ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ແອວ​ມາ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ແອວ​ມາ

ບົດ​ທີ 4

ແອວ​ມາ​ໃຫ້​ບັບຕິ​ສະມາ​ແກ່​ຄົນ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ​ທີ່​ເຫລື້ອມ​ໃສ—ຄວາມ​ອະທຳ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ, ແລະ ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ຂອງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ຖືກ​ຂັດ​ຂວາງ—ນີ​ໄຟ​ຮາ​ໄດ້​ຖືກ​ແຕ່ງຕັ້ງ​ໃຫ້​ເປັນ​ຫົວໜ້າ​ຜູ້​ຕັດສິນ—ແອວ​ມາ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ມະຫາ​ປະ​ໂລຫິດ, ໄດ້​ອຸທິດ​ຕົນ​ເພື່ອ​ປະຕິບັດ​ສາດສະ​ໜາ​ກິດ. ປະມານ 86–83 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

1 ບັດ​ນີ້​ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນໃນ​ປີ​ທີ​ຫົກ​ແຫ່ງ​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ຜູ້​ຕັດສິນ​ຜູ້ຄົນຂອງ​ນີ​ໄຟ, ມັນ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ ຫລື ສົງຄາມ​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ເຊລາ​ເຮັມລາ​ເລີຍ;

2 ແຕ່​ວ່າ​ຜູ້ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ​ລຳບາກ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ທຸກ​ຍາກ​ລຳບາກ​ຢ່າງ​ແສນ​ສາຫັດ ເພາະວ່າ​ການລົ້ມຕາຍ​ຂອງ​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ເພາະ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ຝູງ​ສັດລ້ຽງຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ຝູງ​ສັດ​ໃຊ້​ແຮງງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ນຳ​ອີກ, ແລະ ເພາະວ່າ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ເຄື່ອງ​ປູກ​ຂອງ​ຝັງ​ໃນ​ທົ່ງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ຊຶ່ງຖືກ​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ຢຽບຍ່ຳ​ໄວ້​ໃຕ້ພື້ນ​ຕີນ ແລະ ທຳລາຍ​ຈົນ​ໝົດ.

3 ແລະ ຄວາມທຸກ​ທໍລະມານຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ນັ້ນ​ແສນ​ສາຫັດ​ຈົນ​ວ່າ​ທຸກ​ຄົນ​ຕ້ອງ​ຮ້ອງ​ຄວນ​ຄາງ; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ຈາກ​ການ​ພິພາກສາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຊຶ່ງສົ່ງ​ມາ​ຫາ​ພວກ​ເຂົາ ເພາະວ່າ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ; ດັ່ງນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ປຸກ​ໃຫ້​ຕື່ນ​ຂຶ້ນຫາ​ຄວາມ​ຊົງ​ຈຳ​ເຖິງ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

4 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ​ໃຫ້​ສົມບູນ​ຂຶ້ນ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຫລາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ​ໃນ​ແມ່​ຊ້ຳ​ຊີ​ໂດນ ແລະ ໄດ້​ເຂົ້າຮ່ວມ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ​ໂດຍມື​ຂອງ​ແອວ​ມາ, ຜູ້​ຖືກ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ເປັນ​ມະຫາ​ປະ​ໂລຫິດ​ດ້ວຍ​ມື​ຂອງ​ແອວ​ມາ​ຜູ້​ເປັນ​ບິດາ​ຂອງ​ເພິ່ນ ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ຜູ້ຄົນ​ໃນ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ.

5 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ທີ​ເຈັດ​ແຫ່ງ​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ຜູ້​ຕັດສິນ ໄດ້​ມີ​ຄົນ​ປະມານ​ສາມ​ພັນ​ຫ້າ​ຮ້ອຍ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າຮ່ວມ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ. ແລະ ປີ​ທີ​ເຈັດ​ແຫ່ງ​ການ​ປົກຄອງ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ນີ​ໄຟຂອງ​ຜູ້​ຕັດສິນ​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ດັ່ງນີ້; ແລະ ມີ​ສັນຕິ​ສຸກ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ​ຕະຫລອດ​ເວລາ​ນັ້ນ.

