ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ອີ​ເທີ

ບົດ​ທີ 12

ສາດສະດາ​ອີ​ເທີ​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ຜູ້ຄົນ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ—ໂມ​ໂຣ​ໄນ​ເວົ້າຢ້ຳ​ເຖິງ​ການ​ແປກ​ປະຫລາດ ແລະ ສິ່ງ​ອັດສະຈັນ​ທີ່​ເຮັດ​ໄດ້​ດ້ວຍ​ສັດທາ—ສັດທາ​ເຮັດ​ໃຫ້​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ​ເຣັດ​ສາມາດ​ເຫັນ​ພຣະ​ຄຣິດ—ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ມອບ​ຄວາມອ່ອນ​ແອ​ໃຫ້​ມະນຸດ​ເພື່ອ​ບາງທີ​ເຂົາ​ອາດ​ຈະ​ຖ່ອມຕົວ​ລົງ—ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ​ເຣັດ​ຍ້າຍ​ພູ​ຊີ​ລິ​ນ​ໄດ້​ດ້ວຍ​ສັດທາ—ສັດທາ, ຄວາມ​ຫວັງ, ແລະ ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ຈຳ​ເປັນ​ຕໍ່ຄວາມ​ລອດ—ໂມ​ໂຣ​ໄນ​ເຫັນ​ພຣະ​ເຢຊູ​ໜ້າ​ຕໍ່ໜ້າ.

1 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ອີ​ເທີ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ໃນ​ວັນ​ເວລາ​ຂອງ​ໂຄ​ຣິ​ອານທະ​ເມີ; ແລະ ໂຄ​ຣິ​ອານ​ທະ​ເມີ​ເປັນ​ກະສັດ​ປົກຄອງ​ທົ່ວ​ແຜ່ນ​ດິນ.

2 ແລະ ອີ​ເທີ​ເປັນ​ສາດສະດາ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ; ສະນັ້ນ ອີ​ເທີ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ໃນ​ວັນ​ເວລາ​ຂອງ​ໂຄ​ຣິ​ອານ​ທະ​ເມີ, ແລະ ໄດ້​ເລີ່ມ​ທຳນາຍ​ແກ່​ຜູ້ຄົນ, ເພາະວ່າ​ຈະ​ຫ້າມ​ເພິ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ຍ້ອນ ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ຊຶ່ງ​ສະຖິດ​ຢູ່​ກັບ​ເພິ່ນ.

3 ເພາະວ່າ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ປ່າວ​ປະກາດ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຕອນ​ເຊົ້າຈົນ​ຮອດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ດິ​ນ, ແລະ ຊັກ​ຊວນ​ຜູ້ຄົນ​ໃຫ້​ເຊື່ອ​ໃນພຣະ​ເຈົ້າ​ເພື່ອ​ຈະ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ກັບ​ໃຈ ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ທຳລາຍ, ໂດຍ​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ ດ້ວຍ​ສັດທາ ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ຍ່ອມ​ສຳ​ເລັດ—

4 ສະນັ້ນ, ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ ຜູ້ນັ້ນຈະ​ສົມ​ຫວັງ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ​ສຳລັບ​ໂລກ​ທີ່​ຈະ​ດີ​ກວ່າ​ນີ້, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ທາງ​ພຣະຫັດ​ເບື້ອງ​ຂວາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ຊຶ່ງຄວາມ​ຫວັງ​ນີ້​ມາ​ຈາກ​ສັດທາ​ອັນ​ເຮັດ​ຫລັກ​ໝັ້ນ​ໃຫ້​ແກ່​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ມະນຸດ, ຊຶ່ງຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ເຂົາແນ່ໃຈ ແລະ ແນ່ວ​ແນ່, ສ້າງ​ຄວາມ​ດີ​ໃຫ້​ຫລາຍ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ, ອັນ​ຈະ​ນຳ​ໄປ​ຫາ​ການ​ຖະ​ຫວາຍ​ບາ​ລະ​ມີ​ແດ່​ພຣະ​ເຈົ້າ.

