ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ຢາ​ໂຄບ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ

ຂໍ້ຄວາມ​ທີ່​ເພິ່ນ​ສັ່ງສອນ​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ເພິ່ນ. ເພິ່ນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ຊຶ່ງພະຍາຍາມ​ໂຄ່ນ​ລົ້ມຄຳ​ສອນຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ຍອມ​ຈຳນົນ. ຂໍ້ຄວາມ​ສັ້ນໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປະຫວັດສາດ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນຂອງ​ນີ​ໄຟ.

ບົດ​ທີ 1

ຢາ​ໂຄບ ແລະ ໂຢ​ເຊັບພະຍາຍາມ​ຊັກ​ຊວນ​ຄົນ​ທັງ​ປວງ​ໃຫ້​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ ແລະ ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ—ນີ​ໄຟ​ເສຍ​ຊີວິດ—ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ແຜ່​ຂະຫຍາຍ​ອອກ​ໄປ​ໃນ​ບັນດາ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ. ປະມານ 544–421 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

1 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຫ້າ​ສິບ​ຫ້າ​ປີຜ່ານ​ໄປ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເວລາ​ທີ່​ລີ​ໄຮ​ໄດ້​ໜີ​ຈາກ​ເຢຣູ​ຊາເລັມ​ມາ; ສະນັ້ນ, ນີ​ໄຟ​ໃຫ້​ບັນຍັດ​ໄວ້​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາ​ໂຄບກ່ຽວ​ກັບ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ນ້ອຍ ຊຶ່ງ​ໃນ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ນັ້ນມີ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ບັນທຶກ​ໄວ້.

2 ແລະ ນີ​ໄຟ​ໃຫ້​ບັນຍັດ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາ​ໂຄບວ່າ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ຄວນ​ບັນທຶກ​ອີກສອງ​ສາມ​ເລື່ອງ​ໄວ້​ໃນ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ຊຶ່ງຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ວ່າ​ມັນ​ມີ​ຄຸນຄ່າ​ທີ່​ສຸດ; ວ່າ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່​ຄວນ​ແຕະຕ້ອງ​ນອກ​ຈາກ​ພຽງ​ເລັກ​ໜ້ອຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປະຫວັດສາດ​ຂອງ​ຜູ້​ຄົນ​ພວກນີ້ ຊຶ່ງມີ​ຊື່ວ່າ ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ.

3 ເພາະ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ເວົ້າວ່າ ປະຫວັດສາດ​ຂອງ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ຄວນ​ບັນທຶກ​ໄວ້​ໃນ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ອີກ​ຊຸດ​ໜຶ່ງ​ຂອງເພິ່ນ, ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຄວນ​ຮັກສາ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ແລະ ມອບ​ໃຫ້​ແກ່​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຈາກ​ຄົນ​ລຸ້ນ​ໜຶ່ງ​ຫາ​ຄົນ​ອີກ​ລຸ້ນໜຶ່ງ.

4 ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ມີ​ການ​ສັ່ງສອນ​ອັນ​ສັກສິດ ຫລື ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ຫລື ການ​ທຳນາຍ, ວ່າຂ້າພະ​ເຈົ້າຕ້ອງ​ບັນທຶກຫົວ​ຂໍ້​ເລື່ອງ​ໄວ້​ໃນ​ແຜ່ນ​ຈາລຶກ​ເຫລົ່າ​ນີ້, ແລະ ແຕະຕ້ອງ​ມັນ​ໃຫ້​ຫລາຍ​ເທົ່າ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໄດ້, ເພື່ອ​ເຫັນ​ແກ່​ພຣະ​ຄຣິດ ແລະ ເພື່ອ​ເຫັນ​ແກ່ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

5 ເພາະ​ເປັນ​ຍ້ອນ​ສັດທາ ແລະ ຄວາມ​ກັງວົນອັນ​ໃຫຍ່​ຫລວງ, ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້ຈຶ່ງ​ຖືກ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ປະຈັກ​ແທ້ໆແກ່​ພວກ​ເຮົາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ວ່າສິ່ງ​ໃດຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນກັບ​ພວກ​ເຂົາ.

6 ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຫລາຍ​ຢ່າງ​ອີກ, ແລະ ມີ​ວິນ​ຍານ​ແຫ່ງ​ການ​ທຳນາຍ​ຫລາຍ​ຢ່າງ; ສະນັ້ນພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ຮູ້ຈັກ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ ແລະ ອານາຈັກຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ.

