Ko e Tohi ʻa ʻAlamā ko e Foha ʻo ʻAlamā

Vahe 34

ʻOku fakamoʻoniʻi ʻe ʻAmuleki ʻoku ʻia Kalaisi ʻa e folofolá ki he fakamoʻuí—ʻO ka ʻikai fakahoko ha fakalelei, kuo pau ke ʻauha ʻa e faʻahinga kotoa ʻo e tangatá—ʻOku tuhu ʻa e fono kotoa ʻa Mōsesé ki he feilaulau ʻa e ʻAlo ʻo e ʻOtuá—Ko e palani taʻengata ʻo e huhuʻí ʻoku makatuʻunga ia ʻi he tuí mo e fakatomalá—Lotu koeʻuhi ko e ngaahi tāpuaki fakamāmani mo fakalaumālié—Ko e moʻuí ni ko e taimi ia ke teuteu ai ʻa e tangatá ke feʻiloaki mo e ʻOtuá—Ngāueʻi homou fakamoʻuí ʻi he manavahē ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá. Taʻu 74 K.M. nai.

1 Pea ko ʻeni naʻe hoko ʻo pehē naʻe hili hono lea ʻaki ʻe ʻAlamā ʻa e ngaahi leá ni kiate kinautolú naʻá ne nofo hifo ki he kelekelé, pea naʻe tuʻu hake ʻa aʻAmuleki ʻo ne kamata ke akonaki kiate kinautolu, ʻo pehē:

2 ʻE hoku kāinga, ʻoku ou pehē ʻoku ʻikai lava ke mou taʻeʻilo ki he ngaahi meʻa kuo lea ʻaki ʻo kau ki he hāʻele mai ʻa Kalaisí, ʻa ia ʻoku mau akonaki ʻaki ʻo pehē ko e ʻAlo ʻo e ʻOtuá; ʻio, ʻoku ou ʻilo naʻe fuʻu hulu hono akonaki ʻaki kiate kimoutolu ʻa e ngaahi meʻa ko aʻení ki muʻa ʻi hoʻomou mavahe atu meiate kimautolú.

3 Pea hangē ko hoʻomou kole ki hoku tokoua ʻofeiná ke ne fakahā kiate kimoutolu ʻa e meʻa ke mou faí, koeʻuhi ko homou ngaahi mamahí; pea kuó ne lea ʻaki ai kiate kimoutolu ha meʻa ʻe niʻihi ke teuteuʻi hoʻomou fakakaukaú; ʻio, pea kuó ne enginaki kiate kimoutolu ke mou tui mo faʻa kātaki—

4 ʻIo, ʻo aʻu ki hoʻomou maʻu ʻa e tui feʻunga ke mou a ʻa e folofolá ʻi homou lotó, koeʻuhi ke mou fai ai hono ʻahiʻahiʻí ia pe ʻoku lelei ia.

5 Pea kuo mahino kiate kimaua ko e fehuʻi lahi ʻoku ʻi hoʻomou fakakaukaú pe ʻoku ʻi he ʻAlo ʻo e ʻOtuá ʻa e folofolá, pe ʻe ʻi ai koā ha Kalaisi.

6 Pea naʻa mou vakai foki kuo fakamoʻoniʻi ʻe hoku tokouá kiate kimoutolu, ʻi he ngaahi meʻa lahi, ʻoku tuʻunga ʻia Kalaisi ʻa e afolofola ki he fakamoʻuí.

7 Kuo ngāue ʻaki ʻe hoku tokouá ʻa e ngaahi lea ʻa Seinosí, ʻoku fou ʻa e huhuʻi ʻi he ʻAlo ʻo e ʻOtuá, kae ʻumaʻā foki mo e ngaahi lea ʻa Seinoki; pea kuó ne lau foki kia Mōsese, ke fakamoʻoniʻi ʻoku moʻoni ʻa e ngaahi meʻá ni.