5 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ອີ​ເທີ​ໄດ້​ທຳນາຍ​ເລື່ອງ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ໜ້າ​ອັດສະຈັນ​ແກ່​ຜູ້ຄົນ, ຊຶ່ງພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ເຫັນ​ມັນ.

6 ແລະ ບັດ​ນີ້ຂ້າພະ​ເຈົ້າໂມ​ໂຣ​ໄນ​ຈະ​ເວົ້າບາງ​ຢ່າງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້; ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ສະ​ແດງ​ຕໍ່​ໂລກ​ວ່າ ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຄື​ສິ່ງ​ທີ່​ມຸ້ງ​ຫວັງ​ໄວ້ ແລະ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເຫັນ; ສະນັ້ນ ຈົ່ງ​ຢ່າ​ໄດ້​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ​ເລີຍ, ເພາະ​ທ່ານ​ບໍ່​ເຫັນ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ພະຍານ​ຈົນ​ກວ່າ​ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ທົດ​ລອງ​ສັດທາ​ຂອງ​ທ່ານ.

7 ເພາະ​ເປັນ​ດ້ວຍ​ສັດທາ​ທີ່​ພຣະ​ຄຣິດ​ໄດ້​ມາ​ປະກົດ​ຕົວ​ແກ່​ບັນພະ​ບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ຫລັງ​ຈາກ​ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ຄືນ​ມາ​ມີ​ຊີວິດ​ແລ້ວ; ແລະ ພຣະ​ອົງ​ຈະບໍ່​ປະກົດ​ຕົວ​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ ຈົນ​ກວ່າ​ຫລັງ​ຈາກ​ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ສັດທາ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ​ແລ້ວ; ສະນັ້ນ, ມັນ​ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ໄປ​ວ່າ ບາງ​ຄົນ​ມີ​ສັດທາ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ, ເພາະວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ໄດ້​ປະກົດ​ຕົວ​ແກ່​ໂລກ.

8 ແຕ່​ເປັນ​ຍ້ອນ​ສັດທາ​ຂອງ​ມະນຸດ ພຣະ​ອົງ​ຈຶ່ງ​ຈະ​ມາ​ປະກົດ​ຕົວ​ແກ່​ໂລກ, ແລະ ຖະຫວາຍ​ບາ​ລະ​ມີ​ພຣະ​ນາມ​ ຂອງ​ພຣະ​ບິດາ, ແລະ ຕຽມ​ທາງ​ໄວ້​ເພື່ອ​ໂດຍ​ທາງນັ້ນ ຜູ້​ອື່ນ​ຈະ​ໄດ້​ມີ​ສ່ວນ​ໃນ​ຂອງ​ປະທານ​ຈາກ​ສະຫວັນ, ເພື່ອ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຫວັງ​ໃນ​ສິ່ງ​ເຫລົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເຫັນ​ເທື່ອ.

9 ສະນັ້ນ, ທ່ານ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ອີກ, ແລະ ເປັນ​ຜູ້​ມີ​ສ່ວນ​ໃນ​ຂອງ​ປະທານ​ນັ້ນ, ຖ້າ​ພຽງແຕ່​ທ່ານ​ມີ​ສັດທາ.

10 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ເປັນ​ດ້ວຍ​ສັດທາ​ຄົນ​ໃນ​ສະ​ໄໝ​ກ່ອນ ຈຶ່ງ​ຖືກ​ເອີ້ນ​ຕາມ​ຖານະ​ອັນ​ສັກສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

11 ສະນັ້ນ, ດ້ວຍ​ສັດທາ ພຣະ​ອົງ​ຈຶ່ງ​ປະທານ​ກົດ​ຂອງ​ໂມ​ເຊ​ໃຫ້. ແຕ່​ດ້ວຍ​ຂອງ​ປະທານ​ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ພຣະ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ໄດ້​ຕຽມ​ເສັ້ນທາງ​ອັນ​ປະ​ເສີດ​ທີ່​ສຸດ​ໃຫ້; ແລະ ເປັນ​ດ້ວຍ​ສັດທາ​ມັນ​ຈຶ່ງ​ສຳ​ເລັດ.

