Mataupu 21

Folafolaina o le Talalelei i le Lalolagi

Aoaoga a Peresitene o le Ekalesia: Iosefa Filitia Samita


“Ua tatou tofo i fua o le talalelei ma iloa ai e lelei, ma ua tatou mananao ina ia maua e tagata uma nei foi faamanuiaga ma le agaga e tasi ua liligi tele ifo i o tatou luga.”

Mai le Soifuaga o Iosefa Filitia Samita

O Iosefa Filitia Samita ma lona faletua, o Louie, e lei ofo i la’ua ina ua la maua le tusi, na sainia e Peresitene Lorenzo Snow, e valaauina ai Iosefa e alu e faamisiona talai. I na aso tau amata o le Ekalesia, o alii e fai taitoalua e masani ona galulue ese mai o latou aiga. Ma ina ua taunuu mai le tusi ia Mati 17, 1899, e tusa o le masina a o lumanai e atoa i ai le tausaga talu ona faaipoipo, na talia e Iosefa ma Louie le avanoa i le faatuatua ma le lototele, sa fefiloi ma le faanoanoa i le mafaufau ona o le a valavala mo le lua tausaga.

Sa faamisiona Elder Samita i Egelani, e tusa ma le 4,700 maila (e tusa e 7,600 kilomita) mai lona aiga. Sa fetusiai pea lava pea i laua—tusi e tumu i le faamatalaina o le alofa ma le molimau. I se tasi o uluai tusi a Elder Samita ia Louie, na ia tusia: “Ou te iloa o le galuega ua valaauina i ai au e fai o le galuega a le Atua semanu ou te le nofo iinei mo se isi minute, leai, semanu ou te le tuua lava le aiga. Ae ou te iloa o lo tatou fiafia e faalagolago i lo’u faamaoni a o ou i ai iinei. E ao ona ou naunau e fai lenei galuega mo le alofa i tagata ina ua puapuagatia lo tatou Faaola e pei ona Ia faia mo i tatou. … Ua ou i aao o lo tatou Tama Faalelagi ma o le a ia tausia ma puipui ia te au pe a ou faia lona finagalo. Ma o le a faatasi o ia ma oe a o ou toesea ma tausia oe ma puipuia oe i mea uma.”1

O Elder Samita ma ana soa i le misiona sa galulue malosi o auauna a le Alii. I se tasi o ana tusi ia Louie, sa ia lipoti atu ai o masina taitasi, o ia ma isi faifeautalai sa latou tufatufaina atu le tusa ma le 10,000 tamaitusi o le talaiga, ma asiasia le tusa ma le 4,000 aiga. Ae ui i lea, sa ia mulimuli i lenei lipoti ma se lagona faamamalu: “Ou te le talitonu e tasi, pe sili ae i le tasi, se tamaitusi i le tai selau ua faitauina.”2 I le taimi sa i ai Elder Samita i Egelani, e toalaiti tagata na talia le savali o le talalelei toefuataiga. I tausaga e lua o lana auaunaga, “sa le maua e ia se tasi e liliu mai, sa leai se avanoa na ia faia ai se papatisoga e tasi, e ui e tasi le tagata liliu mai na ia faamauina.”3 E ui ina sa le i vaai o ia i le tele o taunuuga o lana galuega, ae sa ia maua le mafanafana i lona iloa sa ia faia le finagalo o le Alii ma sa ia fesoasoani e saunia tagata atonu e talia le talalelei i se taimi mulimuli o o latou olaga.

