Felles omsorg for familien
  Footnotes

  Besøkende lærerinners budskap

  Felles omsorg for familien

  Studer ydmykt dette stoffet, og søk å få vite hva du skal dele med andre. Hvordan vil det å forstå “Familien – en erklæring til verden” styrke din tro på Gud og velsigne dem du våker over som besøkende lærerinne? Du finner mer informasjon på reliefsociety.lds.org.

  tro, familie, hjelp

  parents carrying children on shoulders

  “Mann og hustru har et høytidelig ansvar for å elske og ha omsorg for hverandre og for sine barn.”1 “Hjemmet skulle være Guds laboratorium for kjærlighet og tjeneste,” sa President Russell M. Nelson, president i De tolv apostlers quorum.

  “Vår himmelske Fader ønsker at en ektemann og hans hustru skal være trofaste mot hverandre, og anse og behandle sine barn som en arv fra Herren.”2

  I Mormons bok sa Jakob at noen av grunnene til at lamanittene på et tidspunkt var mer rettferdig enn nepittene, var kjærligheten ektemenn hadde for sin hustru, kjærligheten hustruer hadde for sin ektemann, og kjærligheten begge hadde for sine barn. (se Jakob 3:7).

  En av de beste måtene å innby til kjærlighet og harmoni i hjemmet, er ved å snakke vennlig til våre familiemedlemmer. Å snakke vennlig bringer Den hellige ånd. Søster Linda K. Burton, Hjelpeforeningens øverste president, har bedt oss overveie: “Hvor ofte snakker vi bevisst kjærlige og vennlige ord til hverandre’?”3

  Flere skriftsteder

  Romerne 12:10; Mosiah 4:15; Lære og pakter 25:5

  Levende historier

  Eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum delte en opplevelse fra barndommen som lærte ham hvor viktig det er med en kjærlig familie. Da han og brødrene hans var unge, gjennomgikk moren en omfattende kreftoperasjon som gjorde det svært smertefullt for henne å bruke høyre arm. I en familie med gutter var det mye som skulle strykes, men mens moren strøk, stoppet hun ofte opp og gikk på soverommet for å gråte inntil smertene gikk over.

  Da eldste Christoffersens far fant ut hva som skjedde, lot han i all hemmelighet være å spise lunch i nesten et helt år for å spare nok penger til å kjøpe en maskin som forenklet strykingen. På grunn av kjærligheten til sin hustru, satte han et eksempel på omsorg i familien for guttene. Om dette omsorgsfulle samspillet sa eldste Cristoffersen, “Jeg var ikke klar over fars offer og kjærlighetshandling overfor mor på den tiden, men nå som jeg vet, sier jeg til meg selv, ‘Der har du en mann.’”4

  Noter

  1. “Familien – En erklæring til verden,” Liahona, nov. 2010, 129.

  2. Russell M. Nelson, “Frelse og opphøyelse,” Liahona, mai 2008, 8.

  3. Linda K. Burton, “Vi vil stige opp sammen,” Liahona, mai 2015, 31.

  4. D.Todd Christofferson, “La oss være menn,” Liahona, nov. 2006, 46.