Upoo parau Taata papa‘i Faaroo Faauta uira mai

Me 2014

 
download

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa

Manava i te amuiraa nei
Thomas S. Monson 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa

Te hoo, e te mau haamaitairaa, no te ti‘araa pĭpĭ
Jeffrey R. Holland 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa

Te hopoi‘a oaoa no te tiʻaraa pĭpĭ
Ronald A. Rasband 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa

Te Mesia te Taraehara
Carlos H. Amado 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa

Paruru ia tatou i te hoho‘a faufau—te hoê utuafare haamauhia i ni‘a i te Mesia
Linda S. Reeves 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa

Te mau puahiohio pae varua
Neil L. Andersen 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa

E tuhaa aiʻa faito ore no te tia‘iraa
Henry B. Eyring 

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

Patururaa i te mau ti‘a faatere o te Ekalesia
Dieter F. Uchtdorf 

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

Parau faaite a te tuhaa faatere hi‘opo‘a faufaa a te ekalesia, matahiti 2013
Kevin R. Jergensen 

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

Parau faataaraa, matahiti 2013
Brook P. Hales 

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

Ia itehia to outou faaroo
Russell M. Nelson 

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

« Ua horoa’tu na hoi au i te [hi‘oraa] na outou »
Richard G. Scott 

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

« Ua hinaaro outou ia’u ra, e haapa‘o i ta’u parau »
Robert D. Hales 

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

Eiaha na tatou e haere i te eʻa hape
Claudio D. Zivic 

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

Eaha ta oe e mana‘o nei ?
W. Craig Zwick 

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

Te mau aʻa e te mau amaa
Quentin L. Cook 

Tuhaa pureraa no te Autahu‘araa

Te mau taviri e te mana o te autahu‘araa
Dallin H. Oaks 

Tuhaa pureraa no te Autahu‘araa

Eaha to outou huru ?
Donald L. Hallstrom 

Tuhaa pureraa no te Autahu‘araa

Te uʻi maʻiti
Randall L. Ridd 

Tuhaa pureraa no te Autahu‘araa

Te taoto ra anei outou i roto i te Faaho‘i-faahou-raa mai ?
Dieter F. Uchtdorf 

Tuhaa pureraa no te Autahu‘araa

Te taata no te autahu‘araa
Henry B. Eyring 

Tuhaa pureraa no te Autahu‘araa

E faaetaeta, e ia itoito roa
Thomas S. Monson 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i sabati

Ia mauruuru i roto i te mau huru atoa o te oraraa
Dieter F. Uchtdorf 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i sabati

Hi‘opo‘araa i te nuuraa o te ohipa
M. Russell Ballard 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i sabati

« Eiaha e mataʻu tei pihaʻi iho atoa iho vau ia oe »
Jean A. Stevens 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i sabati

Ta outou na minuti e maha
Gary E. Stevenson 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i sabati

Faaoromai i te mau ati ma te paruparu ore
David A. Bednar 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i sabati

Te here—te mana‘o tumu o te evanelia
Thomas S. Monson 

Tuhaa pureraa no te sabati avatea

Te ite
Boyd K. Packer 

Tuhaa pureraa no te sabati avatea

Ia ora ma te mau maite i te faaroo
William R. Walker 

Tuhaa pureraa no te sabati avatea

Haapa‘o na roto i to tatou faaroo rahi
L. Tom Perry 

Tuhaa pureraa no te sabati avatea

Te peropheta Iosepha Semita
Lawrence E. Corbridge 

Tuhaa pureraa no te sabati avatea

Te vahi hoʻi i vaiihohia’i ta outou taoʻa ra
Michael John U. Teh 

Tuhaa pureraa no te sabati avatea

Te ere ra outou i te ite
Marcos A. Aidukaitis 

Tuhaa pureraa no te sabati avatea

Te Ti‘a-faahou-raa o Iesu Mesia
D. Todd Christofferson 

Tuhaa pureraa no te sabati avatea

Tae atu i te taime e farerei faahou ai tatou
Thomas S. Monson 

Putuputuraa rahi a te mau vahine

Na te haapa‘oraa i te mau faaueraa e paruru ia tatou, e faaineine ia tatou e e haapuai ia tatou
Rosemary M. Wixom 

Putuputuraa rahi a te mau vahine

Autuahineraa: E hinaaro mau tatou i te tahi e te tahi
Bonnie L. Oscarson 

Putuputuraa rahi a te mau vahine

Titauhia : Te rima e te aau no te haapeepee i te ohipa
Linda K. Burton 

Putuputuraa rahi a te mau vahine

Mau tamahine i roto i te fafauraa
Henry B. Eyring 
Te mau hui mana faatere rahi no Te Ekalesia a Iesu Mesia i te Feia Mo‘a i te Mau Mahana Hopea Nei  
Faahororaa no te mau aamu o te amuiraa 

Ua paraparau mai ratou ia tatou

Faariro i te amuiraa ei tuhaa no to tatou oraraa
 

Te mau parau apî o te Ekalesia

Te parau apî no ni‘a i te mau hiero, te feia faatere api tei paturuhia i te amuiraa rahi ra
 

Te mau parau apî o te Ekalesia

Ua titau-manihini-hia te mau taata peni hoho‘a i te tata‘uraa.
 

Te mau parau apî o te Ekalesia

E noaa te haapiipiiraa a te feia faatere pŭpŭ i ni‘a i te LDS.org
 

Te mau parau apî o te Ekalesia

E faatupu mai te hoho‘a teata api i te rave‘a ia Farerei i te mau Momoni
 

Te mau parau apî o te Ekalesia

E ti‘a i te Haapiiraa i roto i te Ekalesia ia pee i te Hi‘oraa o te Mesia
 

Te mau parau apî o te Ekalesia

Ua raea‘ehia te ao taatoa nei e te Mormon Channel
 

Te mau parau apî o te Ekalesia

Te mau haapiiraa no to tatou anotau
 

Te mau parau apî o te Ekalesia

Te faahaere nei te rave‘a aravihi e te mau rave‘a haaparareraa sotiare i te amuiraa rahi na te ao taatoa nei.
 

Te mau parau apî o te Ekalesia

Te faati‘a nei te mau tahua itenati i te parau no te taviniraa, te faaroo.
 

Te mau parau apî o te Ekalesia

Ua matara faahou te pû fariiraa ratere no te hiero no te oire no Mexico
 

Te mau parau apî o te Ekalesia

E tauturu te mau pû haapiipiiraa misionare i te haavitiviti atu a i te ohipa no te faaoraraa
 

Te mau parau apî o te Ekalesia

Te faaohipa nei te Ekalesia i te mau haapiiraa totauru i te patu-faahou-raa i te fenua Philippino
 

Te mau parau apî o te Ekalesia

Te tauturu nei te mau opuaraa pape mâ i te mau milioni taata i Afirika
 

Te mau parau apî o te Ekalesia

Elder Lynn G. Robbins
 

Te mau parau apî o te Ekalesia

Elder Jorg Klebingat
 

Te mau parau apî o te Ekalesia

Elder Chi Hong (Sam) Wong
 

Te mau parau apî o te Ekalesia

Elder Larry S. Kacher
 

Te mau parau apî o te Ekalesia

Elder Hugo E. Martinez
 

Te mau parau apî o te Ekalesia

Tad R. Callister
 

Te mau parau apî o te Ekalesia

John S. Tanner
 

Te mau parau apî o te Ekalesia

Devin G. Durrant