E tusa e lua vaiaso i lana misiona, sa taofia ai Elder Samita ma isi faifeautalai e toafa i le falemai. E lima faifeautalai ua maua i le ma’i o le tanesusu, o lea sa tuuesea ai i latou ina nei pipisi le faamai i isi. E ui ina sa ta’ua e Elder Samita le taofia o i latou o le “falepuipui ” ae sa faaaoga lelei e ia ma ana soa lena avanoa. Na latou faasoa atu le talalelei i le aufaigaluega a le falemai. I le faaiuga o le taimi na taofia ai i latou, na tusia e Elder Samita le lipoti lenei i lana api talaaga: “Sa matou faauo ma fomai ma i latou na asia i matou i le taimi na faafalepuipui ai i matou. O le tele o taimi na matou talanoa ai e uiga i le talalelei; sa tuu foi ma i latou ni tusi e faitau. Ina ua matou tuua le falemai sa matou usuina se pese pe lua, sa fiafia i latou na faalogologo i ai, aua sa matou tuua i latou ma loimata maligi. Ou te manatu sa matou faia se mea lelei i le falemai mo le lelei, aemaise lava o fomai, o e na faailoa mai e le o matou o tagata ia sa latou manatu ai ma [o le a] latou puipuia i matou i taimi uma.”4

Sa faamaeaina le misiona a Elder Samita ia Iuni 1901. I le fitusefulu tausaga mulimuli ane, na toe foi ai o ia i Egelani o le Peresitene o le Ekalesia e pulefaamalumalu i se konafesi a le eria. E oo mai i lena taimi, o le fatu na toto e ia ma isi ua amata ona totogo ae ma tupu olaola. Sa fiafia o ia i le vaai atu i le toatele o le Au Paia mai Peretania ua o mai i sauniga.5 Na ia fai mai, “Ua i ai ni siteki o Siona, o se malumalu ua faapaiaina i le Alii, ma le tele o uarota ma falesa, ma ni galuega faifeautalai ua matuai faamanuiaina—ua molimau i nei mea uma i le moni ua matua le Ekalesia i Peretania Tele.” Ma na ia faapea mai o lenei alualu i luma i Peretania Tele, sa avea o se faataitaiga o mea o le a tutupu i le lalolagi aoao. Sa ia folafola atu o le talalelei e mo tagata uma ma “o le Ekalesia o le a faatuina i nofoaga uma, i atunuu uma, e oo lava i tuluiga o le lalolagi, a o le i oo mai le toe afio mai o le Atalii o le Tagata.”6

Elder Iosefa Filitia Samita i le 1910, ina ua uma ona faauuina o se Aposetolo

Aoaoga a Iosefa Filitia Samita

1

Ua na o i tatou ua i ai le atoaga o le talalelei toefuataiina, ma ua tatou naunau ina ia maua e tagata uma lenei faamanuiaga.

I lona poto le tuaoia, ma ina ia faatumuina feagaiga ma folafolaga na tuuina atu i perofeta anamua, ua toefuataiina e le Alii i aso nei e gata ai le atoatoaga o le talalelei faavavau-tumau. O lenei talalelei, o le ata o le faaolataga. Sa faapaiaina ma faatuina i aufono o le faavavau a o le i faavaeina le lalolagi, ma ua faaalia mai i o tatou taimi mo le faaolataga ma faamanuiaga mo fanau uma a lo tatou Tama i soo se mea. …

Toeitiiti ono selau tausaga a o lumanai Keriso— i lona afio mai —na faapea atu le perofeta o Nifae i ona tagata: “… e tasi le Atua ma e tasi le Leoleo mamoe i le lalolagi atoa.

“Ma e oo mai le taimi o le a faaali mai ai o ia lava i nuu uma. …” (1 Nifae 13:41–42.)

O lena aso valoia ua ataata mai. O le taimi atofa lenei mo le talaiga o le talalelei i le lalolagi uma ma le atinaeina o le malo o le Alii i nuu uma. O loo i ai tagata lelei ma le amiosao i nuu uma o le a tali mai i le upumoni; o e o le a o mai i le Ekalesia; ma o le a avea ma malamalama e taitaiina o latou lava tagata. …

… . O le talalelei e mo tagata uma, ma e finagalo le Alii ia i latou ua talia ia ola ai i ona aoaoga moni ma ofoina atu ia i latou o o latou lava nuu ma gagana.

Ma o lenei, i le agaga o le alofa ma le faaleuso, matou te valaau atu i tagata uma i so o se mea e faalogo i upu o le ola e faavavau ua faaalia mai i nei aso e ala mai le Perofeta o Iosefa Samita ma e o galulue ma ia.