12 ເພາະຖ້າ​ຫາກ​ບໍ່​ມີ​ສັດທາ​ໃນ​ບັນດາ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ ພຣະ​ເຈົ້າຈະ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ມະຫັດສະ​ຈັນ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້; ສະນັ້ນ ພຣະ​ອົງ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ປະກົດ​ຕົວ​ຈົນ​ກວ່າ​ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ສັດທາ.

13 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ມັນ​ແມ່ນ​ສັດທາ​ຂອງ​ແອວ​ມາ ແລະ ແອມ​ມິວ​ເລັກ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄຸກ​ພັງ​ທະລາຍ​ລົງ​ພື້ນ​ດິນ.

14 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ມັນ​ແມ່ນ​ສັດທາ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ ແລະ ລີ​ໄຮ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ກັບ​ຊາວ​ເລ​ມັນ, ຈົນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ​ດ້ວຍ​ໄຟ ແລະ ດ້ວຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ.

15 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ມັນ​ແມ່ນ​ສັດທາ​ຂອງ​ອຳ​ໂມນ ແລະ ພີ່​ນ້ອງ​ຂອງ​ລາວ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເຮັດ​ສິ່ງ​ມະຫັດສະຈັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ເຊັ່ນ​ນີ້​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຊາວ​ເລ​ມັນ.

16 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ ຄົນ​ທັງ​ປວງ​ທີ່​ເຮັດ​ສິ່ງ​ມະຫັດສະຈັນ​ກໍ​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ສັດທາ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ຢູ່​ມາ​ກ່ອນ​ພຣະ​ຄຣິດ ແລະ ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ຢູ່​ພາຍຫລັງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ກໍ​ຄື​ກັນ.

17 ແລະ ມັນ​ເປັນ​ຍ້ອນ​ສັດທາ​ທີ່​ສາ​ນຸສິດ​ສາມ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ສັນຍາ​ວ່າ ພວກ​ເພິ່ນບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງຊີມ​ລົດ​ຊາດ​ຂອງ​ຄວາມ​ຕາຍ​ເລີຍ; ແລະ ພວກ​ເພິ່ນບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ສັນຍາ​ນີ້​ຈົນ​ກວ່າ​ຫລັງ​ຈາກ​ພວກ​ເພິ່ນ​ມີ​ສັດທາ.

18 ແລະ ທັງ​ບໍ່​ວ່າ​ເວລາ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ຈະ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ສາມາດ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ມະຫັດສະຈັນ​ໄດ້​ເລີຍ​ຈົນ​ກວ່າ​ຜູ້ນັ້ນຈະ​ມີ​ສັດທາ​ເສຍ​ກ່ອນ; ສະນັ້ນ ກ່ອນ​ອື່ນ​ໝົດ​ເຂົາ​ຕ້ອງ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເສຍ​ກ່ອນ.

19 ແລະ ມີ​ຫລາຍ​ຄົນ​ທີ່​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າບໍ່ສາມາດ​ກີດ​ກັນ​ສິ່ງ​ທີ່ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ຈາກ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້, ເຖິງ​ແມ່ນ​ກ່ອນ​ພຣະ​ຄຣິດ​ສະ​ເດັດ​ມາ ຍ້ອນ​ວ່າ​ສັດທາ​ອັນ​ແຮງ​ກ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ດ້ວຍ​ຕາ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ຊຶ່ງສິ່ງ​ເຫລົ່ານັ້ນພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ແລ້ວ​ດ້ວຍ​ອຳນາດ​ແຫ່ງ​ສັດທາ, ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ພໍ​ໃຈ.

