Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Enero 2011

 
download

Mensahe sa Unang Kapangulohan

Ang Ginoo Nagkinahanglan og mga Misyonaryo
Thomas S. Monson 
Biseklita ngadto sa UmaabutPeter Evans and Richard M. Romney 
Mag-andam Ako Samtang Ako Bata Pa 

Mensahe sa Visiting Teaching

Ang Kasaysayan ug Panulundon sa Relief Society
Julie B. Beck 

Gagmay ug Yano nga mga Butang

Gagmay ug Yano nga mga Butang
 
Pag-apil sa Buhat sa Family HistoryArinzechukwu Okere 

Ang Kasaysayan sa Simbahan sa tibuok Kalibutan

Hungary
 
Mga Presidente sa Simbahan 

Atong mga Panimalay, Atong mga Pamilya

Ang Makapahiuli nga Gahum sa Pag-ampo
Marcos A. Walker 

Unsa ang Atong Gituohan

Ang mga Kasulatan Nagtudlo ug Nagpamatuod ni Jesukristo
 
Ang Manluluwas—ang Gamhanan nga MagtutudloJay E. Jensen 
Pagpakigbahin sa Tinapay sa KinabuhiCarlos Roberto Fusco 
Ang Kinatibuk-ang Kahulugan [Context] sa Kasaysayan sa Bag-ong TugonThomas A. Wayment 
Asa Kini diha sa mga Kasulatan? 
Importante sa Among TinuohanDallin H. Oaks 
Unsay Bag-o diha sa Personal nga Kauswagan?Elaine S. Dalton 
Ang Aaronic Priesthood—Mas Labaw Pa Kaysa Inyong GihunahunaDavid L. Beck 

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
 
Makabiya ba Ako sa Akong Apohan sa Tuhod nga Babaye?Hugo Fabián Lallana 
Kami Naminaw sa EspirituMichael Angelo M. Ramírez 
Tawagi ang Inyong mga Home TeacherDiane Loski 
Nasayop ba ang Akong Bishop?Jeannie L. Sorensen 

Mga Young Adult

Karaang mga Ehemplo, Modernong mga Saad
Name withheld 

Ebanghelyo sa Akong Kinabuhi

Gikan sa Pagtuo ngadto sa Pagkasayud
Chiao-yi Lin 

Mubo ug Direkta

Mubo ug Direkta
 
Nganong kinahanglan pa man ko nga mag-ampo nga nag-ampo na man ko uban sa akong pamilya? 
Ang akong pamilya motan-aw og mga salida nga alang lamang sa mga hingkod. Ang paggahin og panahon uban kanila importante, busa unsaon man nako sa pagpasabut kon nganong dili ko motan-aw niadtong mga salidaha? 
Ang akong igsoong lalaki naglisud sa paghukom kon ang Simbahan tinuod ba. Unsaon man nako sa pagtabang kaniya? 

Gikan sa Natad sa Misyon

Diha sa Presensya sa mga Anghel
Samuel Gould 

Kabatan-onan

2011 nga Tema sa Mutual
Hong Ook Son 
Kami Nagtuo!Young Women General Presidency 
Pagkahimong usa ka Matinud-anong Lalaki nga adunay PriesthoodYoung Men General Presidency 

Pagtulun-an human sa usa ka Pagtulun-an

Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:13
James E. Talmage 

Kabatan-onan

Kinahanglan Ka nga Mag-seminary
Lisa Pace 

Atong Luna

Atong Luna
 
Nahadlok nga Mag-usabOlivia Ghafoerkhan 

Poster

Poster: Maayo nga Mahimong Importante
 

Kabatan-onan

Unta Tawgon Ko Nila sa Misyon?
Loran Cook 

Mga Bata

Ang Labing Maayo nga Brigham Young
Karen A. Kimball 

Linain nga Saksi

Unsaon man nako sa pagtukod og usa ka espirituhanon nga sukaranan?
Neil L. Andersen 

Atong Pahina

Atong Pahina
 

Panahon sa Pagpakigbahin

Ang Mga Kasulatan Mga Pulong sa Dios
JoAnn Child and Cristina Franco 

Mga Istorya kabahin ni Jesus

Si Jesus isip usa ka Bata
Diane L. Mangum 

Mga Istorya kabahin ni Jesus

Si Jesus isip usa ka Bata
Diane L. Mangum 

Para sa Gagmayng mga Bata

Hain si Isabelle?
Susan Denney 

Para sa Gagmay nga mga Bata

Dili Ba Kita Mahimong Managhigala?
Patricia Graham 

Para sa Gagmay nga mga Bata

Paghimo og usa ka Maanindot nga Adlaw
Lindsay Stevens 

Mga Balita sa Simbahan

Bag-ong mga Handbook Gipaila Atol sa Tibuok Kalibutan nga Pagbansay
Adam C. Olson 

Mga Balita sa Simbahan

Ang Sayo sa Buntag nga Seminary Nagsaulog sa 60 ka Tuig
 

Anaa sa mga Balita

Anaa sa mga Balita
 

Mga Minugbo nga Balita sa Kalibutan

Mga Minugbo nga Balita sa Kalibutan
 

Komentaryo

Komentaryo
 

Mga Balita sa Simbahan

Mga Ideya sa Family Home Evening
 

Hangtud Kita Magkita Pag-usab

Dili Gayud Pagabiyaan
Adam C. Olson