ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ມໍ​ມອນ

ບົດ​ທີ 5

ມໍ​ມອນ​ນຳ​ພາ​ກອງ​ທັບ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ອີກ​ໃນ​ສະໜາມ​ຮົບ​ອັນ​ນອງ​ເລືອດ ແລະ ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ການ​ຂ້າ​ຟັນ​ລັນ​ແທງ—ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ມໍມອນ​ຈະ​ອອກ​ມາ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຊາວ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ທຸກ​ຄົນ​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄື​ພຣະ​ຄຣິດ—ຊາວ​ເລ​ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ຄົນ​ຜິວ​ດຳ, ສົກກະປົກ, ແລະ ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ—ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຈາກ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ. ປະມານ ຄ.ສ. 375–384.

1 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄື ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ​ໃນ​ບັນດາ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ, ແລະ ໄດ້​ຖອນ​ຄຳ​ສາບານ​ຄືນ ຊຶ່ງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ໄວ້​ວ່າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ​ພວກ​ເຂົາ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ມອບ​ອຳນາດ​ບັນຊາ​ກອງ​ທັບ​ທະຫານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄືນ, ເພາະ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ເບິ່ງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄື​ກັບ​ວ່າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ສາມາດ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພວກ​ເຂົາ​ຈາກ​ຄວາມ​ທຸກ​ທໍລະມານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້.

2 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ເລີຍ​ເພາະວ່າ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້ຈັກ​ເຖິງ​ການ​ຕັດສິນ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ຊຶ່ງຈະ​ມາ​ຫາ​ພວກ​ເຂົາ; ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້​ກັບ​ໃຈ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແຕ່​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ດີ້ນ​ລົນ​ເພື່ອ​ຊີວິດ​ຂອງ​ຕົນ​ຕາມ​ລຳພັງ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ເອີ້ນ​ຫາ​ພຣະ​ອົງ​ຜູ້​ໄດ້​ສ້າງ​ພວກ​ເຂົາ​ມາ.

3 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄື ຊາວ​ເລ​ມັນ​ໄດ້​ຍົກ​ທັບ​ມາຕີ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ກຳລັງ​ໜີ​ໄປ​ຫາ​ເມືອງ​ຢໍແດນ; ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ເຂົາໄດ້​ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່​ກັບ​ຄືນ​ໄປ ຈົນ​ວ່າພວກ​ເຂົາຍຶດ​ເອົາ​ເມືອງ​ບໍ່​ໄດ້​ໃນ​ເວລາ​ນັ້ນ.

4 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄື ຊາວ​ເລ​ມັນ​ໄດ້​ຍົກ​ທັບ​ມາຕີ​ອີກ, ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັກສາ​ເມືອງ​ໄວ້​ໄດ້. ແລະ ມີ​ເມືອງ​ອື່ນໆ​ອີກ​ທີ່​ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ຮັກສາ​ໄວ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ໝັ້ນ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ແຜ່ນດິນ ຊຶ່ງຢູ່​ທາງ​ໜ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາໄດ້, ເພື່ອ​ເຂົ້າມາ​ທຳລາຍ​ຜູ້​ທີ່ຢູ່​ອ​າ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

5 ແຕ່​ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ບ້ານ​ເມືອງ​ບ່ອນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຜ່ານ​ໄປ, ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ຜູ້​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນ​ເຂົ້າກັນ, ກໍ​ຖືກ​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ທຳລາຍ​ໝົດ, ທັງ​ຕົວ​ເມືອງ ແລະ ໝູ່​ບ້ານ, ແລະ ເມືອງ​ໃຫຍ່​ກໍ​ຖືກ​ເຜົາ​ດ້ວຍ​ໄຟ; ແລະ ເວລາ​ສາມ​ຮ້ອຍ​ເຈັດ​ສິບ​ເກົ້າປີ​ໄດ້​ຜ່ານ​ໄປ​ດັ່ງ​ນີ້.

