Ilay Hery Hitahiana ny Olona Rehetra

Atao printy Hizara

    Ireo mpitarika ao am-piangonana dia nampianatra antsika fa ny ôrdônansy sy ny fanekempihavanan’ny fisoronana dia natao ho an’ny zanak’Andriamanitra rehetra—lehilahy sy vehivavy.

    Carole M. Stephens

    “Ireo ôrdônansy sy fanekempihavanan’ny fisoronana … dia manome fahafahana hahazo ny fahafenoan’ireo fitahiana nampanantenain’Andriamanitra antsika, izay azo tanterahina amin’ny alalan’ny Sorompanavotan’ny Mpamonjy. Mamatsy hery ireo zanakalahy sy zanakavavin’Andriamanitra izy ireo, dia ny herin’Andriamanitra izany, ary manome antsika fahafahana hahazo ny fiainana mandrakizay—mba hiverina eo anatrehan’Andriamanitra sy hiaina miaraka aminy ao amin’ny fianakaviany mandrakizay.

    Carole M. Stephens, mpanolotsaina voalohany ao amin’ny fiadidian’ny Fikambanana Ifanampiana maneran-tany, “Fantatsika ve Ny Zavatra Ananantsika?” Liahona, Nôv. 2013, 12.