6 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ທີ​ແປດ​ແຫ່ງ​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ຜູ້​ຕັດສິນ, ຄື​ປະຊາ​ຊົນ​ເລີ່ມ​ອວດ​ດີ​ຂຶ້ນ ເພາະ​ຄວາມ​ຮັ່ງມີ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ເພາະ​ຜ້າ​ໄໝ​ແນວ​ດີຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ຜ້າ​ລີ​ນິນ​ຕ່ຳ​ຢ່າງ​ດີຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ເພາະ​ຝູງ​ສັດລ້ຽງ ແລະ ຝູງ​ສັດ​ໃຊ້​ແຮງງານ​ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ເພາະ​ຄຳ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ເງິນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ສິ່ງ​ຂອງ​ມີຄ່າ​ນາໆ​ຊະນິດ​ຊຶ່ງພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ການ​ອຸດສາຫະ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ; ແລະ ດ້ວຍສິ່ງ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ເພີ້ຝັນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ທະ​ນົງ​ຕົວໃນ​ສາຍຕາ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ, ເພາະພວກ​ເຂົາ​ເລີ່ມ​ໃສ່​ເສື້ອ​ຜ້າ​ທີ່​ມີ​ລາຄາ​ແພງ.

7 ບັດ​ນີ້ມັນ​ເປັນ​ເຫດ​ໃຫ້​ແອວ​ມາ​ມີ​ຄວາມທຸກ​ທໍລະມານ​ຫລາຍ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ ຕໍ່ຫລາຍ​ຄົນ​ທີ່​ແອວ​ມາ​ໄດ້​ແຕ່ງຕັ້ງ​ໃຫ້​ເປັນ​ຜູ້​ສອນ, ແລະ ເປັນ​ປະ​ໂລຫິດ, ແລະ ເປັນ​ແອວ​ເດີ​ເພື່ອ​ເບິ່​ງ​ແຍງ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ ຄົນຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ​ໃນ​ພວກ​ເຂົາ​ໂ​ສກ​ເສົ້າ​ເພາະ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຫັນ ແລະ ມັນ​ກຳລັງ​ເລີ່ມ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ບັນດາ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

8 ເພາະວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເຫັນ ແລະ ໄດ້​ເບິ່ງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະຫລົດ​ໃຈ ວ່າ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ​ເລີ່ມ​ເພີ້ຝັນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ທະ​ນົງ​ຕົວ​ໃນ​ສາຍຕາ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ, ແລະ ໝົກ​ໝຸ້ນຢູ່​ກັບ​ຂອງ​ມີຄ່າ ແລະ ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ໂລກ, ຈົນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ໝິ່ນ​ປະໝາດ​ຊຶ່ງກັນ​ແລະ​ກັນ, ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ເລີ່ມ​ກົດ​ຂີ່​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ຄວາມ​ປາ​ຖະໜາ ຫລື ຄວາມພໍ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

9 ແລະ ໃນ​ປີ​ທີ​ແປດ​ແຫ່ງ​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ຜູ້​ຕັດສິນ, ມັນ​ເລີ່ມ​ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຫລວງ​ໃນ​ບັນດາ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກດັ່ງ​ນີ້; ແທ້ຈິງ​ແລ້ວ, ມີ​ການ​ອິດສາ​ບັງ​ບຽດ, ແລະ ຜິດ​ຖຽງ​ກັນ, ແລະ ເຈດ​ຕະນາ​ຮ້າຍ, ແລະ ຂົ່ມ​ເຫັງ, ແລະ ຄວາມ​ທະ​ນົງຕົວ, ເຖິງ​ຂະໜາດ​ທີ່ກັບ​ມາ​ຫລາຍ​ກວ່າ​ຄວາມ​ທະ​ນົງ​ຕົວ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ສະມາຊິກ​ຂອງ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຊ້ຳອີກ.

10 ແລະ ປີ​ທີ​ແປດ​ແຫ່ງ​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ຜູ້​ຕັດສິນ​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ດັ່ງ​ນີ້; ແລະ ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະດຸດ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫລວງ​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ຂອງ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ; ແລະ ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ​ເລີ່ມ​ເສື່ອມ​ໂຊມ​ລົງ​ຕາມ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ຂອງ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ດີ​ດັ່ງ​ນີ້.