8 Pea ko ʻeni, vakai, te u afakamoʻoniʻi kiate kimoutolu ʻe au ʻoku moʻoni ʻa e ngaahi meʻá ni. Vakai, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ou ʻiloʻi ʻe hāʻele mai ʻa Kalaisi ki he fānau ʻa e tangatá, ke toʻo kiate ia ʻa e ngaahi maumau-fono ʻa hono kakaí, pea te ne fai ʻa e bfakalelei ki he ngaahi angahala ʻa e māmaní; he kuo folofola ʻaki ia ʻe he ʻEiki ko e ʻOtuá.

9 He ʻoku ʻaonga ke fai ha afakalelei; he hangē ko e bpalani lahi ʻa e ʻOtua Taʻengatá kuo pau ke fai ha fakalelei, pe ʻe malaʻia ʻa e faʻahinga kotoa ʻo e tangatá; ʻio, kuo fakafefeka kotoa honau lotó; ʻio, kuo chinga mo mole ʻa e kakai kotoa pē, pea kuo pau ke nau ʻauha tuku kehe pē ʻo kapau ʻe fou ʻi he fakalelei ʻa ia ʻoku ʻaonga ke faí.

10 He ʻoku ʻaonga ke ʻi ai ha fuʻu afeilaulau lahi mo fakaʻosi; ʻio, kae ʻikai ko ha feilaulau ʻaki ha tangata, pe ha manu, pe ha faʻahinga manupuna ʻe taha; koeʻuhi ʻe ʻikai hoko ia ko ha feilaulau ʻoku fai ʻe ha tangata; ka kuo pau ko ha bfeilaulau ctaʻe-fakangatangata mo taʻengata.

11 Ko ʻeni ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha tangata te ne lava ʻo feilaulau ʻaki hono toto ʻoʻoná ko e fakalelei ki he ngaahi angahala ʻa ha tokotaha kehe. Ko ʻeni, ka fakapō ha tangata, vakai ko ʻetau fonó, ʻa ia ʻoku atotonú, ʻe toʻo koā ʻe ia ʻa e moʻui ʻa hono tokouá? ʻOku ou pehē kiate kimoutolu, ʻIkai.

12 Ka ʻoku tuʻutuʻuni ʻe he fonó ke toʻo ʻa e moʻui ʻa e tokotaha naʻe fai ʻa e afakapoó; ko ia ʻoku ʻikai lava ke ʻi ai ha meʻa ʻe siʻi hifo ʻi ha fakalelei ʻoku taʻe-fakangatangata ʻa ia ʻe feʻunga ki he ngaahi angahala ʻa e māmaní.

13 Ko ia, ʻoku ʻaonga ke ʻi ai ha fuʻu feilaulau lahi mo fakaʻosi; pea ʻe toki ʻi ai, pe ʻoku ʻaonga ke ʻi ai, hano afakangata ʻo e lilingi ʻo e totó; pea ʻe toki kakato ʻa e bfono ʻa Mōsesé; ʻio, ʻe fakakakato kotoa ia, ʻa e momoʻi meʻa mo e kihiʻi kupuʻi mataʻitohi siʻi taki tahá, ʻo ʻikai mole hano konga.

14 Pea vakai, ko hono aʻuhinga kotoa ʻeni ʻo e bfonó, ʻoku tuhu hono kihiʻi konga siʻi kotoa pē ki he fuʻu cfeilaulau lahi mo fakaʻosi ko iá; pea ko e fuʻu feilaulau lahi mo fakaʻosi ko iá ko e ʻAlo ʻo e ʻOtuá; ʻio, ʻoku taʻe-fakangatangata mo taʻengata ia.