20 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ໃນ​ບັນທຶກ​ນີ້​ວ່າ ຄົນ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ໃນ​ຈຳນວນ​ຄົນ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຄື​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ​ເຣັດ; ຍ້ອນ​ວ່າ​ລາວ​ມີ​ສັດທາ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ເວລາ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເດ່​ນິ້ວພຣະຫັດ​ອອກ​ມາ ພຣະ​ອົງ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ສາມາດ​ເຊື່ອງ​ມັນ​ໄວ້​ໃຫ້​ພົ້ນຈາກ​ສາຍຕາ​ຂອງ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ​ເຣັດ​ໄດ້, ເພາະ​ດ້ວຍ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງທີ່​ຮັບ​ສັ່ງ​ກັບ​ລາວ ຊຶ່ງ​ຄຳນັ້ນລາວ​ໄດ້​ຮັບ​ມາ​ໂດຍ​ສັດທາ.

21 ແລະ ຫລັງ​ຈາກ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ​ເຣັດ​ເຫັນ​ນິ້ວພຣະຫັດ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ, ເປັນ​ເພາະ​ສັນຍາ​ທີ່​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ​ເຣັດ​ໄດ້​ຮັບ​ມາ​ໂດຍ​ສັດທາ, ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ບໍ່​ສາມາດ​ບັງ​ສິ່ງ​ໃດ​ໃຫ້​ພົ້ນຈາກ​ສາຍຕາ​ຂອງ​ລາວ​ໄດ້; ສະນັ້ນ ພຣະ​ອົງ​ຈຶ່ງ​ສະ​ແດງ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ແກ່​ລາວ, ເພາະ​ພຣະ​ອົງ​ກີ​ດກັນ​ລາວ​ໃຫ້​ພົ້ນຈາກ​ມ່ານ​ກັ້ງບໍ່​ໄດ້​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ.

22 ແລະ ເປັນ​ດ້ວຍ​ສັດທາ​ທີ່​ບັນ​ພະບຸລຸດ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ສັນຍາ​ວ່າ ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຈະມາ​ຫາ​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ; ດັ່ງນັ້ນ ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ບັນຊາ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຄື​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ.

23 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າທູນ​ຕໍ່​ພຣະ​ອົງ​ວ່າ: ພຣະອົງ​ເຈົ້າ​ເອີຍ, ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ຈະ​ເຍາະ​ເຍີ້ຍ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້, ເພາະຄວາມ​ອ່ອນ​ແອ​ຂອງ​ການ​ຂຽນ​ຂອງ​ພວກ​ຂ້ານ້ອຍ; ເພາະ​ພຣະອົງ​ເຈົ້າ​ເອີຍ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ຂ້ານ້ອຍຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ໃນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ໂດຍ​ສັດທາ, ແຕ່​ພຣະ​ອົງບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ຂ້ານ້ອຍຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ໃນ​ການ​ຂຽນ; ເພາະ​ພຣະ​ອົງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້ຄົນພວກ​ນີ້​ເວົ້າ​ໄດ້​ຫລາຍ​ເພາະພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ​ຊຶ່ງພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ປະທານ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ;

24 ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ຂ້າ​ນ້ອຍ​ຂຽນ​ໄດ້​ພຽງ​ໜ້ອຍ​ດຽວ, ເພາະ​ຄວາມ​ບໍ່ຊຳນິ​ຊຳນານ​ຂອງ​ມື​ຂອງ​ພວກ​ຂ້ານ້ອຍ. ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ຂ້າ​ນ້ອຍ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ໃນ​ການ​ຂຽນ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ​ເຣັດ, ເພາະ​ພຣະ​ອົງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເລື່ອງ​ຊຶ່ງລາວ​ຂຽນ​ໄວ້​ນັ້ນຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຄື​ກັນ​ກັບ​ພຣະ​ອົງ, ຈົນ​ວ່າ​ເກີນ​ກຳລັງ​ຂອງ​ມະນຸດທີ່​ຈະ​ອ່ານ​ມັນ​ໄດ້.