Matou te valaau atu i isi fanau a lo tatou Tama e “o mai ia Keriso, ma ia faaatoatoaina ia te ia,” ma faafitia i latou lava mai mea “uma e le faaleatua.” (Moro. 10:32.)

Matou te valaau atu ina ia talitonu ia Keriso ma lana talalelei, e o mai i le lotu ma ia tasi ma le au paia.

Ua tatou tofo i fua o le talalelei ma iloa ua lelei, ma ua tatou mananao i tagata uma ina ia latou maua nei lava faamanuiaga ma lenei agaga ua liligi tele mai i o tatou luga.7

Ou te iloa o loo i ai tagata lelei ma le matatau i lotu, vaega, ma tapuaiga, ma o le a faamanuiaina i latou ma tauia mo mea lelei uma ua latou fai. Ae o le mea moni e tumau, ua na o i tatou lava ua maua le atoatoaga o ia tulafono ma sauniga e saunia ai tagata mo le taui atoatoa o le maota i luga. Ma tatou te faapea atu ia i latou ua lelei ma tamalii, o e amio sao ma matatau o lo o i so o se mea: Ia tumau ai i galuega lelei uma o lo o ia te outou; pipii atu i mataupu faavae tonu uma ua ia te outou; ae o mai ma inu i le malamalama ma le poto sili o le Atua e tasi o ananafi, le aso, ma le faavavau ua liligi mai pea i luga o ona tagata.8

Ou te tatalo o le faamoemoega o le Alii i le lalolagi, i totonu ma fafo o le Ekalesia, ia vave ona faataunuuina; ina ia ona faamanuiaina ai lana Au Paia faamaoni; ma o le a sao i luma o le Alii loto o le toatele o tagata o lo o saili i le upumoni ma avea o ni suli ma i tatou i le atoatoaga o faamanuiaga o le talalelei toefuataiina.9

2

O tagata uma o le Ekalesia e i ai o latou tiute e faaaoga i ai lo latou malosi, sosia, ma uunaiga e folafola atu ai le talalelei.

Ua tatou faalogo o i tatou uma o faifeautalai. … Ua vaetofiaina uma i tatou uma, e le o le faaeeina o lima; e le i ai so tatou valaauga faapitoa; ua le i tofia faapitoa i tatou e fai galuega faafaifeautalai, ae o le avea ai o ni tagata o le Ekalesia, ina ua uma ona tatou tauto atu i tatou lava mo le faalauteleina o le talalelei a Iesu Keriso ua avea ai i tatou ma faifeautalai. O se vaega lena o le tiute o tagata taitasi o le Ekalesia.10

Ma le agaga e tumu i le alofa i tagata uma, ou te talosaga atu i tagata o le Ekalesia e aoao ma ola i le talalelei ma faaaoga lo latou malosi, ma auala i le folafolaina o le talalelei i le lalolagi. Ua tatou maua le faatonuga mai le Alii. Ua ia tuuina mai le tuutuuga mamana. Ua ia poloaiina i tatou e agai i luma ma le filiga atoa ma le magafagafa ma ofoina atu i isi o ana fanau upumoni laveai, ia na faaalia i le Perofeta o Iosefa Samita.11

O la tatou misiona, ou te fai atu ai, o le, e tusa ai ma lo tatou malosi, o le toe faaola, e aumai i le salamo, ia le toatele o fanau a lo tatou Tama oi le lagi i le mafai tatou te mafaia ai. … O le tautinoga lena ua tuuina mai e le Alii i luga o le Ekalesia, ma e faapitoa lava i luga o korama o le perisitua a le Ekalesia, ae peitai o lenei tautinoga e mo agaga uma lava.12