7 ສະນັ້ນ, ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງອອກ​ແຮງ​ງານ​ຢ່າງ​ພາກ​ພຽນ​ໃນ​ບັນດາ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ເພື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຊັກ​ຊວນ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ມາ​ຫາ​ພຣະ​ຄຣິດ, ແລະ ມີ​ສ່ວນ​ຮັບ​ພຣະ​ກະລຸນາ​ທິຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ທີ່​ພັກຂອງ​ພຣະ​ອົງ ຍົກເວັ້ນ​ແຕ່ພຣະ​ອົງປະຕິຍານ​ໃນ​ພຣະ​ພິ​ໂລດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ວ່າ​ບໍ່​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຂົ້າ​ໄປ ດັ່ງ​ເຊັ່ນ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຄຸ່ນ​ເຄືອງ​ໃນ​ວັນ​ແຫ່ງ​ການ​ທົດ​ລອງຂອງ​ລູກ​ຫລານ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຂະນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າຢູ່​ໃນ​ຖິ່ນ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ​ກັນດານ.

8 ສະນັ້ນ, ພວກ​ເຮົາ​ປາ​ຖະໜາ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຊັກ​ຊວນ​ຄົນ​ທັງ​ປວງ​ບໍ່​ໃຫ້​ທໍລະ​ຍົດ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າທີ່​ຈະ​ກໍ່ກວນ​ພຣະ​ອົງ​ໃຫ້​ພິ​ໂລດ, ແຕ່​ເພື່ອ​ຄົນ​ທັງ​ປວງ​ຈະ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ ແລະ ເຫັນ​ແກ່​ການ​ສິ້ນ​ພຣະ​ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ທົນ​ຮັບ​ເອົາ​ໄມ້​ກາງ​ແຂນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ຍອມຮັບ​ເອົາ​ຄວາມ​ອັບອາຍ​ຂາຍໜ້າ​ຂອງ​ໂລກ; ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາ​ໂຄບ​ຈຶ່ງ​ຖື​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າທີ່ຈະ​ເຮັດ​ຕາມ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ນີ​ໄຟອ້າຍ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ.

9 ບັດ​ນີ້ນີ​ໄຟ​ໄດ້​ເຖົ້າ​ແກ່​ລົງ, ແລະ ເພິ່ນ​ເຫັນ​ວ່າ​ເພິ່ນ​ຈະ​ຕາຍ​ໄປ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້; ສະນັ້ນ, ເພິ່ນ​ຈຶ່ງ​ເຈີມຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ໃຫ້​ເປັນ​ກະສັດ​ຄົນ​ຕໍ່​ໄປ ແລະ ປົກຄອງ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ເພິ່ນຕາມ​ການ​ສືບ​ຄອງ​ລາຊາ​ບັນລັງ​ຂອງ​ກະສັດ.

10 ຜູ້ຄົນ​ມີ​ຄວາມ​ຮັກ​ແພງ​ຕໍ່​ນີ​ໄຟ​ຢ່າງ​ເຫລືອ​ລົ້ນ, ເພາະ​ເພິ່ນ​ເປັນ​ຜູ້​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາ, ໂດຍ​ທີ່​ປັດ​ປ່າຍ​ດາບ​ຂອງລາ​ບານ​ເພື່ອປ້ອງ​ກັນ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ໂດຍ​ການ​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ຕະຫລອດ​ວັນ​ເວລາ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ຜາ​ສຸກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ—

11 ສະນັ້ນ, ຜູ້ຄົນ​ຈຶ່ງ​ປາ​ຖະໜາ​ຈະ​ເກັບ​ກຳ​ຊື່​ຂອງ​ເພິ່ນ​ໄວ້​ໃນ​ຄວາມ​ຊົງ​ຈຳ. ແລະ ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ຈະ​ຂຶ້ນປົກຄອງ​ແທນ​ເພິ່ນ, ຜູ້ຄົນ​ກໍຈະ​ເອີ້ນ​ວ່າ​ນີ​ໄຟ​ທີ​ສອງ, ນີ​ໄຟ​ທີ​ສາມ, ແລະ ຕໍ່ໆ​ກັນ​ໄປ​ຕາມ​ການ​ສືບ​ຄອງ​ລາຊາ​ບັນລັງ​ຂອງ​ກະສັດ; ແລະ ຜູ້ຄົນ​ເອີ້ນ​ກະສັດ​ວ່າ​ແນວ​ນີ້ ເຖິງ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຊື່​ອັນ​ອື່ນ​ກໍ​ຕາມ.