25 ພຣະ​ອົງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ພວກ​ຂ້ານ້ອຍ​ມີ​ອຳນາດ ແລະ ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ນຳ​ອີກ, ຈົນ​ວ່າ​ພວກ​ຂ້ານ້ອຍ​ຂຽ​ນ​ໄວ້​ບໍ່​ໄດ້; ສະນັ້ນ, ເວລາ​ພວກ​ຂ້ານ້ອຍ​ຂຽນ ພວກ​ຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງ​ເຫັນຄວາມ​ອ່ອນ​ແອຂອງ​ຕົນ, ແລະ ສະດຸດຍ້ອນ​ວ່າການ​ວາງ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ພວກ​ຂ້ານ້ອຍ; ແລະ ຂ້ານ້ອຍ​ຢ້ານ​ວ່າ​ຄົນ​ຕ່າ​ງຊາດ​ຈະ​ເຍາະ​ເຍີ້ຍຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ພວກ​ຂ້ານ້ອຍ.

26 ແລະ ເວລາ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າຂໍ້ຄວາມ​ນີ້​ແລ້ວ, ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າວ່າ: ຄົນ​ໂງ່​ຈະເຍາະ​ເຍີ້ຍ, ແຕ່​ວ່າ​ເຂົາ​ຈະ​ເປັນ​ທຸກ; ແລະ ຄຸນງາມ​ຄວາມດີ​ຂອງ​ເຮົາ​ມີ​ພຽງພໍ​ສຳລັບ​ຄົນ​ທີ່ອ່ອນ​ໂຍນ, ເພື່ອ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ເອົາ​ປຽບ​ຄວາມ​ອ່ອນ​ແອ​ຂອງ​ເຈົ້າ.

27 ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ມະນຸດ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ, ເຮົາ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຫັນ​ຄວາມ​ອ່ອນ​ແອ​ຂອງ​ເຂົາ. ເຮົາ​ຈະ​ມອບ​ຄວາມ​ອ່ອນ​ແອ​ໃຫ້​ມະນຸດ ເພື່ອ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ຖ່ອມຕົວ; ແລະ ພຣະຄຸນ​ຂອງ​ເຮົາ​ມີ​ພຽງພໍ​ສຳລັບ​ຄົນ​ທັງ​ປວງ​ທີ່​ຖ່ອມຕົວ​ຕໍ່ໜ້າ​ເຮົາ; ເພາະ​ຖ້າ​ຫາກ​ເຂົາ​ຖ່ອມຕົວ​ຕໍ່ໜ້າ​ເຮົາ, ແລະ ມີ​ສັດທາ​ໃນ​ເຮົາ, ເວລາ​ນັ້ນ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສິ່ງ​ທີ່​ອ່ອນ​ແອນັ້ນກັບ​ມາ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ສຳລັບ​ເຂົາ.

28 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຮົາ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ເຫັນ​ຄວາມ​ອ່ອນ​ແອ​ຂອງ​ເຂົາ, ແລະ ເຮົາ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຫັນ​ວ່າ ສັດທາ, ຄວາມ​ຫວັງ, ແລະ ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ​ຈະນຳ​ພວກ​ເຂົາ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ—ຊຶ່ງ​ເປັນ​ອ່າງ​ນ້ຳ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ​ທັງ​ປວງ.