E i ai ia i tatou le toatele o agaga faamaoni sa le mafai lava ona talia le avanoa, pe le i popole lava e saili, ina ia latou maua nei upumoni silisili ua faailoa mai i faaaliga a le Alii. Latou te le mafaufau i nei mea, latou te nonofo ma i tatou, tatou te soosoo tauau ma i latou ma tatou te fesootai ma i latou i aso uma. Latou te manatu o i tatou o ni tagata pei e lelei, ae ese i o tatou talitonuga faalelotu, o lea e le popole lava i latou i lo tatou faatuatuaga, ma o lea o lenei galuega o le talaiga sili o lo o faataunuuina nei i siteki o Siona o lo o faapotopotoina i se seleselega ia agaga faamaoni, faatuatuaina iinei lava mai ia i latou o e sa le i faaaoga le avanoa, ou te fai atu ai, mo i latou lava, e faalogo ai i le talalelei.13

“O tagata taitasi ua maua le malamalama o le talalelei ua avea ma malamalama ma se taiala ia i latou uma ua mafai ona ia aoaoina.”

O i tatou ua talia le upumoni o le talalelei e faavavau e le tatau ona faamalieina i soo se mea e le sili ona lelei, ma o le silisili ona lelei o le atoatoaga o le malo o le Tama; ma o lena ou te faamoemoe ma tatalo tatou te ola ma avea o ni faataitaiga o le amiotonu i tagata uma ina ia leai se tasi e tautevateva, ia leai se isi e vaivai, ia leai se tasi e liliuese mai le ala o le amiotonu, ona o se mea ua tatou faia pe tautala i ai.14

E i ai le uunaiga e susulu mai e le gata o tagata taitoatasi ae mai le Ekalesia. Ou te talitonu o lo tatou manuia i le lalolagi e faalagolago tele i luga o uiga faaalia o le Au Paia. Afai tatou te tuufaatasi atoa, i manatu, i galuega, ia tatou gaoioiga; pe afai tatou te alolofa i le upumoni pe a tatou savavali i ai e pei ona finagalo i ai le Alii, ona susulu mai lea mai lenei nuu, mai le [faapotopotoga] o tagata o le Au Paia o Aso e Gata Ai i nei nuu uma, i le lalolagi uma, o se uunaiga o le a le mafai ona taofia. O le a liliu mai le tele o alii ma tamaitai faamaoni, aua o le a oo muamua atu le Agaga o le Alii i o tatou luma e saunia le ala. … Afai o, nei tagata, e tausi poloaiga a le Alii o le a avea o se malosiaga ma le mana ma le uunaiga na te faatoilaloina le tetee ma o le a saunia tagata e mauaina le malamalama o le Talalelei e faavavau; ma afai tatou te le faia lenei mea o le a tatou tauave i o tatou luga se tiute e matautia lona taunuuga.

O le a so’u lagona, po o oe foi, pe a valaauina i luma o le nofoa faamasino pe a ua tusitusilima mai se tasi ia te au po o oe ma faapea mai “a na leai amioga a lenei tagata po o lenei vaega semanu ou te maua le upumoni, ae sa faatauasoina au ona sa latou folafola mai o loo ia i latou le malamalama, ae sa lei ola ai.”15

Ua fetalai mai le Alii afai tatou te galulue i o tatou aso uma ina ia aumaia tau lava o se agaga se tasi, faauta i le tele o lo tatou olioli faatasi ma ia [tagai MF&F 18:15]; i le isi itu faauta i le tele o lo tatou faanoanoa ma lo tatou malaia pe afai o a tatou amioga ua tatou taitaiese ai se agaga e tasi mai lenei upumoni.16

O tagata o le Au Paia o Aso e Gata Ai, po o fea lava o i ai, e tatau ona avea o se malamalama i le lalolagi. O le talalelei o le malamalama ua suluia ai le pogisa, ma o tagata taitoatasi ua maua le malamalama o le talalelei ua avea o se malamalama ma se taiala ia i latou uma ua mafai ona ia aoaoina.