12 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ນີ​ໄຟ​ໄດ້​ສິ້ນ​ຊີວິດ.

13 ບັດ​ນີ້ຜູ້ຄົນຊຶ່ງບໍ່​ແມ່ນ​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ກໍ​ເປັນ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ; ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ຖືກ​ເອີ້ນ​ວ່າ ຊາວ​ນີ​ໄຟ, ຊາວ​ຢາ​ໂຄບ, ຊາວ​ໂຢ​ເຊັບ, ຊາວ​ໂຊ​ລຳ, ຊາວ​ເລມັນ, ຊາວ​ເລ​ມູ​ເອນ, ແລະ ຊາວ​ອິດ​ຊະ​ມາ​ເອນ.

14 ແຕ່​ວ່າຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາ​ໂຄບຈະ​ບໍ່​ແບ່ງ​ແຍກ​ພວກ​ເຂົາ​ຕາມ​ຊື່​ເຫລົ່າ​ນີ້, ແຕ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ເອີ້ນ​ພວກ​ທີ່​ພະຍາຍາມ​ປອງ​ຮ້າຍ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງນີ​ໄຟ​ວ່າ ຊາວ​ເລ​ມັນ, ສ່ວນ​ຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ເພື່ອນ​ມິດ​ກັບ​ນີ​ໄຟ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ເອີ້ນ​ວ່າ ຊາວ​ນີ​ໄຟ, ຫລື ຜູ້ຄົນຂອງ​ນີ​ໄຟ​ຕາມ​ການ​ສືບ​ຄອງ​ລາຊາ​ບັນລັງ​ຂອງ​ກະສັດ.

15 ແລະ ບັດ​ນີ້​ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຜູ້ຄົນ​ຂອງນີ​ໄຟ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ກະສັດ​ອົງ​ທີ​ສອງ​ເລີ່ມ​ມີ​ໃຈ​ແຂງ​ກະດ້າງ, ແລະ ຍອມ​ຕົນ​ເຮັດ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ບາງ​ຢ່າງ​ເໝືອນ​ກັນ​ກັບ​ດາ​ວິດ​ໃນ​ສະ​ໄໝ​ກ່ອນ​ທີ່​ຢາກ​ມີ​ມະ​ເຫ​ສີ ແລະ ນາງ​ສະໜົມ​ຫລາຍ​ຄົນ, ແລະ ໂຊ​ໂລ​ໂມນ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນກໍ​ເໝືອນ​ກັນ.

16 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຂົາ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ຄຳ ແລະ ເງິນ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫລວງ​ຫລາຍ, ແລະ ເລີ່​ມຕົ້ນເພີ້​ຝັນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ທະ​ນົງ​ຕົວ.

17 ສະນັ້ນຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາ​ໂຄບຈຶ່ງ​ໃຫ້​ຂໍ້ຄວາມ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າສອນ​ເຂົາໃນ​ພຣະ​ວິຫານ, ໂດຍ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈາກ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ.

18 ເພາະວ່າຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາ​ໂຄບ ແລະ ໂຢ​ເຊັບ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແຕ່ງຕັ້ງ​ໂດຍ​ມື​ຂອງ​ນີ​ໄຟ​ໃຫ້​ເປັນ​ປະ​ໂລຫິດ ແລະ ຜູ້​ສອນ​ຜູ້ຄົນພວກນີ້.

19 ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ກະທຳ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ຫລ້ອນ​ແກ່​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຮັບ​ເອົາ​ບາບ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນ​ໄວ້​ເທິງ​ຫົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເອງ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສອນ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ພາກ​ພຽນ​ຢ່າງ​ເຕັມທີ່; ດັ່ງນັ້ນ ໂດຍ​ການ​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ດ້ວຍ​ກຳລັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເລືອດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ມາ​ເປື້ອນ​ອາພອນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ; ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງນັ້ນ ເລືອດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເປິະ​ເປື້ອນ​ອາ​ພອນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ແລະ ຈະ​ເຫັນ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ປາ​ດສະ​ຈາກ​ມົນ​ທິນ​ໃນ​ວັນ​ສຸດ​ທ້າຍ.