11 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນຕົ້ນປີ​ທີ​ເກົ້າ, ແອວ​ມາ​ໄດ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ ແລະ ເພິ່ນ​ເຫັນ​ອີກ​ວ່າ​ຕົວຢ່າງ​ຂອງ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ​ເລີ່ມ​ພາ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ເຮັດ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ​ຫາ​ອີກ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ, ນັ້ນ​ເປັນ​ການ​ນຳ​ຄວາມ​ພິນາດ​ມາ​ສູ່​ຜູ້​ຄົນ.

12 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເພິ່ນ​ໄດ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ຫລາຍ​ຢ່າງ​ໃນ​ບັນດາ​ຜູ້ຄົນ, ບາງ​ຄົນ​ເພີ້​ຝັນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ທະ​ນົງ​ຕົວ, ໝິ່ນປະໝາດຄົນອື່ນ, ຫັນ​ຫລັງ​ໃສ່​ຄົນ​ຂັດ​ສົນ ແລະ ຄົນທີ່​ເປືອຍ​ເປົ່າ ແລະ ຄົນ​ຫິວ​ໂຫຍ, ແລະ ຄົນ​ທີ່​ກະຫາຍ, ແລະ ຄົນ​ເຈັບ​ປ່ວຍ ແລະ ເປັນ​ທຸກ.

13 ບັດ​ນີ້ມັນ​ເປັນຕົ້ນ​ເຫດ ແລະ ສ້າງ​ຄວາມ​ເສົ້າສະຫລົດ​ໃຈ​ໃນ​ບັນດາ​ຜູ້ຄົນ, ຂະນະ​ທີ່​ຄົນ​ອື່ນໆ​ກຳລັງ​ຖ່ອມຕົວ, ກຳລັງ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ​ຄົນທີ່​ຕ້ອງການ​ຄວາມ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ, ເປັນຕົ້ນ ໃຫ້​ເຂົ້າຂອງ​ແກ່​ຄົນຍາກຈົນ ແລະ ຄົນ​ຂັດ​ສົນ, ໃຫ້​ອາຫານ​ແກ່ຄົນທີ່​ຫິວ​ໂຫຍ, ແລະ ທົນ​ຕໍ່​ຄວາມທຸກທໍລະມານນາໆ​ປະການ​ເພື່ອ​ເຫັນ​ແກ່​ພຣະ​ຄຣິດຜູ້​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ຕາມ​ວິນ​ຍານ​ແຫ່ງ​ການ​ທຳນາຍ;

14 ໂດຍ​ການ​ຄອຍ​ຫາ​ມື້​ນັ້ນ, ໂດຍ​ການ​ຮັກສາ​ການ​ປົດ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄວ້, ໂດຍ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຊື່ນ​ຊົມ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ເພາະ​ການ​ຟື້ນ​ຄືນ​ຊີວິດ​ຂອງ​ຄົນ​ຕາຍ​ຕາມ​ພຣະ​ປະສົງ ແລະ ອຳນາດ ແລະ ການ​ປົດ​ປ່ອຍ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ​ຈາກ​ສາຍ​ຮັດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຕາຍ.

15 ແລະ ບັດ​ນີ້​ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ແອວ​ມາ, ໂດຍ​ທີ່​ໄດ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ທຸກທໍລະມານ​ຂອງ​ຜູ້​ຕິດຕາມ​ທີ່​ຖ່ອມຕົວ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແລະ ການ​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ຊຶ່ງ​ກອງ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ຄົນ​ເຫລົ່ານັ້ນ​ໂດຍ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ເພິ່ນທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່, ແລະ ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ທຸກ​ຢ່າງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ຈຶ່ງ​ເລີ່ມ​ມີ​ຄວາມ​ເສົ້າສະຫລົດ​ໃຈ​ທີ່​ສຸດ; ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເພິ່ນ​ຜິດ​ຫວັງ​ເລີຍ.