15 Pea ko ia te ne ʻomi ʻa e afakamoʻuí kiate kinautolu fulipē ʻe tui ki hono huafá; ko e meʻa ʻeni ʻoku hanga ki ai ʻa e feilaulau fakaʻosi ko iá, ke fakahoko ʻa e finangalo ʻaloʻofá, ʻa ia ʻokú ne taʻofi ʻa e fakamaau totonú, pea ʻomi ai ha ngaahi founga ki he tangatá ke nau maʻu ai ha tui ke fakatomalá.

16 Pea ko ia ʻoku lava ʻe he aʻaloʻofá ʻo totongi ki he ngaahi tuʻutuʻuni ʻa e bfakamaau totonú, pea ʻōʻōfaki ʻa kinautolu ʻaki ʻa e toʻukupu ʻo e maluʻí, ka ko ia ia ʻoku ʻikai ke ne ngāue ʻaki ʻa e tui ke fakatomalá te ne tuʻutāmaki ia ʻi hono kotoa ʻo e fono ʻo e ngaahi tuʻutuʻuni ʻa e cfakamaau totonú; ko ia ko ia pē ʻokú ne maʻu ʻa e tui ki he fakatomalá ʻoku ʻaonga ki ai ʻa e dpalani lahi mo taʻengata ʻo e huhuʻí.

17 Ko ia ʻofa ke tuku mai ʻe he ʻOtuá kiate kimoutolu, ko hoku kāinga, ke mou kamata ke ngāue ʻaki hoʻomou atuí ke fakatomala, ke mou kamata ai ke bui ki hono huafa māʻoniʻoní, koeʻuhi ke ne ʻaloʻofa mai kiate kimoutolu.

18 ʻIo, tangi kiate ia ke maʻu ʻa e ʻaloʻofá; he ʻoku māfimafi ia ke fakamoʻui.

19 ʻIo, fakavaivaiʻi ʻa kimoutolu, ʻo fai atu ʻi he lotu kiate ia.

20 Tangi kiate ia ʻi hoʻomou ngaahi ngoué, ʻio, koeʻuhi ko hoʻomou ngaahi takanga monumanu iiki kotoa pē.

21 aTangi kiate ia ʻi homou ngaahi falé, ʻio, koeʻuhi ko homou falé kotoa pē, ʻi he pongipongí, hoʻataá, mo e efiafí.

22 ʻIo, tangi kiate ia ke taʻofi ʻa e mālohi ʻo homou ngaahi filí.

23 ʻIo, atangi kiate ia koeʻuhi ko e btēvoló, ʻa ia ko e fili ki he cmāʻoniʻoni kotoa pē.

24 Tangi kiate ia koeʻuhi ko e fua kotoa pē ʻo hoʻomou ngaahi ngoué, koeʻuhi ke mou tuʻumālie ai.

25 Tangi koeʻuhi ko e ngaahi takanga monumanu iiki ʻi hoʻomou ngaahi ngoué, ke nau tupu ʻo tokolahi.

26 Ka ʻoku ʻikai ko ia pē; ka ʻoku totonu ke mou fakahā hake homou laumālié ʻi homou ngaahi aloki liló, mo homou ngaahi potu liló, pea ʻi homou feituʻu maomaonganoá.

27 ʻIo, pea ʻo ka ʻikai te mou tangi ki he ʻEikí, tuku ke afonu homou blotó, ʻo ʻunuʻunu atu maʻu ai pē kiate ia ʻi he lotu, koeʻuhi ko hoʻomou leleí, pea mo e lelei foki ʻanautolu ʻoku ʻiate kimoutolú.