O la outou matafaioi … o le avea o ni molimau ola o le upumoni ma le silisiliese o le galuega. Matou te faamoemoe o le a outou ola i le talalelei ma galulue mo lo outou lava faaolataga, ma ia iloa e isi la outou galuega lelei ma viia ai lo outou Tama oi le lagi [tagai Mataio 5:16].17

3

E manaomia e le Ekalesia le tele o faifeautalai e o atu i luma i le feau a le Alii.

Tatou te manaomia faifeautalai. … E tele le saito e selesele ai; ae o le aufaigaluega e laitiiti [tagai Luka 10:2]. E faapea foi ua sinasina le fanua ua saunia e selesele ai [tagai MF&F 4:4]. …

… E o atu i luma a tatou faifeautalai. E leai se mana ua mafai ona taofia lo latou lima. Sa taumafai lava. E tele taumafaiga sa fai mai lava i le amataga ina na o le toaitiiti o faifeautalai, ae o le alualu i luma o lenei galuega ua le mafai ona taofia. E le mafai ona taofia nei. E tatau ma o le a agai i luma ma o le a mafai ona maua e tagata o le lalolagi avanoa e salamo ai mai a latou agasala ma maua le faamagaloga o a latou agasala ma o mai i le Ekalesia ma le malo o le Atua, ae le i oo mai faatafunaga faaiu i luga o e amiolega, e pei ona folafolaina ia i latou. …

Ma o nei faifeautalai, o le toatele o ni alii talavou, e le i aoaoina i ala o le lalolagi, ua o atu ma lenei savali o le faaolataga ma faafememea’i ai le au ta’uta’ua ma le au malolosi, aua ua ia i latou le upumoni. O lo o latou folafola atu lenei talalelei; o e faamaoni ma loto faamaoni e lagonaina ma salamo ia latou agasala ma o mai i le Ekalesia.18

Tatou te faamoemoe e vaai i le aso o alii talavou agavaa ma talafeagai uma o le Au Paia o Aso e Gata Ai o le a maua le avanoa e alu atu ai i le feau a le Alii e tulai mai o se molimau o le upumoni i atunuu o le lalolagi.

Ua i ai nei le tele ae manaomia pea le toatele o nisi o a tatou ulugalii ua mautu ma matutua mo lenei galuega o le talaiga, ma e tatou te faamoemoe o i latou e agavaa ma alagatatau ai o le a faatulaga lelei o latou soifuaga ma tali atu i valaauga e talai le talalelei ma faataunuu o latou tiute ma le fiafia.

O loo i ai foi ma e mafai ona faaaoga nisi o o tatou tuafafine talavou i lenei galuega, e ui o lenei lava valaauga e le o i o latou luga ae o luga o alii talavou, o lo matou popolega tele e tusa ai ma tuafafine talavou o lo latou ulu atu lea i ni faatasiga sa’o o le faaiopipoga i malumalu o le Alii.

Matou te valaau atu i tagata o le Ekalesia e fesoasoani mai i mea tau tupe ina ia faaauauina ai le galuega faafaifeautalai ma saofagā atu ma le limafoai a latou tupe mo le talaiga o le talalelei.

Matou te faamalo ia i latou o lo o auauna atu ma le loto toa i le galuega tele faafaifeautalai. Na saunoa Iosefa Samita: “E ui i mea uma ua ta’u atu, o le tiute aupito silisili ma le taua o le talai atu lea o le talalelei.”19

“Matou te faamalo atu ia i latou o lo o auauna atu ma le lototoa i le galuega faafaifeautalai.”

4

Tatou te talai atu aoaoga faavae o le faaolataga e pei ona faamauina i tusitusiga paia, i le manino ma le faigofie ma e pei ona taialaina ai e le Agaga.

I le amataga o lenei tisipenisione, na fetalai le Alii ia i latou ua valaauina i lenei galuega, “ia mafai e tagata taitoatasi ona tautala i le suafa o le Atua le Alii, le Faaola o le lalolagi; … O le atoatoaga o lau talalelei e mafai ona folafola atu e e vaivai ma e faatauvaa i tuluiga o le lalolagi, ma i luma o tupu ma faipule.” (MF&F 1:20, 23.)

