຄົນ; ແລະ ລູກ​ຈະ​ຖືກ​ຢ້ຽມຢາມ​ດ້ວຍ​ດາບ ແລະ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ອຶດ​ຢາກ, ແລະ ຖືກ​ກຽດ​ຊັງ, ແລະ ນຳ​ໄປ​ຕາມ​ຄວາມ​ປະສົງ ແລະ ເປັນ​ຊະ​ເລີຍ​ຂອງ​ມານ.

19 ໂອ້ ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ເພື່ອ​ວ່າ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ມາ​ເຖິງ​ລູກ, ແຕ່​ເພື່ອ​ໃຫ້​ລູກ​ໄດ້​ເປັນ​ຜູ້​ຖືກ​ຄັດ​ເລືອກ ແລະ ເປັນ​ທີ່​ຊົງ​ໂປດ​ປານ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ. ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະ​ປະສົງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະສຳ​ເລັດ; ເພາະ​ທາງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ທາງ​ທີ່​ຊອບ​ທຳ​ຕະຫລອດ​ໄປ.

20 ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ: ຕາບ​ໃດ​ທີ່​ເຈົ້າຈະ​ຮັກສາ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ເຮົາ ເຈົ້າຈະ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ​ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ນັ້ນ; ແຕ່​ຕາບ​ໃດ​ທີ່​ເຈົ້າຈະ​ບໍ່​ຮັກສາ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ເຮົາ ເຈົ້າຈະ​ຖືກ​ຕັດ​ອອກ​ຈາກ​ທີ່​ປະ​ທັບ​ຂອງ​ເຮົາ.

21 ແລະບັດ​ນີ້, ເພື່ອ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພໍ່​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ​ໃນ​ລູກ, ແລະ ເພື່ອ​ໃຈ​ຂອງ​ພໍ່​ຈະ​ຈາກ​ໂລກ​ນີ້​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ, ເພື່ອ​ພໍ່​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ນຳ​ລົງ​ສູ່​ຫລຸມ​ສົບ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ ແລະ ຄວາມ​ເສົ້າສະຫລົດ​ໃຈ, ສະນັ້ນຈົ່ງ​ລຸກຂຶ້ນຈາກ​ພື້ນ​ດິນ, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ແລະ ເປັນ​ບຸລຸດ, ແລະ ຈົ່ງ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ເດັດດ່ຽວ ແລະ ໃຈ​ດຽວ, ສາມັກຄີ​ກັນ​ໃນ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ເພື່ອ​ລູກ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ລົງ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ເປັນ​ຊະ​ເລີຍ;

22 ເພື່ອ​ລູກ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ສາບ​ແຊ່ງ​ດ້ວຍ​ຄຳ​ສາບ​ແຊ່ງ​ຢ່າງ​ສາ​ຫັດ; ແລະ ເພື່ອ​ລູກ​ຈະ​ບໍ່​ກໍ່​ຄວາມ​ບໍ່​ພໍ​ພຣະ​ໄທ​ຂອງພຣະ​ເຈົ້າຜູ້​ທ່ຽງ​ທຳ​ໃຫ້​ເກີດ​ກັບ​ລູກ​ຈົນ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ພິນາດ​ອີກ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຄວາມ​ພິນາດ​ນິລັນດອນ​ຂອງ​ທັງ ຈິດ​ວິນ​ຍານ ແລະ ຮ່າງກາຍ.

23 ຕື່ນ​ເຖີດ, ລູກ​ຂອງ​ພໍ່; ຈົ່ງ​ຖື​ອາວຸດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ. ສັ່ນ​ສາຍ​ໂສ້​ທີ່​ຜູກ​ມັດ​ລູກ​ໃຫ້​ຫລຸດ​ອອກ, ແລະ ອອກ​ມາ​ຈາກ​ການ​ປິດ​ບັງ, ແລະ ຈົ່ງ​ລຸກຂຶ້ນຈາກ​ພື້ນ​ດິນ.

24 ຈົ່ງ​ຢ່າ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ລູກ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ, ຊຶ່ງ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຂອງ​ລາວ​ປະ​ເສີດ, ແລະ ເປັນ​ຜູ້​ຮັກ​ສາ​ພຣະ​ບັນ​ຍັດ​ມາ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເວລາ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ເມືອງ​ເຢຣູ​ຊາເລັມ; ແລະ ເປັນ​ເຄື່ອງ​ມື​ໃນ​ພຣະຫັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ການ​ນຳ​ພວກ​ເຮົາ​ມາ​ຫາ​ແຜ່ນ​ດິນ​ແຫ່ງ​ຄຳ​ສັນ​ຍາ, ເພາະ​ຖ້າ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ລາວ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຕ້ອງ​ຕາຍ​ເພາະ​ຄວາມ​ຫິວ​ຢູ່​ໃນ​ຖິ່ນ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ​ກັນ​ດານ; ເຖິງ​ປານ​ນັ້ນ, ລູກ​ຍັງ​ພະຍາຍາມ​ຈະ​ເອົາ​ຊີວິດ​ຂອງ​ລາວ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ລາວ​ໄດ້​ທົນ​ຮັບ​ເອົາ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະ​ຫລົດ​ໃຈ​ຫລາຍ​ເພາະ​ລູກ.