29 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າໂມ​ໂຣ​ໄນ​ເວລາ​ໄດ້​ຍິນ​ຂໍ້ຄວາມ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ແລ້ວ, ກໍ​ສະບາຍ​ໃຈຂຶ້ນ, ແລະ ທູນ​ວ່າ: ໂອ້ ພຣະ​ອົງ​ເຈົ້າ​ເອີຍ, ພຣະ​ປະສົງ​ອັນ​ຊອບ​ທຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສຳ​ເລັດ, ເພາະວ່າ​ຂ້ານ້ອຍ​ຮູ້​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ເຮັດ​ວຽກ​ງານ​ໃຫ້ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ​ຕາມສັດທາ​ຂອງ​ເຂົາ;

30 ເພາະ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ຢາ​ເຣັດ​ເວົ້າ​ກັບ​ພູ​ຊີລິນ​ວ່າ, ຈົ່ງ​ຍ້າຍ​ໄປ—ແລະ ມັນ​ກໍ​ໄດ້​ຍ້າຍ​ໄປ. ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ລາວ​ບໍ່​ມີ​ສັດທາ ມັນ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ຍ້າຍ​ໄປ; ສະນັ້ນ ພຣະ​ອົງ​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ວຽກ​ງານ​ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ມະນຸດ​ມີ​ສັດທາ.

31 ເພາະວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ປະກົດ​ຕົວ​ແກ່​ສານຸສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງຕາມ​ນັ້ນ; ເພາະ​ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ມີສັດທາ ແລະ ໄດ້​ເວົ້າ​ໃນ​ພຣະນາມຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ພຣະ​ອົງ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ປະກົດ​ຕົວ​ຕໍ່​ພວກ​ເຂົາ​ດ້ວຍ​ອຳນາດ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່.

32 ແລະ ຂ້ານ້ອຍ​ຈື່​ໄດ້​ອີກ​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ກ່າວ​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້ຕຽມ​ທີ່​ພັກ​ໄວ້​ໃຫ້​ແກ່​ມະນຸດ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ໃນ​ທ່າມກາງ​ຜາສາດ​ຂອງ​ພຣະ​ບິດາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ, ຊຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ ມະນຸດ​ຈະ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ອັນ​ປະ​ເສີດ​ທີ່​ສຸດ; ສະນັ້ນ ມະນຸດ​ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ, ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາ​ຈະ​ຮັບ​ມໍລະດົກ​ໃນ​ບ່ອນທີ່​ພຣະ​ອົງ​ຕຽມ​ໄວ້​ບໍ່​ໄດ້.

33 ແລະ ອີກ​ເທື່ອ​ໜຶ່ງ, ຂ້ານ້ອຍ​ຈື່​ໄດ້​ອີກ​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ກ່າວ​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ຮັກ​ໂລກ, ຈົນ​ຍອມ​ເສຍ​ສະລະ​ພຣະ​ຊົນ​ເພື່ອ​ໂລກ, ເພື່ອ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ພຣະ​ຊົນ​ຄືນ​ອີກ ເພື່ອ​ຕຽມ​ບ່ອນ​ໄວ້​ໃຫ້​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ.

34 ແລະ ບັດ​ນີ້ຂ້ານ້ອຍຮູ້​ວ່າ​ຄວາມ​ຮັກນີ້​ຊຶ່ງພຣະ​ອົງ​ມີ​ຕໍ່​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ​ເປັນຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ; ສະນັ້ນ, ຖ້າ​ຫາກ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ​ແລ້ວ ເຂົາ​ຈະ​ຮັບ​ບ່ອນ​ຊຶ່ງພຣະອົງຕຽມ​ໄວ້​ໃນ​ຜາສາດ​ຂອງ​ພຣະ​ບິດາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ໄດ້.

35 ສະນັ້ນ, ຂ້ານ້ອຍຮູ້ຈັກ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້ຊຶ່ງພຣະ​ອົງ​ກ່າວ, ວ່າຖ້າ​ຫາກ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ, ເພາະຄວາມ​ອ່ອນ​ແອ​ຂອງ​ພວກ​ຂ້ານ້ອຍ, ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ພິສູດ​ເຂົາ, ແລະ ເອົາ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໄປ​ຈາກ​ເຂົາ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເຖິງ​ແມ່ນສິ່ງ​ຊຶ່ງ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ, ແລະ ຈະ​ມອບໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ຈະມີ​ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນຢ່າງ​ລົ້ນ​ເຫລືອ.