Mo i latou ua valaauina e “o atu e talai” lana talalelei ma i latou uma o “toeaina, ositaulaga ma aoao” o lana ekalesia, sa ia faapea mai: “O le a latou aoao mataupu autu o lau ekalesia, o loo i le Tusi Paia ma le Tusi a Mamona,” ma isi tusitusiga paia, “e pei ona o le a taitaiina ai i latou e le Agaga.” (Tagai MF&F 42:11–13.)

I le avea ai ma sui o le Alii ua le valaauina pe faatagaina i tatou e aoao atu filosofia o le lalolagi po o teori taumatemate o lo tatou vaitau faasaienitisi. O la tatou misiona o le talai atu o aoaoga faavae o le faaolataga i le manino ma le faigofie e pei ona faaalia mai ma faamauina i tusitusiga paia.

Ina ua maea ona faatonuina i tatou e aoao atu mataupu faavae o le talalelei o lo o maua i tusitusiga faavae, e pei ona taitaiina ai e le Agaga, ona fai ai lea e le Alii o lena faaaliga sili e aofia ai aoaoga uma o lana talalelei e soo se tasi i le Ekalesia: “Ma o le a tuu atu ia te outou le Agaga e ala i le tatalo o le faatuatua; ma afai tou te le maua le Agaga aua tou te aoao atu.” (MF&F 42:14.)20

5

O le talalelei o le faamoemoe tutasi lea o le lalolagi, o le auala e tasi e aumai ai le filemu i le lalolagi.

Pe tou te iloa o le a le mana silisili, o le mea sili ona taua i le lalolagi atoa, mo le faatuina mautu o le filemu i le lalolagi? Ina ua ou faia le fesili o le a ou tali i ai, o le a ou faaali atu ou manatu e faatatau i ai—e aunoa ma le ta’ua o isi tapuaiga. O le mea sili i le lalolagi o le mana o le Perisitua Paia, ma o loo i ai lena i le Au Paia o Aso e Gata Ai. Mai lava i le amataga na auina atu e le Alii toeaina i le lalolagi, poloaiina i latou e valaau atu i tagata, ma faapea atu, Salamo, o mai i Siona. Talitonu i la’u talalelei ona outou maua lea o le filemu.

O le a oo mai le filemu, o lea lava, e ala i le amiotonu, e ala mai le faamasinotonu, e ala mai le alofa mutimutivale o le Atua, e ala mai le mana o le a ia tuuina mai ia i tatou o le a pai mai i o tatou loto ma o le a maua ai le alofa o le tasi i le isi. O lo tatou tiute o le folafola atu o nei mea i tagata uma, valaau atu ia latou o mai i Siona o loo i ai le tagavai —o le tagavai o le filemu—ma maua faamanuiaga o le malumalu o le Alii ma le uunaiga o le Agaga Paia o avea ma molimau. Ma ou te fia tau atu ia te outou o i tatou lava, afai tatou te auauna i le Alii, o le a maua le mana sili e faatatau i le faatuina o le filemu i le lalolagi.

O lenei tatou te naunau i isi tapuaiga i lenei itu ina ia faaauau pea. Tatou te sapasapaia i latou uma e aumai ai le filemu i le lalolagi; ae ia aua nei o tatou faagalo le mea moni a faapea o tatou, o le Au Paia o Aso e Gata Ai, ua tatou aufaatasi, ma tulai o se tasi e auauna atu i le Alii ma tauina atu le upu o le ola e faavavau i nuu uma, o le a i ai le mana sili, i lau faamasinoga, mo le faatuina o le filemu i le lalolagi nai lo se isi lava malosiaga. Ou te malie atoa i le manatu ua faaalia o lo o faaaogaina e le Alii sui e tele; o lana galuega ua le faapitoa i le Au Paia o Aso e Gata Ai, aua ua ia valaau le toatele i lana galuega i fafo atu o le Ekalesia ma ua faauuina i latou i le mana, ma musuia i latou e fai lana galuega. … Ae ui i lea, ou uso e ma tuafafine, aua nei faagalo ia i tatou o le mea moni o i tatou o le malosiaga i le lalolagi mo le lelei ma le faasalalauina o le upumoni ma le faatuina o le filemu i nuu uma, ituaiga, gagana, ma nuu. … O la tatou misiona o le, “Salamo ia outou, aua ua latalata mai le malo o le Atua.” [Tagai MF&F 33:10.]

