E mea itoito ’o Esetera
  Footnotes

  Te mau ʼaito o te Faufaʼa Tahito

  E mea itoito ’o Esetera

  Esther Was Courageous

  E ariʼi vahine ’o Esetera nō Peresia. ʼAita te ariʼi i ʼite ē e ʼāti Iuda ʼo Esetera. Tē vai ra tō te ariʼi te hōʼē hoa tei au ʼore i te mau ʼāti Iuda. ʼUa haʼavare ʼoia i te ariʼi nā roto i te parauraʼa ē e tiʼa i te mau ʼāti Iuda atoʼa i niʼa i te fenua ’ia haʼapohehia. ʼUa faʼaoti Esetera ʼia ani i te ariʼi, ʼia faʼaora i tōna nūnaʼa. E nehenehe rā ’oia ’ia tāparahi-pohe-hia nō te haereraʼa atu i te terono o te ariʼi. ʼUa ani Esetera i te mau ʼāti Iuda ʼia haʼapae i te māʼa nōna. I tō Esetera haereraʼa atu i te terono a tāna tāne faʼaipoipo, ʼua fāriʼi poupou mai te ariʼi iāna. ʼUa ani manihini Esetera iāna ʼe tōna hoa ’ia haere mai e tamāʼa. I reira tōna parauraʼa atu ia rāua ē, e vahine ʼāti Iuda ʼoia. Eʼita rā e nehenehe i te ariʼi ʼia taui i te ture, ʼua faʼatiʼa rā ʼoia i te mau ʼati Iuda ’ia pāruru ia rātou iho. Nā roto i te tauturu a te Atua, ʼua faʼaora Esetera i tōna iho nūnaʼa !

  « Ariʼi Vahine Esetera », Rebecca C., 8 matahiti, Aragua, Venezuela

  Esetera

  E mea itoito Esetera ʼe ʼua tiāturi ʼoia i te Atua. E nehenehe au ’ia itoito ʼe ʼia tiʼa atu nō te parau tiʼa !

  • E tāmau ʼāʼau i te tuhaʼa hopeʼa nō Esetera 4:14.

  • E mātaʼitaʼi i te pene 45 o Te mau ʼāʼamu o te Faufaʼa Tahito i niʼa i te scripturestories.lds.org.

  • Mai te mea e parau tō ʼoutou mau metua ʼua paʼari ʼoutou, ʼa haʼapae i te māʼa nō te tahi taʼata e haʼapeʼapeʼahia ra e ʼoutou.

  • E nehenehe au ’ia itoito nā roto i te …