Titulli Autori Dëgjo Shkarko

Prill 2013

 
download

Mesazhi i Presidencës së Parë

Ai Është Ngritur
Nga Presidenti Henri B. Ajring

Mesazhi i Vizitave Mësimore

Besëlidhjet e Tempullit

Bllok Shënimesh për Konferencën e Prillit

Studimi i Bisedave të Konferencës së Bashku
Nga Greg Beti

Mësimdhënie nga Për Forcën e Rinisë

Rëndësia e Miqve të Mirë

Çfarë Besojmë Ne

Fryma e Shenjtë Ngushëllon, Frymëzon dhe Dëshmon
Vdekja dhe Jeta: Pikëpamje Pionierësh për Ringjalljen
Misioni dhe Shërbesa e Jezu Krishtit Nga Plaku Rasëll M. Nelson
Java e Pashkës
Të Ndihmuarit e Fëmijëve për t’u Përgatitur për Pagëzim Nga Xhesika Larsen dhe Marisa Uidison
Të Tërhequr drejt Tempullit Nga Plaku Zhairo Mazagardi

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme
Zgjedhja e Pjesës më të Mirë Nga Methju D. Fliton

Pyetje & Përgjigje

Pyetje e Përgjigje
Si të Shërbeni në Thirrjet e Priftërisë Nga Presidenti Tomas S. Monson

Hapësira Jonë

Hapësira Jonë
Përse na Nevojitet Libri i Mormonit
Rritje në Tokë Pjellore: Të Rinjtë Besnikë në Ugandë Nga Sindi Smith

Për Forcën e Rinisë

Çfarë Është një Mik i Vërtetë?
Nga Elen S. Dalton,

Nga e Di

Ftesa Ime drejt Shpëtimit
Nga Emerson Hoze de Silva
Dhjetë Mënyra për ta Ditur se Jeni Kthyer në Besim Nga Tajlër Orton

Poster

Afishe: Ia Vlen të Punosh Fort
Misionari i Vogël i Gjyshe Denit Nga Emilia Maria Guimaraes Korrea

Dëshmitar i Veçantë

Pse Kisha ka një emër kaq të gjatë?
Nga Plaku M. Rasëll Ballard
Festimi për Tempujt! Nga Darsi Jensen
Pyetje dhe Përgjigje për Tempullin
Familjet Mund të Jen’ Bashk’ Përgjithmon’ Fjalët nga Ruth Muir Gardner

Sjellja e Fillores në Shtëpi

Jezu Krishti e Rivendosi Kishën e Tij në Ditët e Mëvonshme

Pas Gjurmëve

Ku u Organizua Kisha
Nga Jan Pinboru

Për Fëmijët e Vegjël

Për Fëmijët e Vegjël
Trajnimi Mbarëbotëror i Udhëheqjes – një Përqasje e Re
Përgjigjja ndaj Thirrjes për më Shumë Misionarë: Krijimi i një Mendësie Misionare në Shtëpi dhe në Kishë Nga Hithër Uaitëll Rigli
Misionarët e Rinj me Shërbim në Kishë Gjejnë Gëzim kur Shërbejnë Nga Karolin Karter
Udhëheqëset e Të Rejave dhe të Shoqatës së Ndihmës Vizituan Zonën e Azisë Nga Brenda Frandsen, specialiste e medias për Zonën e Azisë
Rreth Kishës

Koment

Koment

Kur Prapë të Takohemi

Pirja nga Burimi
Nga Aaron L. Uest

Portret Profeti

Portret Profeti
Jessica Larsen