Ia tatou faaauau pea seia faapotopoto uma e amiotonu, seia lapataia tagata uma, seia faalogo i latou o e mafai ona faalogo, ma i latou e le mafai ona faalogo, aua ua folafola mai e le Alii o le a leai se agaga o le a le faalogo, e leai se loto o le a le tuia [tagai MF&F 1:2], aua o lana upu o le a oo atu, pe o le leo o ana auauna po o nisi auala, ua le afaina lea, ae i lona ia lava taimi e tatau ai o le a faapuupuuina ai lana galuega i le amiotonu; o le a ia faatuina le upumoni ma o le a afio mai ma nofotupu i luga o le fogaeleele.21

Tatou te faaaloalo i isi fanau a lo tatou Tama o isi lotu uma, vaega, ma tapuaiga, ma e leai se isi lava naunautaiga se i vagana ua iloa ua latou maua le malamalama faaopoopo ma le poto ua tatou maua e ala mai faaaliga, ma avea ai ma suli faatasi ma i tatou i faamanuiaga sili o le toefuataiga o le talalelei.

Ae ua ia i tatou le ata o le faaolataga; ua tatou taitaia le talalelei; ma o le talalelei o le faamoemoe tupito lea o le lalolagi, o le auala e tasi e aumai ai le filemu i le lalolagi ma faasa’o ai mea sese o loo i ai i nuu uma.22

Ua tatou iloa afai o le a i ai i tagata le faatuatua ia Keriso, salamo ia latou agasala, osia feagaiga i le vai o le papatisoga ia usiusitai ai i ana poloaiga, ma maua le Agaga Paia i le faaee o lima e i latou ua tofia ma faauuina i lenei mana— ma afai o le a latou usiusitai i poloaiga—o le a maua e i latou le filemu i lenei olaga ma le ola e faavavau i le lalolagi a sau [tagai MF&F 59:23].23

E leai se fofo mo gasegase o le lalolagi sei vagana le talalelei a Iesu Keriso. O lo tatou faamoemoe mo le filemu, mo le manuia faaletino ma le faaleagaga, ma mo so tatou tofi i le malo o le Atua ua na o le talalelei toefuatai e maua ai. E leai se galuega e mafai e se tasi o i tatou ona fai e tutusa lona taua ma le talaiga o le talalelei ma le atinaeina o le Ekalesia ma le malo o le Atua i le lalolagi.24

Fautuaga mo Suesuega ma le Aoaoina Atu

Fesili

 • Mafaufau i le auala na tali atu ai Iosefa Filitia Samita i luitau a o galue o se faifeautalai (tagai “Mai le Soifuaga o Iosefa Filitlia Samita”). E faapefea e lana faataitaiga ona uunaia ai lau auaunaga i le Ekalesia?

 • Manatunatu i faamanuiaga o le tofotofo i “fua o le talalelei” (vaega1). Mafaufau i tagata e mafai ona e faasoa i ai nei “fua.”

 • E faapefea e upu a Peresitene Samita i le vaega 2 ona fesoasoani ia i tatou e faasoa atu ai le talalelei i isi?

 • Na saunoa Peresitene Samita e manaomia e le Ekalesia nisi faifeautalai, e aofia ai “ulugalii matutua” (vaega 3). O a ni mea tatou te fai e fesoasoani ai e saunia le autalavou e auauna atu? O a ni mea e te fai e saunia ai oe lava e auauna atu?

 • O a ni auala e mafai ai e a tatou upu ma gaoioiga ona fesootai atu le manino ma le faigofie o le talalelei? (Tagai vaega 4.) O anafea na e lagonaina ai le Agaga Paia o taitaiina oe i nei taumafaiga?

