Külastusõpetuse sõnum

Teelt eksinute ümbritsemine armastusega

Prindi Jaga

  Uurige seda sõnumit palvemeelselt ja mõelge läbi, mida sellest teistega jagada. Kuidas valmistab Abiühingu eesmärgi mõistmine Jumala tütreid igavese elu õnnistusteks?

  mother and daughters walking together

  „Tõsiasi on, et täiuslikke peresid pole olemas,” on öelnud president Dieter F. Uchtdorf, teine nõuandja Esimeses Presidentkonnas. „Mistahes probleemidega teie pere silmitsi seisab, mida tahes te peate tegema, et neid lahendada, on lahenduse alguseks ja lõpuks ligimesearmastus, Kristuse puhas armastus.”1

  Nende kohta, kes ei osale täielikult evangeeliumis, on öelnud Linda K. Burton, endine Abiühingu üldjuhataja: „Taevane Isa armastab kõiki oma lapsi. ‥ Vaatamata sellele, kus nad on – õigel rajal või mitte –, soovib Tema, et nad koju naaseksid.”2

  „Kuitahes isemeelsed [teie lapsed] ka pole, ‥ kui te nendega räägite, ärge tehke seda vihas, ärge tehke seda kalgilt hukkamõistu vaimus,” on õpetanud president Joseph F. Smith (1838–1918). „Rääkige nendega lahkelt.”3

  Vanem Brent H. Nielson Seitsmekümnest kordas Päästja juhatust neile, kellel on 10 hõbemünti ja ühe neist kaotavad: „Kadunud münt [tuleb] üles otsida. Kui aga see, kes on kadunud, on teie enda poeg või tütar, teie vend või õde, ‥ siis ‥ peale kõike, mida saame teha, tuleb teda kogu südamest armastada. ‥

  Palvetan, et saaksime ilmutust, teadmaks, kuidas aidata meie elus kõige paremini neid, kes on kadunud, ja kui vaja, oleks meil Taevase Isa ja Tema Poja Jeesuse Kristuse kannatlikkust ja armastust, et kadunut armastada, jälgida ja oodata.”4

  President Henry B. Eyring, esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas, on öelnud: „Ma olen palvetanud usus, et keegi, keda ma armastan, otsiks ja tunneks lepituse väge. Ma olen palvetanud usus, et inglitesarnased inimesed tuleksid neile appi – ja nad tulid.

  Jumal on leidnud viisi, kuidas kõik oma lapsed päästa.”5

  Täiendavad pühakirjakohad ja info

  Matteuse18:12; Alma 31:35; 3. Nefi 13:32; Õpetus ja Lepingud 121:41–42

  reliefsociety.lds.org

  Relief Society seal

  Usk pere trööst

  Näita viited

  Viited

  1. 1.

   Dieter F. Uchtdorf. Päästjate kiituseks. – 2016. a kevadine üldkonverents.

  2. 2.

   Linda K. Burton, Sarah Jane Weaveri teoses „Sister Burton, Sister Wixom Visit Church’s Pacific Area”. – Church News, 2. apr, 2013, lds.org/church/news.

  3. 3.

   Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith, 1998, lk 254.

  4. 4.

   Brent H. Nielson. Oodates kadunud poega. – 2015. a kevadine üldkonverents.

  5. 5.

   Henry B. Eyring. Minu lastelastele. − 2013. a sügisene üldkonverents.