36 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄື ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ອະທິຖານ​ຫາ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຂໍ​ໃຫ້​ພຣະ​ອົງ​ປະທານ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມດີ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ, ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ.

37 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າວ່າ: ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ ມັນ​ກໍ​ບໍ່​ສຳຄັນ​ສຳລັບ​ເຈົ້າ, ເຈົ້າ​ເປັນ​ຄົນ​ຊື່ສັດ; ດັ່ງນັ້ນ ອາພອນ​ຂອງ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ຖືກ​ຊຳລະ​ລ້າງ​ໃຫ້​ຂາວ​ສະອາດ​ແລ້ວ. ແລະ ຍ້ອນ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ຄວາມ​ອ່ອນ​ແອ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເອງ, ເຈົ້າຈຶ່ງ​ຖືກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂຶ້ນ, ຈົນ​ວ່າ​ສາມາດ​ໄປ​ນັ່ງ​ລົງ​ໃນ​ບ່ອນ ຊຶ່ງ​ເຮົາ​ໄດ້​ຕຽມ​ໄວ້​ໃນ​ຜາສາດ​ຂອງ​ພຣະ​ບິດາ​ຂອງ​ເຮົາ.

38 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າໂມ​ໂຣ​ໄນ​ຂໍ​ກ່າວ​ຄຳ​ອຳ​ລາ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແລະ ທັງ​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຜູ້​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮັກ​ແພງ​ນຳ​ອີກ, ຈົນ​ກວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ພົບ​ກັນ​ອີກ​ຕໍ່ໜ້າ​ບັນລັງ​ພິພາກສາ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບ່ອນ​ທີ່​ຄົນ​ທັງ​ໝົດ​ຈະ​ຮູ້ຈັກ​ວ່າ ອາພອນ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່​ມີ​ຈຸດ​ດ່າງ​ດຳ​ດ້ວຍ​ເລືອດ​ຂອງ​ທ່ານ.

39 ແລະ ເວລາ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ຈະ​ຮູ້​ວ່າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ພຣະ​ເຢຊູ, ແລະ​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ກ່າວກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າໜ້າ​ຕໍ່ ໜ້າ, ແລະ​ວ່າ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າດ້ວຍ​ຄວາມ​ຖ່ອມຕົວຢ່າງ​ງ່າຍດາຍ, ຄື​ກັນ​ກັບ​ຄົນ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ເວົ້າກັບ​ຄົນ​ອີກ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ໃນ​ພາສາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເອງກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້;

40 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຂຽນ​ໄວ້​ພຽງ​ໜ້ອຍ​ດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ເພາະຄວາມ​ອ່ອນ​ແອ​ໃນ​ການ​ຂຽນ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ.

41 ແລະ ບັດ​ນີ້, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ແນະນຳ​ໃຫ້​ທ່ານ​ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ພຣະ​ເຢຊູອົງ​ນີ້ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ສາດສະດາ ແລະ ອັກຄະ​ສາວົກ​ໄດ້​ຂຽນ​ໄວ້, ເພື່ອ​ຄຸນງາມຄວາມດີ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າພຣະ​ບິດາ, ແລະ ຂອງ​ອົງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ​ເຈົ້ານຳ​ອີກ, ແລະ ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ພະຍານ​ເຖິງ​ພວກ​ພຣະ​ອົງ, ເພື່ອ​ຈະ​ຢູ່​ນຳ ແລະ ສະຖິດ​ຢູ່​ໃນທ່ານ​ຕະຫລອດ​ໄປ. ອາ​ແມນ.