6 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄື ໃນ​ປີ​ທີ​ສາມ​ຮ້ອຍ​ແປດ​ສິບ ຊາວ​ເລ​ມັນ​ໄດ້​ຍົກ​ທັບ​ມາ​ສູ້​ຮົບ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາອີກ, ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຢືນ​ຕໍ່ສູ້​ພວກ​ເຂົາ​ຢ່າງ​ອາດ​ຫານ, ແຕ່​ບໍ່​ມີ​ປະ​ໂຫຍດ ເພາະວ່າ​ພວກ​ເຂົາມີ​ຈຳນວນ​ຫລວງຫລາຍ​ຈົນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາໄດ້​ຢຽບ​ຍ່ຳ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງຊາວ​ນີ​ໄຟ​ໄວ້​ໃຕ້​ຕີນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

7 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄື ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ປົບ​ໜີ​ໄປ​ອີກ, ແລະ ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ປົບ​ໜີ​ໄວ​ກວ່າ​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ກໍ​ໜີ​ລອດ, ແລະ ຜູ້​ທີ່​ໜີ​ບໍ່​ທັນ​ກໍ​ຖືກ​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ກວາດ​ລ້າງ ແລະ ຖືກ​ທຳລາຍ​ໄປ.

8 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າມໍ​ມອນບໍ່​ປາ​ຖະໜາ​ທີ່​ຈະ​ທໍລະມານ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ມະນຸດ​ໂດຍ​ນຳ​ເອົາ​ພາບ​ຂອງ​ເລືອດ ແລະ ການ​ຂ້າ​ຟັນ​ອັນ​ເປັນຕາ​ຢ້ານເຊັ່ນ​ນີ້​ທີ່ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າມາ​ໂຍນ​ໃສ່​ຕໍ່ໜ້າ​ມະ​ນຸດ; ແຕ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້​ວ່າ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຈະ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້ຈັກ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ, ແລະ ວ່າ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ລີ້​ຊ່ອນ​ຢູ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃນ​ທ່າມກາງ​ປວງ​ຊົນ—

9 ແລະ ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້ຈັກ​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່​ຂອງ​ຜູ້ຄົນ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ນຳ​ອີກ, ແລະ ມາ​ຫາ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ນຳອີກ, ຜູ້​ຊຶ່ງພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າກ່າວ​ວ່າ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ຜູ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້ຄົນ​ພວກ​ນີ້​ແຕກກະຈັດ​ກະຈາຍໄປ, ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ນັບ​ວ່າ​ຜູ້ຄົນ​ພວກ​ນີ້​ບໍ່​ມີ​ຄຸນຄ່າ​ອັນ​ໃດ​ໝົດ—ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ໄດ້​ຂຽນ​ໄວ້​ໂດຍ​ຫຍໍ້ ແລະ ບໍ່ກ້າ​ໃຫ້​ເລື່ອງ​ລາວ​ອັນ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ມາ, ເພາະ​ພຣະ​ບັນຍັດຊຶ່ງຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ມາ, ແລະ ເພື່ອ​ວ່າ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ເສົ້າສະ​ຫລົດ​ໃຈ​ເກີນ​ໄປ​ເພາະຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງຜູ້ຄົນ​ພວກ​ນີ້.

10 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເລື່ອງ​ນີ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າກັບ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ກັບ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ຕໍ່​ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ນຳ​ອີກ, ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໃຈ ແລະ ຮູ້ຈັກ​ວ່າ​ພອນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ນັ້ນ​ມາ​ຈາກ​ໃສ.

11 ເພາະຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້​ວ່າ​ຄົນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນຈະ​ເສົ້າສະຫລົດ​ໃຈ​ເພາະ​ຄວາມ​ສູນ​ເສຍຂອງ​ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເສົ້າສະຫລົດ​ໃຈ​ຍ້ອນ​ວ່າ ຄວາມ​ພິນາດ​ຂອງ​ຜູ້​ຄົນ​ພວກ​ນີ້; ພວ​ກ​ເຂົາ​ຈະ​ເສົ້າສະຫລົດ​ໃຈ​ທີ່​ຜູ້ຄົນພວກ​ນີ້​ບໍ່​ກັບ​ໃຈ ເພື່ອ​ອ້ອມ​ແຂນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຈະ​ໄດ້​ກອດ​ຮັດ​ພວກ​ເຂົາ​ໄວ້.