 • O a aoaoga i le vaega 5 e faapitoa ona musuia ia te oe? O a ni ou lagona a o e mafaufau e faasoa atu le “o le faamoemoega tupito o le lalolagi, o le auala e tasi o le a aumai ai le filemu i le lalolagi”?

Mau Fesootai

Mataio 24:14; Mareko 16:15; 1 Nifae 13:37; 2 Nifae 2:6–8; 3 Nifae 12:13–16; MF&F 1:17–24; 4; 50:13–14; 88:81; 133:57–58

Fesoasoani mo le Aoaoina Atu

Pe a faitau leotele se o auai mai aoaoga a Peresitene Samita, valaau atu i isi o lo o auai e “faalogo ma matau mataupu faavae faapitoa po o manatu. Afai o i ai i se fuaitau ni upu po o vaega o fuaiupu e le masani ai pe faigata, faamatala a e le i faitaua le fuaitau. Afai e i ai se tasi i le vasega atonu e i ai se faafitauli e faitau ai, fesili atu ia ofo mai ae le o le tofi o i latou e faitau” (O Le Aoao Atu, E Leai Se Valaauga E Sili Ai [1999], 56).

Faaali Mau Faasino

Faamatalaga

 1. O Iosefa Filitia Samia ia Louie Shurtliff Samita, i le Iosefa Filitia Samita Jr. ma Ioane J. Stewart, O Le Soifuaga o Iosefa Filitia Samita (1972), 114–15.

 2. O Iosefa Filitia Samia ia Louie Shurtliff Samita, i le O Le Soifuaga o Iosefa Filitia Samita, 102.

 3. Tagai O Le Soifuaga o Iosefa Filitia Samita, 91.

 4. Tusi Faamaumau a Iosefa Filitia Samita, Aperila 30, 1901, Church History Library; ua faalaugatasia faailoga ma mataitusi tetele.

 5. Tagai i le Lipoti o le Konafesi, Konafesi Aoao a le Eria Peretania 1971, 85.

 6. I le Lipoti o le Konafesi, Konafesi Aoao a le Eria Peretania 1971, 176.

 7. “Ou Te Iloa o lo o Soifua Lou Togiola,” Ensign, Tesema 1971, 26–27.

 8. “O se Molimau ma se Faamanuiaga,” Ensign, Iuni 1971, 109–10.

 9. “Fafo o le Pogisa,” Ensign, Iuni 1971, 4.

 10. Faalogo ia te oe lava, comp. Iosefa Filitia Samita Jr. (1966), 27–28.

 11. I le Lipoti o le Konafesi, Oketopa 1970, 5–6.

 12. I le Lipoti o le Konafesi, Aperila 1944, 50; tagai foi Aoaoga Faavae o le Faaolataga, ed. Bruce R. McConkie, 3 vols. (1954–56), 1:308.

 13. I le Lipoti o le Konafesi, Aperila 1921, 42.

 14. I le Lipoti o le Konafesi, Aperila 1923, 139.

 15. I le Lipoti o le Konafesi, Oketopa 1933, 62–63.

 16. I le Lipoti o le Konafesi, Aperila 1951, 153.

 17. I le Lipoti o le Konafesi, Konafesi Aoao o le Eria o Peretania 1971, 176.

 18. I le Lipoti o le Konafesi, Aperila 1953, 19–20.

 19. I le Lipoti o le Konafesi, Oketopa 1970, 7; tagai foi Aoaoga a Peresitene o le Ekalesia: Iosefa Samita (2007), 330.

 20. I le Lipoti o le Konafesi, Oketopa 1970, 5.

 21. I le Lipoti o le Konafesi, Oketopa 1919, 89–90.

 22. “I le Au Paia i Peretania Tele,” Ensign, Setema 1971, 3–4.

 23. I le Lipoti o le Konafesi, Oketopa 1970, 7.

 24. “Fautuaga i le Au Paia ma i le Lalolagi,” Ensign, Iulai 1972, 27.