16 ແລະ ເພິ່ນ​ໄດ້​ເລືອກ​ເອົາ​ຄົນ​ທີ່​ສະ​ຫລາດ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນດາ​ຜູ້​ອາວຸ​ໂສ​ຂອງ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ, ແລະ ໃຫ້​ອຳນາດ​ແກ່​ເພິ່ນ​ຕາມ​ສຽງ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນ, ເພື່ອ​ເພິ່ນ​ຈະ​ໄດ້​ມີ​ອຳນາດ​ອອກ​ກົດ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ທີ່​ມີ​ໄວ້, ແລະ ໃຊ້​ບັງຄັບ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນ.

17 ບັດ​ນີ້ຊື່​ຂອງ​ຊາຍຄົນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ ນີ​ໄຟ​ຮາ, ແລະ ເພິ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ແຕ່ງຕັ້ງ​ໃຫ້​ເປັນ​ຫົວໜ້າ​ຜູ້​ຕັດສິນ; ແລະ ເພິ່ນ​ໄດ້​ນັ່ງ​ຢູ່​ເທິງ​ບັນລັງ​ຕັດສິນ​ເພື່ອ​ຕັດສິນ ແລະ ເພື່ອ​ປົກຄອງ​ຜູ້ຄົນ.

18 ບັດ​ນີ້​ແອວ​ມາ​ບໍ່​ໄດ້​ມອບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ​ສູງ​ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ສາດສະ​ໜາ​ຈັກ​ໃຫ້​ແກ່​ເພິ່ນ, ແຕ່​ເພິ່ນ​ຍັງ​ຄົງ​ຮັກສາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ​ສູງ​ໄວ້​ກັບ​ຕົວ​ເອງ; ເພິ່ນ​ພຽງ​ແຕ່​ມອບ​ບັນລັງ​ຕັດສິນ​ໃຫ້​ແກ່​ນີ​ໄຟ​ຮາ ເທົ່າ​ນັ້ນ.

19 ແລະ ເພິ່ນ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ນີ້​ເພື່ອ​ວ່າ​ຕົນ​ເອງ​ຈະ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ​ໃນ​ບັນດາ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ເພິ່ນ ຫລື ໃນ​ບັນດາ​ຜູ້ຄົນຂອງ​ນີ​ໄຟ, ເພື່ອ​ເພິ່ນ​ຈະ​ໄດ້​ສັ່ງສອນ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ​ເພື່ອ​ກະ​ຕຸ້ນ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ສຳນຶກ​ເຖິງ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ໂດຍ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ເພິ່ນ​ຈະ​ໄດ້​ດຶງ​ເອົາ​ຄວາມ​ທະ​ນົງ​ຕົວ ແລະ ກົນອຸບາຍ​ທັງ​ໝົດ ແລະ ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທັງ​ໝົດ ຊຶ່ງມີ​ຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ເພິ່ນລົງ​ມາ, ໂດຍ​ບໍ່​ເຫັນ​ທາງ​ອື່ນ​ແລ້ວ​ທີ່​ເພິ່ນ​ຈະ​ກູ້​ພວກ​ເຂົາ​ກັບ​ຄືນ ນອກ​ຈາກ​ເພິ່ນ​ຈະ​ພະຍາຍາມ​ຢ່າງ​ເຕັມທີ່​ດ້ວຍ​ປະຈັກ​ພະຍານ​ອັນ​ບໍລິສຸດ​ເພື່ອ​ຕຳ​ນິພວກ​ເຂົາ.

20 ແລະ ດັ່ງ​ນີ້ ໃນຕົ້ນປີ​ທີ​ເກົ້າ​ແຫ່ງ​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ຜູ້​ຕັດສິນ​ດູ​ແລຜູ້ຄົນ​ຂອງນີ​ໄຟ, ແອວ​ມາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ມອບ​ບັນລັງ​ຕັດສິນ​ໃຫ້​ນີ​ໄຟ​ຮາ, ແລະ ເພິ່ນ​ຈະ​ປະຕິບັດ​ຕົນ​ສະ​ເພາະ​ແຕ່​ໃນ​ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ​ສູງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ອັນ​ເປັນ​ຖານະ​ອັນ​ສັກສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ໃນການເປັນ​ພະຍານ​ເຖິງພຣະຄຳ​ຕາມ​ພຣະວິນ​ຍານ​ແຫ່ງ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ ແລະ ການ​ທຳນາຍ.