12 ບັດ​ນີ້​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ມີ​ຂຽນ​ໄວ້​ເຖິງ​ຜູ້​ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່​ຂອງ​ເຊື້ອສາຍ​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ; ແລະ ມັນ​ຖືກຂຽນ​ໄວ້​ຕາມ​ວິທີ​ນີ້​ເພາະພຣະ​ເຈົ້າຮູ້​ວ່າ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຈະ​ບໍ່​ນຳ​ມັນອອກ​ມາ​ໃຫ້​ພວ​ກ​ເຂົາ; ແລະ ມັນ​ຈະ​ຖືກ​ເຊື່ອງ​ໄວ້​ກັບ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ມັນ​ຈະ​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ໃນ​ວັນ​ເວລາ​ອັນ​ເໝາະ​ສົມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

13 ແລະ ນີ້​ຄື​ພຣະບັນຍັດຊຶ່ງຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ມາ; ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ມັນ​ຈະ​ອອກ​ມາ​ຕາມ​ພຣະບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ເມື່ອພຣະ​ອົງ​ເຫັນ​ວ່າ​ສົມຄວນ​ໃນ​ຄວາມ​ສະຫລຽວ​ສະຫລາດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

14 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ມັນ​ຈະ​ອອກ​ໄປ​ຫາ​ຊາວ​ຢິວຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ; ແລະ ເພາະ​ເຈດ​ຕະ​ນາ​ນີ້ມັນ​ຈະ​ອອກ​ໄປ—​ເພື່ອ​ມັນຈະ​ໄດ້​ຊັກ​ຊວນ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ເຊື່ອ​ວ່າພຣະ​ເຢຊູຄື​ພຣະ​ຄຣິດ, ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຜູ້​ຊົງ​ພຣະ​ຊົນ​ຢູ່; ເພື່ອ​ພຣະ​ບິດາ​ຈະ​ໄດ້​ນຳ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ນິ​ລັ​ນ​ດອນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ມາ​ໂດຍ​ທາງ​ພຣະ​ບຸດ​ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ໃນ​ການ​ນຳ​ເອົາ​ຊາວ​ຢິວ ຫລື ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ທັງ​ໝົດ​ກັບ​ຄືນ​ຫາ​ແຜ່ນດິນ​ມູນ​ມໍລະດົກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ຊຶ່ງພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າອົງ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ປະ​ທານ​ໃຫ້, ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພັນທະ​ສັນຍາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ສຳ​ເລັດ;

15 ແລະ ເພື່ອ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ຜູ້​ຄົນ​ພວກນີ້​ຈະ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ປ່ຽມ, ຊຶ່ງ​ຈະ​ອອກ​ໄປ​ຫາ​ພວກ​ເຂົາ​ຈາກ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ; ເພາະ​ຜູ້ຄົນພວກນີ້​ຈະ​ແຕກ​ກະຈັດກະຈາ​ຍ​ໄປ, ແລະ ຈະ​ກັບ​ເປັນ​ຄົນ​ຜິວ​ດຳ, ສົກກະປົກ, ແລະ ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ, ເກີນ​ກວ່າ​ຜູ້​ທີ່​ເຄີຍ​ເປັນ​ມາ​ແລ້ວ​ໃນ​ບັນດາ​ຊາວ​ເລ​ມັນ, ແລະ ນີ້​ເປັນ​ຍ້ອນ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຖື ແລະ ການ​ນັບຖື​ຮູບ​ບູຊາຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

16 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເລີກລົ້ມຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ກັບ​ບັນພະບຸ​ລຸດຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ແລ້ວ; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ປາ​ດສະ​ຈາກ​ພຣະ​ຄຣິດ ແລະ ພຣະ​ເຈົ້າຢູ່​ໃນ​ໂລກນີ້; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່​ໄປ​ມາ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ຂີ້​ແກບ​ທີ່ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ລົມ.

