Titulli Autori Dëgjo Shkarko

Prill 2013

 
download

Mesazhi i Presidencës së Parë

Ai Është Ngritur
Henry B. Eyring

Mesazhi i Vizitave Mësimore

Besëlidhjet e Tempullit

Bllok Shënimesh për Konferencën e Prillit

Studimi i Bisedave të Konferencës së Bashku
Greg Batty

Mësimdhënie nga Për Forcën e Rinisë

Rëndësia e Miqve të Mirë

Çfarë Besojmë Ne

Fryma e Shenjtë Ngushëllon, Frymëzon dhe Dëshmon
Vdekja dhe Jeta: Pikëpamje Pionierësh për Ringjalljen
Misioni dhe Shërbesa e Jezu Krishtit Russell M. Nelson
Java e Pashkës
Të Ndihmuarit e Fëmijëve për t’u Përgatitur për Pagëzim Jessica Larsen and Marissa Widdison
Të Tërhequr drejt Tempullit Jairo Mazzagardi

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme
Zgjedhja e Pjesës më të Mirë Matthew D. Flitton

Pyetje & Përgjigje

Pyetje e Përgjigje
Si të Shërbeni në Thirrjet e Priftërisë Thomas S. Monson

Hapësira Jonë

Hapësira Jonë
Përse na Nevojitet Libri i Mormonit
Rritje në Tokë Pjellore: Të Rinjtë Besnikë në Ugandë Cindy Smith

Për Forcën e Rinisë

Çfarë Është një Mik i Vërtetë?
Elaine S. Dalton

Nga e Di

Ftesa Ime drejt Shpëtimit
Emerson José da Silva
Dhjetë Mënyra për ta Ditur se Jeni Kthyer në Besim Tyler Orton

Poster

Afishe: Ia Vlen të Punosh Fort
Misionari i Vogël i Gjyshe Denit Emília Maria Guimarães Correa

Dëshmitar i Veçantë

Pse Kisha ka një emër kaq të gjatë?
M. Russell Ballard
Festimi për Tempujt! Darcie Jensen
Pyetje dhe Përgjigje për Tempullin
Familjet Mund të Jen’ Bashk’ Përgjithmon’ Ruth Muir Gardner and Vanja Y. Watkins

Sjellja e Fillores në Shtëpi

Jezu Krishti e Rivendosi Kishën e Tij në Ditët e Mëvonshme

Pas Gjurmëve

Ku u Organizua Kisha
Jan Pinborough

Për Fëmijët e Vegjël

Për Fëmijët e Vegjël
Trajnimi Mbarëbotëror i Udhëheqjes – një Përqasje e Re
Përgjigjja ndaj Thirrjes për më Shumë Misionarë: Krijimi i një Mendësie Misionare në Shtëpi dhe në Kishë Heather Whittle Wrigley
Misionarët e Rinj me Shërbim në Kishë Gjejnë Gëzim kur Shërbejnë Carolyn Carter
Udhëheqëset e Të Rejave dhe të Shoqatës së Ndihmës Vizituan Zonën e Azisë Brenda Frandsen, David O. Heaps, Paul Stevens, and Linda Rae Pond Smith
Rreth Kishës

Koment

Koment

Kur Prapë të Takohemi

Pirja nga Burimi
Aaron L. West

Portret Profeti

Portret Profeti
Jessica Larsen