28 Pea ko ʻeni vakai, ʻe hoku kāinga ʻofeina, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoua naʻa mou mahalo ko hono ngataʻangá ʻeni; he ʻo ka ʻosi hoʻomou fai ʻa e ngaahi meʻá ni kotoa pē, kapau te mou tekeʻi ʻa e amasivá, mo e telefuá, ʻo ʻikai ʻaʻahi ki he mahakí mo e faingataʻaʻiá, pea bfoaki mei hoʻomou koloá, ʻo kapau ʻoku mou maʻu, kiate kinautolu ʻoku masivá—ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kapau ʻoku ʻikai te mou fai ha meʻa ʻe taha ʻi he ngaahi meʻá ni, vakai, ʻoku iku ctaʻeʻaonga ʻa hoʻomou dlotú, pea ʻoku ʻikai hano ʻaonga kiate kimoutolu, pea ʻoku mou hangē ko e kau mālualoi ʻa ia ʻoku nau fakaʻikaiʻi ʻa e tuí.

29 Ko ia, ka pau ʻoku ʻikai te mou manatu ke amanavaʻofa, ʻoku mou tatau mo e toenga ʻuli ʻo e ukamea, ʻa ia ʻoku liʻaki ʻe he kau tangata fakamaʻa ukameá, (he ʻoku ʻikai ʻaonga ia), pea ʻoku molomoloki hifo ia ʻi he lalo vaʻe ʻo e kakaí.

30 Pea ko ʻeni, ʻe hoku kāinga, ʻoku ou fakaʻamu, ko e meʻa ʻi hoʻomou ʻosi maʻu ha ngaahi fakamoʻoni lahi pehē, pea kuo mou mamata ki hono fakamoʻoniʻi ʻe he ngaahi folofolá ki he ngaahi meʻá ni, ke mou haʻu pea fakatupu ʻa e afua ki he fakatomalá.

31 ʻIo, ʻoku ou fakaʻamu ke mou haʻu ʻo ʻikai toe fakafefeka homou lotó; he vakai, ko ʻeni ʻa e taimi mo e aʻaho ʻo homou fakamoʻuí; pea ko ia, kapau te mou fakatomala ʻo ʻikai fakafefeka homou lotó, ʻe fakaʻaonga leva ʻa e palani lahi ʻo e huhuʻí kiate kimoutolu.

32 He vakai, ko e moʻuí ni ko e taimi ia ki he tangatá ke ateuteu ai ke feʻiloaki mo e ʻOtua; ʻio, vakai ko e ʻaho ʻo e moʻui ní ko e ʻaho ia ke fai ai ʻe he kakaí ʻa ʻenau ngaahi ngāué.

33 Pea ko ʻeni, hangē ko ʻeku pehē kiate kimoutolu ʻi muʻá, ko e meʻa ʻi hoʻomou maʻu ha ngaahi fakamoʻoni lahi pehē, ko ia ʻoku ou kole ai kiate kimoutolu ke ʻoua naʻa mou atoloi ʻa e ʻaho ʻo hoʻomou bfakatomalá ʻo aʻu ki he ngataʻangá; he ka hili ange ʻa e ʻaho ʻo e moʻuí ni, ʻa ia kuo tuku mai kiate kitautolu ke teuteu ki he taʻengatá, vakai, kapau ʻoku ʻikai te tau fakaʻaongaʻi hotau ngaahi ʻaho ʻi he moʻui ní, ʻe toki hoko mai ʻa e c ʻo e dfakapoʻuli, ʻa ia ʻe ʻikai lava ke fai ai ha ngāue.

34 ʻE ʻikai te mou lava ke pehē, ʻo ka ʻomi ʻa kimoutolu ki he ataimi fakamanavahē ko iá, te u fakatomala, pea te u tafoki ki hoku ʻOtuá. ʻIkai, ʻe ʻikai te mou lava ke lea ʻaki ʻeni; he ko e laumālie pē ko ia ʻokú ne puleʻi homou sinó ʻi he taimi ʻoku mou fononga atu ai mei he moʻui ní, ʻe maʻu ha mālohi ke puleʻi homou sinó ʻe he laumālie pē ko iá ʻi he maama taʻengata ko iá.

