Ilay Hery Hitahiana ny Olona Rehetra

Atao printy Hizara

    Ireo mpitarika ao am-piangonana dia nampianatra antsika fa ny ôrdônansy sy ny fanekempihavanan’ny fisoronana dia natao ho an’ny zanak’Andriamanitra rehetra—lehilahy sy vehivavy.

    Loholona Neil L. Andersen

    “Ny fisoronana dia ilay hery sy fahefan’Andriamanitra nomena mba ho fanavotana sy fitahiana ho an’ny rehetra—lehilahy, sy vehivavy, ary ankizy.  …

    “Misy ireo fitahiana miavaka avy any amin’Andriamanitra ho an’ny olona tsirairay izay mendrika izay atao batisa, sy mandray ny Fanahy Masina, ary mandray tsy tapaka ny fanasan’ny Tompo. Mitondra fahatakarana sy hery fanampiny, miaraka amin’ny fampanantenana ny fiainana mandrakizay ny tempoly [jereo ny F&F 138:37, 51].”

    Ny Loholona Neil L. Andersen ao amin’ny Kôlejin’ny Apôstôly Roambinifolo, “Hery ao amin’ny Fisoronana,” Liahona, Nôv. 2013, 92.