17 ຄັ້ງໜຶ່ງພວກ​ເຂົາ​ເຄີຍ​ເປັນ​ຄົນ​ທີ່ໜ້າຊົມ, ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ມີພຣະ​ຄຣິດ​ເປັນ​ຜູ້​ລ້ຽງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ພຣະ​ເຈົ້າພຣະ​ບິດາ​ເອງ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ພາ​ພວກ​ເຂົາ.

18 ແຕ່​ບັດ​ນີ້, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ເຂົາ​ຖືກ​ຊາ​ຕານ​ພາ​ໄປ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ຂີ້​ແກບ​ພັດ​ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ລົມ, ຫລື​ວ່າ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ເຮືອ​ທີ່​ຖືກ​ຄື້ນທະ​ເລ​ຟາດ​ໄປມາ​ໂດຍ​ປາ​ດສະ​ຈາກ​ໃບ​ເຮືອ ຫລື ສະໝໍ, ຫລື ປາ​ດສະ​ຈາກ​ສິ່ງ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ມັນ​ໄປ; ແລະ ຄື​ກັນ​ກັບ​ເຮືອ​ເປັນ​ຢູ່​ສັນ​ໃດ, ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ເປັນ​ຢູ່​ສັນນັ້ນ.

19 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເກັບ​ພອນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄວ້, ຊຶ່ງ​ພວກ​ເຂົາ​ຄວນ​ຈະໄດ້​ຮັບ​ໃນ​ແຜ່ນດິນ ເ​ພື່ອຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດຜູ້ຈະ​ມາ​ເປັນ​ເຈົ້າຂອງ​ແຜ່ນດິນ.

20 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຫດການ​ຈະ​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ຂັບ​ໄລ່ ແລະ ແຕກ​ກະຈັດກະຈາຍໄປ; ແລະ ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຖືກ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ຂັບ​ໄລ່ ແລະ ແຕກ​ກະຈັດກະຈາຍໄປ​ແລ້ວ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເວລາ​ນັ້ນ ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະນຶກ​ເຖິງ​ພັນທະ​ສັນຍາ ຊຶ່ງພຣະ​ອົງ​ໄດ້ເຮັດ​ໄວ້​ກັບ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ, ແລະ ກັບ​ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ທັງ​ໝົດ.

21 ແລະ ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ນຶກ​ເຖິງ​ຄຳ​ອະທິຖານ​ຂອງ​ຄົນ​ທີ່​ຊອບ​ທຳ​ນຳ​ອີກ; ຊຶ່ງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ວິງ​ວອນ​ທູນ​ຂໍ​ພຣະ​ອົງ​ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ.

22 ແລະ ເວລາ​ນັ້ນ, ໂອ້ ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ, ທ່ານ​ຈະ​ຢືນ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ, ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ບໍ່​ກັບ​ໃຈ ແລະ ຫັນ​ຈາກ​ທາງຊົ່ວ​ຂອງ​ທ່ານ?

23 ທ່ານ​ຮູ້​ບໍ່​ວ່າ ທ່ານ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະຫັດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ? ທ່ານ​ຮູ້​ບໍ່​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ມີ​ອຳນາດ​ທັງ​ໝົດ, ແລະ ໂດຍ​ຄຳ​ບັນຊາ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ຈະ​ກໍ້ເຂົ້າກັນ​ດັ່ງມ້ວນ​ກະດາດ?

24 ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານ​ຈົ່ງ​ກັບ​ໃຈ​ເຖີດ, ແລະ ຈົ່ງ​ຖ່ອມຕົວ​ລົງ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງນັ້ນ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ໃນ​ຄວາມ​ຍຸດ​ຕິ​ທຳ​ເພື່ອ​ຕັດສິນ​ລົງ​ໂທດ​ທ່ານ—ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງນັ້ນ ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່​ຂອງ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ທ່ານ​ດັ່ງ​ໂຕ​ສິງ, ແລະ ຈະ​ຈີກ​ທ່ານ​ອອກ​ເປັນ​ຕ່ອນໆ, ແລະ ຈະ​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຈະ​ປົດ​ປ່ອຍ​ໄດ້.