Kabanalan ang Ginintuang Pamantayan

Puspusin ang inyong isipan ng kabanalan, at mapupuspos ng pagtitiwala ang inyong buhay. (Tingnan sa D at T 121:45.)

Larawang kuha ni John Luke