25 ແລະ ພໍ່​ຢ້ານ​ກົວ ແລະ ຕົວ​ສັ່ນ​ຫລາຍ​ເພາະ​ລູກ, ຍ້ອນ​ຢ້ານ​ວ່າ​ລູກ​ຈະ​ລຳບາກ​ອີກ; ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ລູກ​ຫາ​ວ່າ​ລາວ​ພະຍາຍາມ​ຊອກ​ຫາ​ອຳນາດ ແລະ ສິດ​ເໜືອກວ່າ​ລູກ; ແຕ່​ພໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ລາວ​ບໍ່​ໄດ້​ພະຍາຍາມ​ຊອກ​ຫາ​ອຳ​ນາດ ແລະ ໜ້າ​ທີ່​ເໜືອ​ກວ່າ​ລູກ​ເລີຍ, ແຕ່​ລາວ​ພະຍາຍາມ​ຊອກ​ຫາ​ລັດ​ສະໝີ​ພາບ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ຄວາມ​ຜາ​ສຸກ​ນິລັນ​ດອນ​ຂອງ​ລູກ​ເອງ.

26 ແລະ ລູກ​ໄດ້​ຈົ່ມ​ເພາະ​ລາວ​ກົງ​ໄປ​ກົງ​ມາ​ກັບ​ລູກ. ລູກ​ເວົ້າວ່າ​ລາ​ວ​ໄດ້​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ; ລູກ​ເວົ້າວ່າ​ລາວ​ໄດ້​ຮ້າຍ​ໃຫ້​ລູກ; ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຂອງ​ລາວ​ເປັນຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຂອງ​ອຳນາດ​ແຫ່ງ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງພຣະ​ເຈົ້າຊຶ່ງຢູ່​ກັບ​ລາວ; ແລະ ສິ່ງ​ທີ່​ລູກ​ເອີ້ນ​ວ່າ​ຮ້າຍ​ນັ້ນຄື​ຄວາມ​ຈິງ​ຕາມ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຊຶ່ງລາວ​ບັງຄັບ​ບໍ່​ໄດ້, ຊຶ່ງລາວ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ປະກົດ​ຢ່າງ​ອາດ​ຫານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍຂອງ​ລູກ.

27 ແລະ ມັນ​ຈຶ່ງ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຕ້ອງ​ຢູ່​ກັບ​ລາວ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ກັບ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ລາວ​ທີ່​ລູກ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເຊື່ອ​ຟັງ. ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ບໍ່​ແມ່ນ​ລາວ, ແຕ່​ແມ່ນ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ຊຶ່ງຢູ່​ກັບ​ລາວ​ທີ່​ເປີດ​ປາກ​ຂອງ​ລາວ​ໃຫ້​ເວົ້າ ຊຶ່ງລາວ​ປິດ​ບໍ່​ໄດ້.

28 ແລະ ບັດ​ນີ້ລູກ​ຂອງ​ພໍ່, ເລ​ມັນ, ແລະ ເລ​ມູ​ເອນ ແລະ ແຊມ​ກໍ​ຄື​ກັນ, ແລະ ລູກ​ຂອງ​ພໍ່​ຜູ້​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ອິດ​ຊະ​ມາ​ເອນ​ກໍ​ເໝືອນ​ກັນ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຖ້າ​ຫາກ​ລູກ​ຈະ​ເຊື່​ອຟັງສຽງ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ ລູກ​ຈະ​ບໍ່​ຕາຍ. ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ລູກ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຄວາມ​ລາວ ພໍ່​ຈະ​ໃຫ້​ພອນ​ແກ່​ລູກ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ພອນ​ປະການ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ພໍ່.

29 ແຕ່​ຖ້າ​ຫາກ​ລູກ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຄວາມ​ຂອງ​ລາວ ພໍ່​ຈະ​ເອົາ​ພອນ​ປະການ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ພໍ່​ໄປ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ພອນ​ປະການ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ພໍ່, ແລະ ມັນ​ຈະ​ຢູ່​ກັບ​ລາວ.

30 ແລະ ບັດ​ນີ້, ໂຊ​ລຳ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ເວົ້າກັບ​ເຈົ້າວ່າ: ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຈົ້າ​ເປັນ​ຄົນ​ໃຊ້​ຂອງລາ​ບານ; ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍຕາມ, ເຈົ້າຍັງ​ຖືກ​ພາ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ແຜ່ນດິນ​ເຢຣູ​ຊາເລັມ, ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້​ວ່າ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ເພື່ອນ​ທີ່​ແທ້​ຈິງຂອງ​ນີ​ໄຟ, ລູກ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າຕະຫລອດ​ໄປ.

31 ດັ່ງນັ້ນ, ເພາະວ່າ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຄົນ​ຊື່ສັດຕະ​ຫລອດ​ມາ ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ເຈົ້າຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ພອນ​ພ້ອມ​ກັບ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ລາວ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຢູ່​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ​ຍາວ​ນານ​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ນີ້ ແລະ ບໍ່​ມີ​ສິ່ງ​ໃດ​ນອກ​ຈາກ​ຈະ​ເປັນຄວາມ​ຊົ່ວ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຂົາ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ອັນຕະລາຍ ຫລື ລົບ​ກວນ​ຄວາມ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ນີ້​ຕະຫລອດ​ໄປ.

32 ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າ​ຫາກ​ເຈົ້າຈະ​ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະຕັ້ງ​ແຜ່ນດິນ​ນີ້​ໄວ້ ເພື່ອ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ຂອງ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ເຈົ້າກັບ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ລູກ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ.