ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ນີ​ໄຟ​ສະ​ບັບທີ​ສອງ

ບົດ​ທີ 28

ສາດສະໜາ​ຈັກ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ​ຈະ​ຖືກ​ສະຖາປະນາ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ—ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ສອນ​ຄຳ​ສອນ​ທີ່​ຜິດ, ບໍ່​ມີ​ປະ​ໂຫຍດ, ແລະ ໂງ່​ຈ້າ—ຈະ​ມີ​ການ​ຫລົງ​ຜິດ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໄປ​ຍ້ອນ​ຜູ້​ສອນ​ປອມ—ມານ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໃຈ​ຂອງ​ຄົນ​ໂຫດຮ້າຍ—ມັນ​ຈະ​ສອນ​ຄຳ​ສອນ​ທີ່​ຜິດ​ໃນ​ທຸກ​ວິທີ​ທາງ. ປະ​ມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

1 ແລະ ບັດ​ນີ້, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ແລ້ວ​ຕາມ​ທີ່​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບັນ​ຊາ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ; ສະນັ້ນ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ຮູ້​ວ່າມັນ​ຕ້ອງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຢ່າງ​ແນ່ນອນ.

2 ແລະ ເລື່ອງ​ຂອງ​ມັນ​ຈະ​ຖືກ​ບັນທຶກ​ອອກ​ຈາກ​ໜັງສື ຊຶ່ງມີ​ຄຸນຄ່າ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຫລວງ​ຕໍ່​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ, ແລະ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ກັບ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່​ຂອງ​ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ.

3 ເພາະ​ເຫດການ​ຈະ​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ມື້​ນັ້ນ​ຄື ສາດສະໜາ​ຈັກ​ທີ່​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ຈະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ແຕ່​ລະ​ແຫ່ງ​ຈະ​ກ່າວ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ຊຶ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ​ວ່າ: ຈົ່ງ​ເບິ່ງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ແລະ ແຫ່ງ​ອື່ນໆ​ຈະ​ເວົ້າ​ວ່າ: ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ; ແລະ ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ສ້າງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ຂຶ້ນ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນເພື່ອ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເວົ້າ​ດັ່ງ​ນັ້ນ—

4 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ; ແລະ ປະ​ໂລຫິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ, ແລະ ພວກ​ເຂົາຈະ​ສອນ​ດ້ວຍ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ປະຕິ​ເສດ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ​ທີ່​ປະທານ​ການ​ເວົ້າອອກ​ມາ.

5 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ປະຕິ​ເສດ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ພຣະຜູ້​ບໍລິສຸດ​ຂອງ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ເວົ້າກັບ​ຜູ້​ຄົນ​ວ່າ: ຈົ່ງ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພວກ​ເຮົາ, ແລະ ພວກ​ທ່ານ​ຈົ່ງ​ຟັງ​ກົດ​ເກນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ; ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ທຸກ​ມື້​ນີ້​ບໍ່​ມີ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ເພາະວ່າ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ແລະ ພຣະຜູ້​ໄຖ່​ໄດ້​ທຳ​ງານ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ແລ້ວ, ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ປະທານ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໃຫ້​ມະນຸດ;

6 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ທ່ານ​ຈົ່ງ​ຟັງ​ກົດ​ເກນ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ; ຖ້າ​ຫາກ​ຜູ້​ໃດ​ຈະ​ກ່າວວ່າ​ມີ​ສິ່ງ​ແປກປະ​ຫລາດ​ກະທຳ ໂດຍ​ພຣະ​ຫັດ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ, ຢ່າ​ເຊື່ອ​ເຂົາ; ເພາະ​ທຸກ​ມື້​ນີ້​ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ແມ່ນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແຫ່ງ​ສິ່ງ​ມະ​ຫັດສະຈັນ; ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ທຳ​ງານ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ແລ້ວ.

7 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຈະ​ມີ​ຄົນ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫລວງຫລາຍ​ທີ່​ຈະ​ເວົ້າວ່າ: ຈົ່ງ​ກິນ, ຈົ່ງ​ດື່ມ, ແລະ ຈົ່ງ​ມ່ວນ​ຊື່ນ​ເຖີດ, ເພາະວ່າ​ມື້​ອື່ນ​ນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ຕາຍ​ແລ້ວ; ແລະ ມັນ​ຈະ​ດີ​ສຳລັບ​ພວກ​ເຮົາ.

8 ແລະ ຈະ​ມີ​ຄົນ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫລວງ​ຫລາຍ​ທີ່​ຈະ​ເວົ້າອີກ​ວ່າ: ຈົ່ງ​ກິນ, ຈົ່ງ​ດື່ມ, ຈົ່ງ​ມ່ວນ​ຊື່ນ​ເຖີດ; ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍຕາມ, ຈົ່ງ​ຢ້ານ​ກົວ​ພຣະ​ເຈົ້າ—ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຍອມ​ແກ່​ການ​ກະທຳ​ບາບ​ເລັກ​ໜ້ອຍ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຈົ່ງ​ຕົວະ​ໜ້ອຍໜຶ່ງ, ຈົ່ງ​ເອົາ​ປຽບ​ຜູ້​ອື່ນ​ເພາະ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ເຂົາ, ຈົ່ງ​ຂຸດ​ຂຸມ​ດັກ​ເພື່ອນ​ບ້ານ; ບໍ່​ມີອັນຕະລາຍ​ແນວ​ໃດໃນ​ການ​ເຮັດ​ສິ່ງນີ້, ແລະ ຈົ່ງ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້, ເພາະ​ມື້​ອື່ນ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ຕາຍ​ແລ້ວ, ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຜິດ, ພຣະ​ເຈົ້າຈະ​ຕີ​ສອນ​ພວກ​ເຮົາ​ສອງ​ສາມ​ເທື່ອ ແລະ ພາຍຫລັງ​ມາ, ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ລອດ​ຢູ່​ໃນ​ອານາຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

9 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຈະ​ມີ​ຄົນ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫລວງຫລາຍ​ທີ່​ຈະ​ສອນ​ຕາມ​ວິທີ​ນີ້, ຄຳ​ສອນ​ທີ່​ຜິດ ແລະ ບໍ່​ມີ​ປະ​ໂຫຍດ ແລະ ໂງ່​ຈ້າ ແລະ ທະ​ເຍີ​ທະ​ຍານ​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ຈະ​ພະຍາຍາມ​ຢ່າງ​ໜັກ ເພື່ອ​ເຊື່ອງ​ແຜນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ພົ້ນຈາກ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ; ແລະ ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ມືດ.

10 ແລະ ເລືອດ​ຂອງ​ໄພ່​ພົນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຮ້ອງ​ຈາກ​ພື້ນ​ດິນ​ເພື່ອ​ຕໍ່ຕ້ານ​ພວກ​ເຂົາ.

11 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຂົາ​ທັງ​ໝົດ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ທາງ​ແລ້ວ; ພວກ​ເຂົາ​ກັບ​ເປື່ອຍ​ເນົ່າ.

12 ຍ້ອນ​ວ່າ​ຄວາມ​ທະ​ນົງ​ໃຈ, ແລະ ຍ້ອນ​ວ່າ​ຜູ້​ສອນ​ປອມ ແລະ ຄຳ​ສອນ​ຜິດ, ສາດສະໜາ​ຈັກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ກັບ​ທຸ​ຈະລິດ, ແລະ ສາດສະໜາ​ຈັກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ອວດ​ອ້າງ; ຍ້ອນ​ວ່າ​ຄວາມ​ທະ​ນົງ​ໃຈ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ອວດ​ອົ່ງ.

13 ພວກ​ເຂົາ​ປຸ້ນ​ຄົນ​ຍາກຈົນ​ເພາະ​ບ່ອນຫ​ລົບ​ໄພ​ອັນ​ສວຍ​ງາມ; ພວກ​ເຂົາ​ປຸ້ນ​ສະດົມຄົນ​ຍາກຈົນ​ເພາະ​ເສື້ອ​ຜ້າ​ອັນ​ສວຍ​ງາມ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ຄົນ​ອ່ອນ​ໂຍນ ແລະ ຄົນຕ່ຳຕ້ອຍ​ໃນ​ໃຈ​ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ອວດ​ອ້າງ​ໃນ​ຄວາມ​ທະ​ນົງ​ຕົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

14 ພວກ​ເຂົາ​ເຮັດ​ຄໍ​ແຂງ ແລະ ຫລຽວ​ໜ້າ​ຂຶ້ນ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ ເພາະ​ຄວາມ​ທະ​ນົງ​ໃຈ ແລະ ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ, ແລະ ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ ແລະ ການ​ໂສ​ເພນີ, ພວກ​ເຂົາຈຶ່ງ​ຫລົງ​ທາງ​ໄປ​ໝົດ​ນອກ​ຈາກ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ຄົນ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ຕິດຕາມ​ທີ່​ຖ່ອມຕົວ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ; ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍຕາມ, ພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ຖືກ​ພາ​ໄປ​ຈົນ​ເຮັດ​ຜິດ​ຫລາຍ​ເທື່ອ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ຖືກ​ສອນ​ດ້ວຍ​ກົດ​ເກນ​ຂອງ​ມະນຸ​ດ.

15 ໂອ້ ຄົນ​ສະຫລາດ, ແລະ ຄົນ​ມີ​ການ​ສຶກສາ, ແລະ ຄົນ​ຮັ່ງມີ​ທີ່​ອວດດີ, ຍ້ອນ​ຄວາມ​ທະ​ນົງ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ຄົນ​ທັງຫລາຍ​ທີ່​ສັ່ງສອນ​ຄຳ​ສອນ​ຜິດ, ແລະ ຄົນ​ທັງຫລາຍ​ທີ່​ທຳ​ການ​ໂສ​ເພນີ, ແລະ ບິດ​ເບືອນ​ທາງ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ວິບັດ, ວິບັດ, ວິບັດແກ່​ພວກ​ນັ້ນ, ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຜູ້​ຊົງ​ລິດ​ອຳນາດ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້, ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ຊຸກ​ລົງ​ນະລົກ!

16 ວິບັດ​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ​ທີ່​ຫັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ຽງ​ທຳ​ໄປ​ເພື່ອ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄຸນຄ່າ ແລະ ໝິ່ນປະໝາດ​ສິ່ງ​ທີ່​ດີ ແລະ ກ່າວ​ວ່າ ສິ່ງ​ນັ້ນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄຸນຄ່າ! ເພາະ​ມື້ນັ້ນຈະ​ມາ​ເຖິງ ເມື່ອ​ອົງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ ຊາວ​ໂລກ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ; ແລະ ໃນ​ມື້ນັ້ນ ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາສຸກ​ເຕັມທີ່​ໃນຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ແລ້ວ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຈະ​ຕາຍ.

17 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຖ້າ​ຫາກ​ຊາວ​ໂລກ​ຈະ​ກັບ​ໃຈ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ຄວາມໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ຂອງ​ຕົນ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ທຳລາຍ, ຈອມ​ໂຍທາ​ກ່າວ.

18 ແຕ່​ຈົ່ງບິ່ງ, ສາດສະໜາ​ຈັກ​ໃຫຍ່ ແລະ ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ໂສ​ເພນີ​ຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ທັງ​ສິ້ນ, ຕ້ອງ​ພັງ​ທະລາຍ​ລົງ​ສູ່​ແຜ່ນດິນ ແລະ ການ​ຕົກ​ຂອງ​ມັນ​ຕ້ອງ​ໃຫຍ່​ຫລວງ.

19 ເພາະວ່າ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ມານ​ຕ້ອງ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ ແລະ ຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ຂອງ​ມັນ​ຈຶ່ງ​ຈຳ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ກະ​ຕຸ້ນ​ໃຫ້​ໄປ​ສູ່ ການ​ກັບ​ໃຈ, ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງນັ້ນ ມານ​ຈະ​ຈັບ​ພວກ​ເຂົາ​ໄວ້​ດ້ວຍ​ໂສ້​ອັນ​ເປັນ​ນິດ​ຂອງ​ມັນ, ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ຍຸ​ຍົງ​ໃຫ້​ຮ້າຍ​ກາດ ແລະ ຕາຍ​ໄປ;

20 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ໃນ​ມື້ນັ້ນ​ມານ​ຈະ​ແຜ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ, ແລະ ຍຸ​ຍົງ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ຄຽດ​ແຄ້ນ​ໃຫ້​ສິ່ງ​ທີ່​ດີ.

21 ແລະ ມານ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນໆ​ສະຫງົບ ແລະ ກ່ອມ​ພວກ​ນັ້ນ​ໄປ​ໃນ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ກາມ​ມະ​ລົມ​ຈົນ​ວ່າ​ພວກ​ນັ້ນຈະ​ເວົ້າວ່າ: ທຸກ​ຢ່າງ​ດີ​ໃນ​ສີ​ໂອນ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ສີ​ໂອນ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ​ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ—​ແລະ ມານ​ກ່ອມ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ດັ່ງນີ້, ແລະ ພາ​ພວກ​ເຂົາ​ລົງ​ໄປ​ຫາ​ນະລົກ​ຢ່າງ​ລະມັດລະວັງ.

22 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ມານ​ຍົກຍໍ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ໄປ, ແລະ ບອກ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ນະລົກ; ແລະ ມານ​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ນີ້​ວ່າ: ເຮົາ​ບໍ່​ແມ່ນ​ມານ ເພາະວ່າ​ບໍ່​ມີ​ມານ​ເລີຍ—​ແລະ ມັນ​ຈະ​ຊື່​ມ​ໃສ່​ໃນ​ຫູ​ຂອງ​ພວກ​ນີ້​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ, ຈົນ​ວ່າ​ມັນ​ຈັບ​ພວກ​ນີ້​ໄວ້ ດ້ວຍ​ໂສ້​ອັນ​ເປັນຕາ​ຢ້ານ​ຂອງ​ມັນ, ຊຶ່ງຈາກ​ນັ້ນຍ່ອມ​ບໍ່​ມີ​ການ​ປົດ​ປ່ອຍ.

23 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ຈັບ​ໄວ້​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຕາຍ ແລະ ນະລົກ; ແລະ ຄວາມ​ຕາຍ, ແລະ ນະລົກ, ແລະ ມານ, ແລະ ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ຖືກ​ຍຶດ​ໄວ້​ນັ້ນ​ຕ້ອງ​ຢືນ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ພຣະ​ທີ່​ນັ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແລະ ຮັບ​ການ​ພິພາກສາ​ຕາມ​ການ​ກະທຳ​ຂອງ​ຕົນ, ຊຶ່ງຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນພວກ​ເຂົາ​ຕ້ອງ​ໄປ​ຫາ​ບ່ອນ​ທີ່​ຕຽມ​ໄວ້​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ໄປ​ສູ່​ທະ​ເລ​ໄຟ ແລະ ມາດ, ຊຶ່ງ​ເປັນຄວາມ​ທໍລະມານ​ອັນ​ບໍ່​ມີ​ວັນ​ສິ້ນ​ສຸດ.

24 ດັ່ງນັ້ນ ວິບັດ​ແກ່​ຜູ້​ຊຶ່ງຢູ່​ຢ່າງ​ບໍ່​ທຸກ​ຮ້ອນ​ໃນ​ສີ​ໂອນ!

25 ວິບັດ​ແກ່​ຜູ້ທີ່​ຮ້ອງ​ອອກ​ມາ​ວ່າ: ທຸກຢ່າງ​ດີ!

26 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ວິບັດ​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ຟັງ​ກົດ​ເກນ​ຂອງ​ມະນຸດ ແລະ ປະຕິ​ເສດ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແລະ ຂອງ​ປະທານ​ແຫ່ງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ!

27 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ວິບັດ​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ: ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ແລ້ວ ແລະ ບໍ່​ຕ້ອງການ​ອີກ!

28 ແລະ ໂດຍ​ສະຫລຸບ, ວິບັດ​ແກ່​ຄົນ​ທັງຫລາຍ​ທີ່​ຕົວ​ສັ່ນ ແລະ ໃຈ​ຮ້າຍ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ຄວາມ​ຈິງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ! ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ເທິງ​ດານຫີນ​ຍ່ອມ​ຮັບ​ມັນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ດີ; ແລະ ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຮາກ​ຖານ​ທີ່​ເປັນ​ດິນຊາຍ ຍ່ອມ​ຕົວ​ສັ່ນ​ຢ້ານ​ວ່າ​ຕົນ​ຈະ​ຕົກ.

29 ວິບັດ​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ: ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ, ແລະ ເຮົາ​ບໍ່​ຕ້ອງການ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອີກ, ເພາະວ່າ​ເຮົາ​ມີ​ພໍ​ແລ້ວ!

30 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ອົງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ດັ່ງ​ນີ້: ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ແກ່​ລູກ​ຫລານ​ມະ​ນຸດ​ເປັນ​ບັນທັດ, ເປັນ​ຂໍ້​ເລັກໆ​ໜ້ອຍໆ, ນີ້​ໜ້ອຍ​ໜຶ່ງ ແລະ ນັ້ນໜ້ອຍ​ໜຶ່ງ; ແລະ ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ກົດ​ເກນ​ຂອງ​ເຮົາ ແລະ ງ່ຽງ​ຫູ​ຟັງ​ຄຳ​ແນະນຳ​ຂອງ​ເຮົາ ຍ່ອມ​ເປັນ​ສຸກ, ເພາະວ່າ​ເຂົາ​ຈະ​ຮຽນ​ຮູ້​ເຖິງ​ປັນຍາ; ເມື່ອເຂົາ​ຮັບ​ໄວ້ ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ເຂົາ​ອີກ; ແລະ ສຳລັບ​ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ກ່າວ​ວ່າ ເຮົາ​ມີ​ພໍ​ແລ້ວ, ມັນ​ຈະ​ຖືກ​ເອົາ​ໄປ​ຈາກ​ເຂົາ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ມີ​ຢູ່​ກໍ​ຈະ​ຖືກ​ເອົາ​ໄປ.

31 ຜູ້​ທີ່​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ໃນ​ມະນຸດ ຫລື ເຮັດ​ໃຫ້​ເນື້ອ​ໜັງ​ເປັນ​ແຂນ​ຂອງ​ເຂົາ, ຫລື ຈະ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ກົດ​ເກນ​ຂອງ​ມະນຸດ, ຍ່ອມ​ຖືກ​ສາບ​ແຊ່ງ, ນອກ​ຈາກ​ຈະ​ມີ​ກົດ​ເກນ​ໃຫ້​ເຂົາ​ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ.

32 ອົງ​ພຣະ​ເຈົ້າຈອມ​ໂຍທາ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້​ວ່າ, ວິບັດ​ແກ່​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ! ເພາະວ່າ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ເຮົາ​ຈະ​ຍື່ນ​ແຂນ​ຂອງ​ເຮົາ​ອອກ​ໄປ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ທຸກໆ​ວັນ, ພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ປະຕິ​ເສດ​ເຮົາ; ອົງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າກ່າວ, ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ເມດ​ຕາ​ພວກ​ເຂົາ​ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ກັບ​ໃຈ ແລະ ມາ​ຫາ​ເຮົາ; ເພາະວ່າ​ແຂນ​ຂອງ​ເຮົາ​ຍື່ນ​ອອກ​ໄປ​ຕະຫລອດ​ວັນ, ອົງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈອມ​ໂຍທາ​ກ່າວ.