Kurongwa Kwenguva Kwezvirimukati

Nguva

Nzvimbo

Zvikamu

1823

Gunyana

Manchester, New York

2

1828

Chikunguru

Harmony, Pennsylvania

3

Zhizha

Harmony, Pennsylvania

10

1829

Kukadzi

Harmony, Pennsylvania

4

Kurume

Harmony, Pennsylvania

5

Kubvumbi

Harmony, Pennsylvania

6, 7, 8, 9

Kubvumbi

Harmony, Pennsylvania

11, 12, 13

Chikumi

Fayette, New York

14, 15, 16, 17, 18

1830

Kurume

Manchester, New York

19

Kubvumbi

Fayette, New York

20*, 21

Chivabvu

Manchester, New York

22, 23

Chikunguru

Harmony, Pennsylvania

24, 25, 26

Nyamavhuvhu

Harmony, Pennsylvania

27

Gunyana

Fayette, NewYork

28, 29, 30, 31

Gumiguru

Fayette, New York

32*, 33

Mbudzi

Fayette, New York

34

Zvita

Fayette, New York

35, 36, 37

1831

Ndira

Fayette, New York

38, 39, 40

Kukadzi

Kirtland, Ohio

41, 42, 43, 44

Kurume

Kirtland, Ohio

45, 46, 47, 48, 49

Chivabvu

Kirtland, Ohio

50

Chivabvu

Thompson, Ohio

51

Chikumi

Kirtland, Ohio

52, 53, 54, 55, 56

Chikunguru

Zioni, Ruwa rweJackson, Missouri

57

Nyamavhuvhu

Zioni, Ruwa rweJackson, Missouri

58, 59, 60

Nyamavhuvhu

NeRwizi rweMissouri, Missouri

61, 62

Nyamavhuvhu

Kirtland, Ohio

63

Gunyana

Kirtland, Ohio

64

Gumiguru

Hiram, Ohio

65

Gumiguru

Orange, Ohio

66

Mbudzi

Hiram, Ohio

1, 67, 68, 69, 133

Mbudzi

Kirtland, Ohio

70

Zvita

Hiram, Ohio

71

Zvita

Kirtland, Ohio

72

1832

Ndira

Hiram, Ohio

73, 74

Ndira

Amherst, Ohio

75

Kukadzi

Hiram, Ohio

76

Kurume

Hiram, Ohio

77, 78, 79, 80, 81

Kubvumbi

Ruwa rweJackson, Missouri

82, 83

Kubvumbi

Independence, Missouri

83

Nyamavhuvhu

Hiram, Ohio

99

Gunyana

Kirtland, Ohio

84

Mbudzi

Kirtland, Ohio

85

Zvita

Kirtland, Ohio

86, 87*, 88

1833

Kukadzi

Kirtland, Ohio

89

Kurume

Kirtland, Ohio

90, 91, 92

Chivabvu

Kirtland, Ohio

93, 94

Chikumi

Kirtland, Ohio

95, 96

Nyamavhuvhu

Kirtland, Ohio

97, 98

Gumiguru

Perrysburg, New York

100

Zvita

Kirtland, Ohio

101

1834

Kukadzi

Kirtland, Ohio

102, 103

Kubvumbi

Kirtland, Ohio

104*

Chikumi

Rwizi rweFishing, Missouri

105

Mbudzi

Kirtland, Ohio

106

1835

Kurume

Kirtland, Ohio

107

Nyamavhuvhu

Kirtland, Ohio

134

Zvita

Kirtland, Ohio

108

1836

Ndira

Kirtland, Ohio

137

Kurume

Kirtland, Ohio

109

Kubvumbi

Kirtland, Ohio

110

Nyamavhuvhu

Salem, Massachusetts

111

1837

Chikunguru

Kirtland, Ohio

112

1838

Kurume

Far West, Missouri

113*

Kubvumbi

Far West, Missouri

114, 115

Chivabvu

Spring Hill, Ruwa rweDaviess, Missouri

116

Chikunguru

Far West, Missouri

117, 118, 119, 120

1839

Kurume

Jeri reLiberty, Ruwa rweClay, Missouri

121, 122, 123

1841

Ndira

Nauvoo, Illinois

124

Kurume

Nauvoo, Illinois

125

Chikunguru

Nauvoo, Illinois

126

1842

Gunyana

Nauvoo, Illinois

127, 128

1843

Kukadzi

Nauvoo, Illinois

129

Kubvumbi

Ramus, Illinois

130

Chivabvu

Ramus, Illinois

131

Chikunguru

Nauvoo, Illinois

132

1844

Chikumi

Nauvoo, Illinois

135

1847

Ndira

Winter Quarters (iye zvino Nebraska)

136

1890

Gumiguru

Salt Lake City, Utah

Chirevo cheChechi—1

1918

Gumiguru

Salt Lake City, Utah

138

1978

Chikumi

Salt Lake City, Utah

Chirevo cheChechi—2

  • Pano kana panzvimbo yataurwa