Hō’ē ʼataʼata nō te fāriʼira’a
  Footnotes

  Hō’ē ʼataʼata nō te fāri’ira’a

  Franklin Romero

  Manabí, Ecuador

  I te hōʼē pō ʼua faʼatupu tā mātou pāroita i te hōʼē faʼaʼoaʼoaraʼa tā mātou i faʼaineine e rave rahi mau hora. I muri aʼe i te faʼaʼoaʼoaraʼa ʼua aroha mai te hōʼē hoa ʼāpī nō te ʼĒkālesia iāʼu ’e ua haere atu, tau minuti rā i muri mai ʼua hoʼi mai ʼoia ma te ui mai, « e te ʼepisekōpo, ahea vau e hoʼi faʼahou mai ai ? » ʼUa parau atu vau teie sābati, ʼe ʼua parau ʼoiʼoi mai ʼoia, « ʼaita, ʼaita ānei te tahi atu faʼaʼoaʼoaraʼa ? » ʼUa au roa ʼoia i te ʼāmuiraʼa atu i te feiā ʼāpī a tā mātou pāroita, i hinaʼaro ai ʼoia i te hoʼi faʼahou mai.

  ʼUa paraparau atoʼa vau i te hōʼē tāne ʼe tāna vahine tei ra-atere mai ʼe tei haere mai i te faʼaʼoaʼoaraʼa ʼe ʼua ui atu vau ia rāua e aha tō rāua manaʼo. ʼUa parau mai te tāne faʼaʼipoipo, « mai tō māua taeraʼa mai i ’ōnei, ʼua ʼite māua i te hau ʼe te au maitaʼi », tā tāna vahine i haʼapāpū atoʼa mai. ʼUa māere roa vau nō te mea i tō rāua tae-mātāmua-raʼa mai, e rave rahi taʼata e paraparau ra ʼe te māniania rahi. ʼUa parau faʼahou rā ʼoia ē ʼua hiʼo tiʼa mai iāʼu ʼe ʼua ui, « terā te Vārua Maitaʼi, e ʼere ānei ? » Nō tōʼu hitimahuta, ʼua nehenehe noa iāʼu ia parau ’ē.

  E rave rahi ʼohipa tei ravehia ʼia ineine teie faʼaʼoaʼoaraʼa, nō reira ʼa hope ai te mau mea atoʼa i taua pō ra, te mea noa tāʼu i hinaʼaro i te rave ʼo te hoʼiraʼa ïa i te fare nō te haere e taʼoto. Nō tōʼu rohirohi rahi, ʼaita vau i feruri i tāʼu mau ’āparauraʼa ʼe te mau hoa o te ʼĒkālesia. I tōʼu taeraʼa atu i te fare, ʼua pure au ʼe ʼua haere atu vau e taʼoto, ʼaita rā i noaʼa iāʼu i te taʼoto ; ʼua ʼite au i roto i tōʼu feruriraʼa i te Fatu e ʼataʼata ra. E ʼataʼata nō te fāriʼira’a. I taua taime ra ʼua haʼamata aʼera vau i te haʼamanaʼo i te mau mea faʼahiahia tei tupu i te faʼaʼoaʼoaraʼa.

  ʼUa ʼite au ē nō te itoito ʼe te here o te mau melo o te pāroita i nehenehe ai i te mau ʼāʼau o taua nā hoa e toru ra o te ʼĒkālesia ’ia putapūhia. ʼUa taʼa a’era iāʼu ē te ʼataʼata nō te fāriʼira’a nō te mea ’o tā mātou i rave na. ʼAita i noaʼa iāʼu i te ʼape i te taʼi, ʼe ʼua māuruuru roa vau nō te hōroʼa tā te Fatu i hōroʼa mai nā tātou. ʼUa hōroʼa mai ʼoia iā tātou te hōʼē ʼataʼata nō te fāriʼira’a. Tē faʼaʼite pāpū nei au ē e parau mau te mau parau a te Fatu ; ē ʼia ʼāfaʼi anaʼe mai tātou i te hōʼē noa aʼe vārua iāna ra, e rahi ïa tō tātou ʼoaʼoa i roto i te bāsileia o te Metua (hiʼo PH&PF 18:15).