35 He vakai, kapau kuo mou toloi ʻa e ʻaho ʻo hoʻomou fakatomalá ʻo aʻu ki he maté, vakai, kuo mou amoʻulaloa ai ki he laumālie ʻo e tēvoló, pea ʻokú ne bmaʻu ʻa kimoutolu maʻana; ko ia, kuo ʻalu ai ʻa e Laumālie ʻo e ʻEikí meiate kimoutolu, ʻo ʻikai te ne maʻu ha nofoʻanga ʻiate kimoutolu; pea maʻu ʻe he tēvoló ʻa e mālohi kotoa kiate kimoutolu; pea ko e tuʻunga fakaʻosi ʻeni ʻo e kau fai angahalá.

36 Pea ʻoku ou ʻilo ʻeni, koeʻuhi kuo folofola ʻe he ʻEikí ʻoku ʻikai te ne ʻafio ʻi ha ngaahi temipale ataʻe-māʻoniʻoni; ka ʻokú ne ʻafio pē ʻi he loto ʻo e kau bmāʻoniʻoní; ʻio, pea kuó ne folofola foki, ʻe nofo hifo ʻa e kau māʻoniʻoni ʻi hono puleʻangá, ʻo ʻikai toe hū ki tuʻa; ka ʻe fakahinehinaʻi honau ngaahi kofú ʻi he taʻataʻa ʻo e Lamí.

37 Pea ko ʻeni, ʻe hoku kāinga ʻofeina, ʻoku ou fakaʻamu ke mou manatuʻi ʻa e ngaahi meʻá ni, pea ke mou angāueʻi homou fakamoʻuí ʻi he manavahē ʻi he ʻao ʻo e ʻOtuá, pea ke ʻoua naʻa mou toe fakaʻikaiʻi ʻa e hāʻele mai ʻa Kalaisí;

38 Ke ʻoua naʻa mou toe afakafepaki ki he Laumālie Māʻoniʻoní, ka mou tali ia, pea toʻo kiate kimoutolu ʻa e bhuafa ʻo Kalaisí; ke mou fakavaivaiʻi ʻa kimoutolu ʻio ki he efú, pea c ki he ʻOtuá, ʻi ha potu pē te mou ʻi ai, ʻi he laumālie pea ʻi he moʻoni; pe ke mou nofo ʻi he dfakafetaʻi fakaʻaho koeʻuhi ko e ngaahi ʻaloʻofa mo e ngaahi tāpuaki lahi kuó ne foaki kiate kimoutolú.

39 ʻIo, pea ʻoku ou naʻinaʻi foki kiate kimoutolu, ʻe hoku kāinga, ke mou atokanga ke lotu maʻu ai pē koeʻuhi ke ʻoua naʻa taki halaʻi ʻa kimoutolu ʻe he ngaahi bʻahiʻahi ʻa e tēvoló, koeʻuhi ke ʻoua naʻá ne ikunaʻi ʻa kimoutolu, pea ʻoua naʻa mou hoko ko ʻene kau pōpula ʻi he ʻaho fakaʻosí; he vakai, ʻoku cʻikai te ne totongi ʻa kimoutolu ʻaki ha meʻa lelei ʻe taha.

40 Pea ko ʻeni ʻe hoku kāinga ʻofeina, ʻoku ou fie naʻinaʻi kiate kimoutolu ke mou afaʻa kātaki, pea ke mou kātakiʻi ʻa e ngaahi faʻahinga faingataʻa kotoa pē; ke ʻoua naʻa mou blea kovi kiate kinautolu ʻoku kapusi ki tuʻa ʻa kimoutolu koeʻuhi ko hoʻomou fuʻu masiva lahí, telia naʻa mou hoko ai ko e kau angahala ʻo tatau mo kinautolu;

41 Ka ke mou faʻa kātaki, pea kātakiʻi ʻa e ngaahi faingataʻa ko iá, ʻi he ʻamanaki mālohi ʻe ʻi ai ʻa e ʻaho te mou mālōlō ai mei homou ngaahi faingataʻaʻia kotoa pē.