Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Abril 2011

 
download

Mensahe sa Unang Kapangulohan

Wala na Siya Dinhi, Kondili Nabanhaw
Thomas S. Monson 
Iyang Gipakita Kanato ang Dalan sa PagpauliElaine S. Dalton 
Kita Mahimong Mahangturong mga Pamilya 

Mensahe sa Visiting Teaching

Ang Katuyoan sa Relief Society
Julie B. Beck 

Gagmay ug Yano nga mga Butang

Gagmay ug Yano nga mga Butang
 

Ang Kasaysayan sa Simbahan sa tibuok Kalibutan

Ang Marshall Islands
 

Talagsaong mga Kinabuhi Pagahinumduman

J. Reuben Clark Jr.: Usa ka Tawo nga Walay Samang mga Talento
 
“Hinumdumi usab ang Imong Magbubuhat sa mga Adlaw sa Imong Pagkabatan-on” (Ecclesiastes 12:1) 

Pagserbisyo diha sa Simbahan

“Kining Tanan Nakapanalangin Kanako”
Michael R. Morris 

Unsa ang Atong Gituohan

Si Jesukristo Miula sa Atong mga Sala
 

Kami Namulong kang Kristo

Maghinulsol, Mobalik ngadto sa Ginoo, ug Mamaayo
David L. Frischknecht 

Walay Paglubad nga mga Istorya sa Ebanghelyo

Ang Makapalimpyo nga Gahum diha sa Getsemani
Bruce R. McConkie 
Kanunay Mohinumdom KaniyaD. Todd Christofferson 
Rebecca Swain Williams: “Makanunayon ug Dili Matarug”Janiece Lyn Johnson 
Hapsay nga Paglawig sa Marshall IslandsJoshua J. Perkey 

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
 
Dili Ko Interesado sa SimbahanTanintoa Sexton 
Ang Akong Cross-Stitch nga Gagmayng mga KabayoSandra Jennings 
Apan Walay Simbahan DinhiJulie Ismail 
Ang Iyang Pag-antus Nakapagaan sa AtoaBarbara Winter 

Mga Young Adult

Ang Pakigsaad Mahangturon
Marta Valencia Vásquez 

Mga Young Adult

Naminaw ra Gyud
Name withheld 

Mga Pangutana ug mga Tubag

Mga Pangutana ug mga Tubag
 

Poster

Poster: Kanunay Mohinumdom Kaniya
 

Pagtulun-an human sa usa ka Pagtulun-an

Doktrina ug mga Pakigsaad 76:22–24
James E. Talmage 

Kabatan-onan

Mga Ganti sa Pagtukod Pag-usab
Ashley Dyer 

Kabatan-onan

Ang Gahum sa Kasulatan
Adam C. Olson 

Gikan sa Natad sa Misyon

Ang Timaan diha sa Akong Panalangin
Scott Talbot 

Kabatan-onan

Ang Tigpataliwala nga si Jesukristo
Boyd K. Packer 

Mga Bata

Ang Pagpili ni Niya
Marcel Niyungi 

Mga Bata

Semana sa Pasko sa Pagkabanhaw [Easter]
 

Mga Bata

Ang Art sa mga Bata sa Tibuok Kalibutan
 

Linain nga Saksi

Unsaon nako nga magpabiling luwas [safe] gikan sa dautang mga butang sa kalibutan?
Richard G. Scott 

Pagdala sa Primary ngadto sa Panimalay

Jesukristo Ang Akong Manluluwas ug Manunubos
Ana Maria Coburn and Cristina Franco 

Mga Bata

Malipayon sa Panimalay
Chad E. Phares 

Para sa Gagmayng mga Bata

Para sa Gagmayng mga Bata
 
Ang Tanan Nag-ilisKaare Revill 

Para sa Gagmayng mga Bata

Kitang Tanan mga Anak sa Dios.
 

Mga Balita sa Simbahan

Ang Pagbansay sa Handbook Nagpasabut sa Buhat sa Kaluwasan
Adam C. Olson 

Anaa sa mga Balita

Anaa sa mga Balita
 

Mga Minugbo nga Balita sa Kalibutan

Mga Minugbo nga Balita sa Kalibutan
 

Komentaryo

Komentaryo
 

Mga Balita sa Simbahan

Mga Ideya sa Family Home Evening
 

Mga Balita sa Simbahan

Update
 

Hangtud Kita Magkita Pag-usab

Korona nga mga Tunok, Korona sa Kadaugan
Larry Hiller